دانلود رایگان


طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد - دانلود رایگاندانلود رایگان فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ي‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هويتنامه‌ي‌ آن‌ عصر به‌ شمار مي‌رود و دلیل اصلی ضرورت‌ هم‌ زيستي‌ فرهنگ‌ها، لزوم‌ زيست‌ اجتماعي‌ آحاد بش

دانلود رایگان
طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد گفتگومداریWORDبسمه تعالی
فهرست
چکیده
 1. شناخت
1-1- مسئله
1-1-1- بیان مسئله .................2
1-1-2- سوالات تحقیق ..............3
1-1-3- اهداف و فرضیه های تحقیق ........3
1-1-4- ضرورت طرح .....3
1-1-5- مروری بر تحقیقات انجام شده ..........6
1-1-6- روند تحقیق ........7
1-2- تعاریف، ریشه ها، سوابق
1-2-1- گردهم آیی ..........8
1-2-2-گفتگو ........11
1-2-3- فرهنگ ........14
1-2-4- هویت .......22
1-2-5- محیط ..................................................................................................................23
1-2-6- فضا ......................................................................................................................25
1-2-7- فرم ......................................................................................................................27
1-2-8- زمان .....................................................................................................................30
1-2-9- معماری ایران .......................................................................................................31
1-3- نتیجه گیری............................................................................................................33
 1. مبانی نظری
2-1- مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري..............................................................35
2-1-1- مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری ایران....................................................37
2-2- نحوه ابراز افکار و اندیشه ها با هندسه..................................................................38
2-2-1- هندسه ........................................................................................................38
2-2-2- هندسه مقدس: استعاره نظم جهانی...............................................................40
2-2-3- هندسه در معماری ایرانی .............................................................................40
2-2-4- تناسب زرّین (طلایی) ....................................................................................42
2-2-5- رشد فراگستر و آفرینش مارپیچها ..............................................................45
2-3- امر قدسی و تجلی آن در تقدس بخشی به فضای معماری ..................................49
2-3-1- مفهوم امر قدسی .........................................................................................50
2-3-2- الوهیت .......................................................................................................51
2-3-3- شیوه های تجلی امر قدسی در هنر معماری ................................................52
2-4- کاربرد رنگ ، اعداد و اسطوره ها در معماری ........................................................53
2-4-1- رنگ در معماری ...........................................................................................53
2-4-2- اسطوره و صورتهای سمبولیک ....................................................................54
2-4-3- متافیزیک صورت های سمبولیک ................................................................55
2-4-4- رنگ و نور ...................................................................................................55
2-5- زمان و رابطه آن با پویایی در فضای معماری .........................................................56
2-5-1- حرکت از نگاه فلسفه ...................................................................................56
2-5-2- حرکت از دیدگاه معماری .............................................................................56
2-5-3- عناصر القا کننده حرکت در معماری ............................................................57
2-6- گفتگوی میان فرهنگها ...........................................................................................59
2-6-1- شاخصهاي ارتباطات ميان فرهنگي ..............................................................59
2-6-2- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری ......................................................60
2-7- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری..................................................................60
2-7-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهی محیط جمعی ......................................................61
2-7-2- استنتاج نتایج پاسخ دهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگومداری................62
تحلیل نمونه ها
3-1- پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان ............................................64
3-2- پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران ...................................................................... 67
3-3- بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی ) .....................................................68
3-3-1- فرهنگسرای نیاوران ....................................................................................68
3-3-2- مركز بين المللي فرهنگي اصفهان ...............................................................75
3-3-3- مرکز فرهنگی دزفول ...................................................................................76
3-4- بررسی نمونه فرهنگسرای خارجی ........................................................................77
3-4-1- مرکز فرهنگی تی جی بائو .............................................................................77
3-5- نتیجه گیری ............................................................................................................81
مطالعات جغرافیایی، جمعیتی، اقلیمی شهر قم
4-1- حدود طبیعی استان ...............................................................................................83
4-2- جغرافیای طبیعی استان ........................................................................................83
4-3- اقلیم استان و تاثیر آن بر ساختمان .....................................................................84
4-3-1- بارش ..............................................................................................................84
4-3-2- دما .................................................................................................................85
4-3-3- باد .................................................................................................................87
4-3-4 - انتخاب جهت مناسب ساختمانها ................................................................87
4-4- نتایج و پیشنهادات کلی ........................................................................................88
4-4-1- جدول نتیجه گیری .......................................................................................89
4-4-2- راهکارهای طراحی اقلیمی استفاده شده در طرح .........................................90
نتایج حاصل از پژوهش
5-1- راهکارهای طراحی ..................................................................................................92
5-1-1- معیارهای طراحی .................................................................................................92
5-2- نظام طراحی ............................................................................................................92
5-3-معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی .............................................................................................................................93
5-4- فضاهای مورد نیاز ...................................................................................................94
5-4-1- گفتگو ..........................................................................................................95
5-4-2- فضای اداری .......................................................................................................96
5-4-3- فضاهای تاسیساتی ............................................................................................96
5-4-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی ......................................................................96
5-4-5- فضای آموزشی ...................................................................................................96
5-4-6- فضای خدمات عمومی ........................................................................................96
5-5- طراحی فضاها
5-5-1- فضای گفتگو .......................................................................................................96
5-5-2- فضای اداری .......................................................................................................101
5-5-3- فضاهای تاسیساتی ...........................................................................................102
5-5-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی .....................................................................102
5-5-5- فضای آموزشی ..................................................................................................102
5-5-6- فضای خدمات عمومی ......................................................................................102
تحلیل سایت
6-1- مطالعات میدانی ......................................................................................................104
6-1-1- موقعیت کلی سایت در شهر ...............................................................................104
6-1-2- کاربری اراضی ....................................................................................................105
6-1-3- دید و منظر سایت .............................................................................................105
6-1-4- همسایگی سایت ................................................................................................106
6-1-5- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف .................................................................106
6-1-6- دسترسیها به و از سایت ....................................................................................107
6-2- تحلیل اقلیم سایت ................................................................................................108
6-3- مکانیابی طرح .......................................................................................................108
روند طراحی و توجیه طرح
7-1- روند طراحی ............................................................................................................110
7-1-1-آلترناتیوها ............................................................................................................110
7-1-2- حجم اولیه ...........................................................................................................110
7-1-3- رسیدن به هندسه کار ........................................................................................111
7-2- مبانی نظری ............................................................................................................112
7-3- معرفی طرح ...........................................................................................................114
7-3-1- سازه ...................................................................................................................114
7-3-2- تاسیسات ..........................................................................................................115
7-3-3- تمهیدات زلزله .................................................................................................115
7-3-4- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین ................................................................115
7-3-5- تمهیدات آکوستیکی ........................................................................................116
7-3-6-تمهیدات اقلیمی ................................................................................................117
منابع و ماخذ
بسمه تعالی
چکیده
فرهنگ هر ملت ، شناسنامه ي آن ملت و تمدن هر عصر هويتنامه ي آن عصر به شمار مي رود و دلیل اصلی ضرورت هم زيستي فرهنگ ها، لزوم زيست اجتماعي آحاد بشري است و گفتگو راهیست برای ترک مخاصمه و رسیدن به مفاهمه و همدلی. مضرات عدم این گفتگو و تعامل نیز تمامیت خواهي ، برتري جويي و توسعه طلبي برخي تمدن ها و فرهنگ ها که بزرگ ترين مانع زيست صلح آميز جوامع بشري است ، میباشد. مسائل امروز جهان، جنگهای موجود و حتی مسائل داخلی کشور خودمان ایران ناشی از همین عدم تعامل و گفتگو و همدلی بین ادیان، مذاهب، فرهنگها و تمدنهای مختلف است. از دیگر سو، شهر قم شهریست مهاجر پذیر از اقوام مختلف ایرانی و همچنین دارای دانشجویان خارجی از سراسر دنیا با تفاوت های عمیق فکری-فرهنگی زیاد. این خصوصیت شهر نیاز فراوانی به گفتگو و رسیدن به همدلی یا حداقل نزدیکی نظرات دارد که تخلیه شدن افکار در حین گفتگو سبب تلطیف روحیه شهر، آرامش روانی بیشتر در شهر، ایجاد روحیه انعطاف پذیری و انتقاد پذیری بیشتر میشود. در این رساله راهکار "گفتگو" جهت بهبود عملکرد مراکز گردهمایی فرهنگی، تحلیل میشود و با استفاده از تعریف مفاهیم گردهمایی و گفتگو و تعامل و فرهنگ، به درک روشنی از تاثیر این مقولات بر هم و بر معماری میرسیم و سپس با بررسی روابط بین انسان با محیط مصنوع به این پرسش پاسخ میدهد که فرهنگ و عناصر محیطی چگونه میتوانند در شکل گیری تعاملات اجتماعی و اشاعه فرهنگ موثر باشند. سپس معنای معمارانه تاثیر این عناصر بر ساخت فضایی منطبق بر ویژگیهای عمومی گفتگو را از این پژوهش استنباط کرده به آن تجسد می بخشیم. آنچه در این روند بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، مبانی معماری ایرانی و شیوه های انتقال معانی از طریق تجسد بخشی به مفاهیم عالیه بصورت غیر مستقیم خصوصا از طریق هندسه مقدس بوده است که در طرح نیز پیاده شد. بنابراین روش تحقیق عبارتست از مطالعه اسنادی، توصیفی و میدانی. فصل اول:
شناخت
شامل:
الف: مسئله
 • بیان مسئله
 • سوالات تحقیق
 • اهداف و فرضیه های تحقیق
 • ضرورت طرح
 • مروری بر تحقیقات انجام شده
 • روند تحقیق
ب: تعاریف، ریشه ها، سوابق
 • گردهم آیی
 • گفتگو
 • فرهنگ
 • هویت
 • محیط
 • فضا
 • فرم
 • زمان
 • معماری ایران
ج: نتیجه گیری
1-4- مسئله
1-1-7- بیان مسئله
جامعه از تلاقي متلاطم آحاد انسان ها پديد مي آيد و زادگاه فرهنگ ها نيزنقطه ي تماس و تلاقي آدميان است . در همان اوان خلقت آدمي ، به محض آنكه براي نخستين بار انساني با انساني ديگر به گفت وگو پرداخت ، فرهنگ نيز زاده شد. فرهنگ را میتوان مجموعه ای پیچیده از دانشها ، باورها، هنر و آداب و رسوم یک جامعه دانست[1] که مبتنی بر ارزشهایی ست که گروهی بر ان پایبندی دارند و در ساختار اجتماعی از آن پیروی می کنند.[2] بطور خلاصه فرهنگ هر ملت ، شناسنامه ي آن ملت و تمدن هر عصر هويتنامه ي آن عصر به شمار مي رود و دلیل اصلی ضرورت هم زيستي فرهنگ ها،لزوم زيست اجتماعي آحاد بشري است [3] و گفتگو راهیست برای ترک مخاصمه و رسیدن به مفاهمه و همدلی. مضرات عدم این گفتگو و تعامل نیز تمامیت خواهي ، برتري جويي و توسعه طلبي برخي تمدن ها و فرهنگ ها که بزرگ ترين مانع زيست صلح آميز جوامع بشري است ، انحصارگرايي ، خود را حقّ مطلق انگاشتن و ديگران را باطل محض پنداشتن ، فقدان شناخت اصحاب فرهنگ ها و تمدن ها از يكديگر و سوءتفاهم هاي ويرانگري كه مايه ي تيرگي فضاي تفاهم بين اديان و فرهنگ ها شده و فرصت نگاه شفاف را از واحدهاي انساني سلب كرده است و در نهایت برخورد تمدنها که از نظریان آقای هانگتینتون است همه و همه نشان میدهد که عدم تعامل و تساهل تا چه حد خطرناک و ویران کننده است. مسائل امروز جهان، جنگهای موجود و حتی مسائل داخلی کشور خودمان ایران ناشی از همین عدم تعامل و گفتگو و همدلی بین ادیان، مذاهب، فرهنگها و تمدنهای مختلف است. شهر قم شهریست مهاجر پذیر از اقوام مختلف ایرانی و همچنین دارای دانشجویان خارجی از سراسر دنیا با تفاوت های عمیق فکری-فرهنگی و دینی زیاد. این خصوصیت شهر نیاز فراوانی به گفتگو و رسیدن به همدلی یا حداقل نزدیکی نظرات دارد که تخلیه شدن افکار در حین گفتگو سبب تلطیف روحیه شهر، آرامش روانی بیشتر در شهر، ایجاد روحیه انعطاف پذیری و انتقاد پذیری بیشتر میشود.
در دنیای امروز یکی از مکانهای شکل گیری فرهنگ، مراکز گردهمایی و تجمع شهر هستند اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه متوجه میشویم که این مراکز درصورت تک صدایی و متکلم وحده بودن، نمیتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. با سخنرانی و وعظ و خطابه به فرهنگسازی نمیتوان رسید بلکه فرهنگ باید ذره ذره در جان مردم رسوخ کند و در زندگی آنان جریان یابد. یکی از راهکارهای اشاعه فرهنگ، پرهیز از تک صدایی و گفتگو و تعامل مابین فرهنگها ست. مراکز گردهمایی فرهنگی تا هنگامی که محلهایی برای مباحثه و دیالوگ فرهنگی نشوند راه به جایی نخواهند برد و تنها با سخنرانی و مجالس وعظ و خطابه و یک سویه صحبت کردن نمیتوان فرهنگ را بارور کرد و نشر و گسترش داد.
بنابراین سعی میشود در این تحقیق راهکار "گفتگو" جهت بهبود عملکرد مراکز گردهمایی فرهنگی، تحلیل شود. 1-1-8- سوالات تحقیق
1- چگونه مراکز گردهمایی میتوانند نقش اشاعه فرهنگ را به نحو بهتری اجرا کنند؟ 2- چگونه میتوان با استفاده از عناصر محیطی و طراحی معماری در یک مرکز گردهمایی به افزایش تعاملات فرهنگی کمک کرد؟ 1-1-9- اهداف و فرضیه های تحقیق
1-1-3-1- فرضیه ها: · گفتگوی بین فرهنگها ، سبب کمترشدن مخاصمات و کمک به آرامش روانی میشود. · با طراحی فضاهای درجه بندی شده از سطوح گوناگون گفتگو، میتوان به افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی در یک مرکز گردهمایی، کمک کرد. · تعامل فرهنگی هنگامی اتفاق می افتد که فقط فضاهایی متکلم وحده مانند سالن همایش طراحی نکینم و به فضاهای ارتباط جمعی و گفتگو اهمیت بیشتری دهیم در اینصورت عملکرد مراکز گردهمایی فرهنگی بالا میرود. · استفاده از عناصر معماری ای که زبان مشترک فرهنگها هستند برای رسیدن به همدلی ، یکی از راههای گفتگوی ذهنی است که یکی از عناصر زبان مشترک مابین فرهنگها، "هندسه" است. 1-1-3-2- اهداف: · بهره گیری از عناصر آشنای معماری و نمادهای فرهنگی برای ایجاد حس امنیت و قرابت جهت گفتگو و تعامل. · کمک به کم رنگ کردن مخاصمه و درگیری با گفتگوی مسالمت آمیز و محترمانه. · بهبود عملکرد مراکز فرهنگی در جهت اشاعه فرهنگ با استفاده از عناصر کالبدی معماری. · استفاده از متغیرهای محیطی جهت ایجاد مکانهای گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز. 1-1-10- ضرورت طرح
علل ودلايل بسياري در تعيين و تحقق عيني نسبت ميان يك فرهنگ و تمدن با فرهنگ و تمدن ديگر دخيل است ؛ امّا عمده دلايل امكان و ضرورت هم زيستي فرهنگ ها،همان علل و دلايل توجيه كننده ي لزوم زيست اجتماعي آحاد بشري است . به گونه اي گذرابه برخي از اين علل و دلايل با تأكيد بر عناصر عصري آنها اشاره میشود: 1-1-4-1- دلايل بايستگي هم زيستي فرهنگ ها
 1. از نظرگاه قرآن همه ي انسان ها از يك مرد و زن آفريده شده اند، تنوع وتكثّر ملل و اقوام عارضي است و نزد خداوند تنها تقوي ، ارزش حقيقي قلمدادمي شود . پر واضح است كه تقوي كه عامل فروتني و باعث محبت نسبت به بندگان خداست ، هرگز موجب برتري جويي ، كبر و نخوت نمي شود.
 2. به رغم تنوع فرهنگ ها و بالطبع وجود تفاوت ها و حتّي تعارض هاي بسيارميان آنها، مشتركات و مشابهات ميان آنان بسي بيشتر از مفترقات و اختلافات است . از ريشه ي واحد بشريت كه بگذريم ، ارزش هاي مشترك انساني ، احساسات مشابه آدميان ، عقايد ديني هم سان - به ويژه در ميان پيروان اديان ابراهيمي - بستر و بهانه ي كارسازي براي گفت و شنود و زندگي توأم با صلح و صفااست . عدالت طلبي ، خيرخواهي ، كمال جويي و امنيت گرايي كه آرمان هاي مشترك بشري اند، تنها و تنها در سايه ي ترابط و تفاهم انسان ها به دست آمد. وانگهي ميدان هاي فارغ از ارزش و ايدئولوژي ، مانند قلمرو علوم محض نيزكم نيست كه بشريت بتواند در آنها به داد و ستد، تعامل و تعاون بپردازد.
 3. همان علل و دلايلي كه زيست اجتماعي آحاد بشري را از آغاز خلقت ضروري كرده است ، هنوز و همچنان به مثابه ي علل و دلايلي كارساز، بر امكان وضرورت هم زيستي بشر معاصر تأكيد مي ورزند؛ چه آنكه نيازمندي هاي انسان ها درگذشته به فراخور بساطت زندگي جمعي انسان بسي بسيط و ابتدايي بود. اكنون كه نيازمندي هاي بشر پيچيده تر شده است ، نياز به روابط استوارتر و داد و ستدافزون تر احساس مي شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دکتر فیضی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده معماری و ...

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi , noghrekar.

مهارت های روانی در ورزش - iranskating.com

مهارت های روانی در ورزش. موضوع : مهارت های روانی در ورزش . مهارتهای روانی. ویژگی های ذاتی یا ...

پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

پایان نامه طراحی مرکز فرهنگی ... مرکز گردهمایی و تعاملات ... فرهنگی سینمایی با رویکرد ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - aut.ac.ir

چالش روز در تقسیم بندی قطعی علوم . 1395/09/30. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی و ... طراحی مرکز گردهمایی و تعاملات فرهنگی با رویکرد ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی، 26 و 27 بهمن ماه 1389 توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

مپنا. جلوگیری از تریپ واحد نیروگاهی با ساخت دستگاه شبیه ساز عملکرد سامانه هیدرولیک (تسنیم)

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه راهنما و اخبار ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - aut.ac.ir

چالش روز در تقسیم بندی قطعی علوم . 1395/09/30. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت ...

rnbpp.persianblog.ir

فهرست مطالب چکیده 1 اهمیت موضوع. 2 فصل 1. 3 کلیات… 3 مقدمه. 4 1 ـ 1 ـ مفهوم مراکزتجاری.. 4 1 ـ 2 ـ هدف ...

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت …

کیفیت زندگی. عینی. ذهنی. فردی. درآمد، بیمه، تحصیلات و ... احساس خوشبختی، رضایت از زندگی و ...

hvasl.ir - به حلقه وصل خوش آمدید

مجمع ناشران انقلاب اسلامی با همکاری برخی از مؤسسات فرهنگی خودجوش و برخی نهادهای فرهنگی در ...

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت …

کیفیت زندگی. عینی. ذهنی. فردی. درآمد، بیمه، تحصیلات و ... احساس خوشبختی، رضایت از زندگی و ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

در راستاي ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي بانک اقتصادنوين، تفاهم‌نامه احداث "پرديس نوين 2" با ...

(به مرکز رزرواسیون گروه هتلهای هما در شهرهای تهران …

رزرو اينترنتي هتل در سراسر جهان، رزرو هتلها بصورت آنلاين به همراه پرداخت اينترنتي، هتل ...

رساله ,طراحی, مرکز باز‌پروری, معتادان ,با ,رویکرد, نقش ...

رساله طراحی مرکز فرهنگی هنری کودکان ... و تربيت كودك با رویکرد تعاملات ... طراحی و ساخت ...

اولویتهای تحقیقاتی کشور برای عناوین پروژه های …

| تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۲۰ | پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تحلیل شبکه اجتماعی | Social Network Analysis

محال است کاربر وب و اینترنت باشید و با دانشنامه ویکی‌پدیا آشنا نباشید. و یا در پی جستجوی ...

تحلیل شبکه اجتماعی | Social Network Analysis

محال است کاربر وب و اینترنت باشید و با دانشنامه ویکی‌پدیا آشنا نباشید. و یا در پی جستجوی ...

مطالعات, طراحی, گذر از ,تنهایی ,با رویکرد, به فضای, …

... گذر از ,تنهایی ,با رویکرد, ... در اوج زیبایی ساخته و با آتش و لعاب به ... طراحی فضای فرهنگی. 7