دانلود رایگان


برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره - دانلود رایگاندانلود رایگان فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مخت

دانلود رایگان
برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا...چکیده
فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است ونشاندادهایمکهاینالگوریتمجوابهایقابلقبولیارائهکردهوبرایحلمسائلشبکهزنجیرهتامینسهمرحلهایچندمحصولهمناسباست.
کلید واژه : برنامه ریزی تولید، زنجیره تامین، عدم اطمینان، الگوریتم ژنتیک
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
فصلدوم: ادبیات و پیشینهتحقیق
فصلسوم : ارائهمدلریاضیمسالهوبیانروشحل
فصلچهارم : ارائهروشحلوتجزیهوتحلیلمحاسباتی
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
فهرست جداول
فهرست اشکال
فهرست نمودار
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-2-ضرورت انجام تحقیق
1-3-بیان مسئله
  • انتخاب تامین کنندگان
  • انتخاب تولیدکنندگان
  • انتخاب مراکز توزیع
  • تعیین مقداربهینهمواداولیهبهکارخانه،انتقالکالاهایساختهشده بهمراکزتوزیعوحملکالاهاوتحویلآنهابهمشتری.
  • یک رویکرد بهینه سازی توام حداکثر کردن سود و قیمت گذرای محصولات با تقاضای احتمالی.
1-4- فرضیات مساله
1-5-پرسش تحقیق
1-6-ساختار تحقیق
1-7-خلاصه فصل


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
برنامه ریزی تولیدزنجیره تامین


شرایط عدم اطمینان تقاضا


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین

مدار مبدل 12 ولت به 220 ولت | طرز ساخت اینورتور 12 ولت

دانلود برنامه نوشتن اپلیکیشن اندروید بدون نیاز

جزوه نمونه سوالات تستی و تشریحی طبقه بندی شده از

کسب درآمد حداقل 500 هزار تومان با روزانه 2 ساعت کار

تحقیق درباره پل و ساختار آن

بررسی میزان آلودگی باکتریایی تخم مرغ های هچ نشده

دانلود مقاله شیوه ارائه مطالب

قانون گرایی و آثار آن در اندیشه امام خمینی (ره)....

استارتاپ ویکند(چگونه در 54 ساعت یک شرکتی را از