دانلود رایگان


برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره - دانلود رایگاندانلود رایگان فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مخت

دانلود رایگان
برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا...چکیده
فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است ونشاندادهایمکهاینالگوریتمجوابهایقابلقبولیارائهکردهوبرایحلمسائلشبکهزنجیرهتامینسهمرحلهایچندمحصولهمناسباست.
کلید واژه : برنامه ریزی تولید، زنجیره تامین، عدم اطمینان، الگوریتم ژنتیک
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
فصلدوم: ادبیات و پیشینهتحقیق
فصلسوم : ارائهمدلریاضیمسالهوبیانروشحل
فصلچهارم : ارائهروشحلوتجزیهوتحلیلمحاسباتی
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی
فهرست جداول
فهرست اشکال
فهرست نمودار
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-2-ضرورت انجام تحقیق
1-3-بیان مسئله
  • انتخاب تامین کنندگان
  • انتخاب تولیدکنندگان
  • انتخاب مراکز توزیع
  • تعیین مقداربهینهمواداولیهبهکارخانه،انتقالکالاهایساختهشده بهمراکزتوزیعوحملکالاهاوتحویلآنهابهمشتری.
  • یک رویکرد بهینه سازی توام حداکثر کردن سود و قیمت گذرای محصولات با تقاضای احتمالی.
1-4- فرضیات مساله
1-5-پرسش تحقیق
1-6-ساختار تحقیق
1-7-خلاصه فصل


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
برنامه ریزی تولیدزنجیره تامین


شرایط عدم اطمینان تقاضا


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه کد کاهش مصرف انرژی و کاهش تعداد مهاجرت

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب فیزیک حالت جامد چارلز کیتل فارسی

دانلود پاورپوینت تحقیق کامل سایت و شرکت آمازون

شناسایی برخط بدافزارها در محیط محاسبات ابری word

بررسی کابینه¬های مشروطه از فتح تهران تا کودتای

طرح درس جامعه شناسی

طرح درس جامعه شناسی

اقدام پژوهی چگونه می توانم انضباط دانش آموزان

تحقیق درباره حق‌ و عدالت‌ در انديشة‌ استاد