دانلود رایگان


بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی فرزندان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین (مادران)، صورت گرفت. روش پژوهش کیفی می باشد و از الگوی ن

دانلود رایگان
بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشتچکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی فرزندان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین (مادران)، صورت گرفت. روش پژوهش کیفی می باشد و از الگوی نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان سال اول متوسطه مجتمع آموزشی شهید قرچه لو، شهرستان پاکدشت مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 و نیز مادرانشان، تشکیل دادند. ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه نیمه ساخت یافته بود که زیر نظر اساتید دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی طراحی شد. به روش نمونه گیری هدفمند، با 23 نفر از دانش آموزان و همچنین 17 نفر از مادران آنها مصاحبه انجام شد. پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها، نتایج زیر بدست آمد.تقریبا نیمی از دانش آموزان (47.82%) با مادرانشان و 30.43% با پدرانشان در زمینه گرایشات تحصیلی همسویی داشتند و 30.43% با مادرانشان و 17.39% با پدرانشان در زمینه گرایشات شغلی همسویی داشتند.اکثر دانش آموزان به رشته علوم تجربی و شغل پزشکی گرایش داشتند. باور به مستعد بودن در رشته انتخابی و علاقه مند بودن به دروس، جزء بیشترین دلایل دانش آموزان برای انتخاب رشته در دبیرستان و علاقه شخصی جزء بیشترین دلایل آنها برای انتخاب رشته دانشگاهی مورد نظر بود. اکثر دانش آموزان، منابع اطلاعاتی خود را در مورد رشه دبیرستان، افراد دارای رشته مورد نظر و اکثر آنها منابع اطلاعاتی خود را برای رشته دانشگاهی، اقوام شاغل در رشته مورد نظر، عنوان نمودند و نقش مشاور برای آنها کمرنگ بود ولی برای مادران مشاور در انتخاب رشته فرزندشان مهم بود . تقریبا به یک میزان، دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه، دارای اختلاف نظر و فاقد اختلاف نظر بودند. اکثر دانش آموزان بیان نمودند که بین والدینشان در خصوص انتخاب رشته شان، اختلاف نظری وجود ندارد. اکثر دانش آموزان اظهار نمودند که در انتخاب رشته خود، مستقل عمل می کنند و تحت تآثیر نظرات والدینشان، اگر مخالف نظرشان باشد، قرار نمی گیرند. اکثر مادران ابراز نمودند که بین خود و همسرانشان در زمینه انتخاب رشته فرزندشان، اشتراک نظر وجود دارد و همچنین نقش خود و همسرانشان را در تصمیم گیری انتخاب رشته فرزندشان مهم دانستند و اکثر آنها، دارای آرزوی شغلی و همسرانشان فاقد آرزوی شغلی بودند و اکثر مادران و همسرانشان، معتقد بودند که آرزوهایشان تأثیری در انتخاب رشته فرزندشان ندارد.
کلید واژگان : گرایشات تحصیلی و شغلی، آرزوهای تحصیلی و شغلی
فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول : کلیات پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری و تجربی پژوهش
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
فهرست جداول
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه :
شغل فرد عامل اصلی در داستان زندگی اوست و تا حدود زیادی تعیین کننده ی امید و نا امیدی در زندگی روزانه است. از طریق کار، شیوه هایی که فرد، هویت فردی اش را ابراز می کند، آماده شده و منابع مالی جمع آوری می گردد ( نیومن[1]،2003 به نقل از زونکر[2]،2006،ترجمه نظری،1388).انتخاب نادرست شغل، عواقبی برای توسعه ملی دارد. در هر جامعه کیفیت کارگران و همچنین میزان رضایت شغلی به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به ثبات اقتصادی و اجرای هموار امور جاری کشور می شود. اگر افراد قادر به کسب رضایت از شغل خود نباشند، مجموعه این سرخوردگی ها همراه با کاهش در بهره وری افراد و آشفتگی مدنی، تحقق اهداف را خنثی می نماید. شغل یک روش زندگی است که تعیین کننده قالبهای شخصیت فرد، موقعیت اجتماعی فرد، درآمد، سبک زندگی، انتخاب دوست و سلامت روانی و جسمانی است و این نشان می دهد که انتخاب شغل رابطه قانع کننده ای با سراسر سبک زندگی یک فرد دارد (یورو، آنتونی، سانی و بیمبو[3]،2012).بر اساس نظریه هالند مردم تمایل دارند شغلی را انتخاب کنند که با شخصیت آنان هم خوانی داشته باشد. علاوه بر آن اگر فرد قادر باشد شغل و حرفه ای را انتخاب کند که با شخصیت وی هم خوانی داشته باشد ، احتمال اینکه در کار خود خوشحال باشد و به کارش نیز برای مدتی طولانی ادامه دهد بیشتر است (فلاح و داودآبادی،1389).تصمیم گیری حرفه ای اشتباه می تواند شادی فرد را از بین برده و منجر به نازسازگاری های حرفه ای شود. تصمیم نا مناسب حرفه ای نه تنها به فرد بلکه به کل جامعه آسیب می رساند. پس تجهیز دانش آموز به مهارتهای تصمیم گیری حرفه ای بسیار ضروری است (ورای، ا هیولی،2009[4]).بی تردید دوره آموزش متوسطه یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل تحصیلات رسمی بشمار می رود زیرا در این دوره است که بخش بزرگی از استعدادهای اختصاصی نوجوانان بروز کرده ، قدرت یادگیری آنان به حد اعلا ی خود رسیده ، کنجکاوی آنان جهت معینی یافته و مسایل جدید زندگی مانند انتخاب رشته ،انتخاب حرفه و شغل ، اداره خانواده و مسائلی از این دست ذهن آنها را به خود مشغول می سازد. این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی نیز دوره بسیار مهمی بشمار می رود زیرا دوره ای است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند داده و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می سازد. در واقع در بسیاری از کشورها از جمله ایران، این دوره منبع اصلی تربیت نیروی انسانی نیمه ماهر و ماهر بشمار رفته و بدین جهت تاثیر ویژه ای در میزان موفقیت برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد (مرادی و اخوان تفتی، 1392).
تنوع رشته های تحصیلی در آموزش متوسطه و آموزش عالی از یک طرف و دامنه وسیع مشاغل در جامعه امروز و ارتباط تحصیلات با شغل از طرف دیگر ایجاب می کند دانش آموزان برای آینده تحصیلی و شغلی خود بر اساس اطلاعات و علایق و استعدادهای شخصی برنامه ریزی صحیحی داشته باشند چرا که امروزه تحصیل و اشتغال مهم ترین مسایلی هستند که در آموزش و پرورش و سایر عرصه های اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشند (امین بیدختی و دارایی،1390).
تحصیلات، مقدمه اشتغال و آماده شدن برای ادای وظایف محوله به طور موفقیت آمیز است. اگر در جامعه ای مشاغل بر اساس تخصص و زمینه های آموزشی افراد به آنان واگذار شود، از گرفتاریهای آنان و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به مقدار فراوانی کاسته می شود. چنانچه شغل فرد با تحصیلات او هماهنگ و همسو نباشد، وقت فرد و بودجه مملکت به هدر رفته است. از این رو ، به منظور نیل به خودکفایی و پیشگیری از اتلاف نیروها و امکانات مملکت، موکدا توصیه می شود که در گزینش افراد برای مشاغل مختلف به زمینه و نوع و میزان آموزش آنان توجه بیشتری مبذول گردد و از به کارگیری هر کس که واجد شرایط لازم نباشد جدا خودداری شود. اعتقاد به این نکته مهم و اساسی، ایجاب می کند که نیروی انسانی لازم برای احراز مشاغل مختلف در آینده برآورده شود و مراکز آموزشی با توجه به این نیازها به تربیت نیروی انسانی بپردازند. وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و استفاده بهینه و به موقع از آن مهمترین عامل موثر در رشد و حرکت جامه بسوی خودکفایی و شکوفایی محسوب می شود و هیچ مورد دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. عوامل متعددی در انتخاب شغل دخیل هستند ،از جمله استعداد و علایق فرد ، شخصیت فرد و عوامل محیطی.عوامل محیطی نظیر فرهنگ خانواده و طبقه اجتماعی در انتخاب شغل فرد موثر می باشند. برخی از عوامل طبقه اجتماعی نظیر وضع اقتصادی فرد ، زمینه های قبلی خانوادگی و محل اقامت از عواملی هستند که در انخاب شغل تاثیر دارند (شفیع آبادی،1387).
گاهی والدین انتظارات فوق العاده ای از فرزندان خود دارند و تمام شکست ها و جاه طلبی های خویش را از آنان می خواهند و یا کار و رشته ای که مورد علاقه آنان نیست به آنها تحمیل می کنند. کشمکشهای خانوادگی مخصوصاً با جوانان به شغل و کار آینده و موفقیت یا عدم موفقیت آنان در رشته تحصیلی و کار خاص مربوط می شود (احمدی،1387).
خانواده اولین آموزشگاهی است که کودکان در آن می توانند عادات مفید کار و رویه های سالم و مثبت را بیاموزند . نگرش والدین نسبت به کار و کار کردن الگویی است که نخستین سنگ بنای تعلیم و تربیت حرفه ای کودک می شود. کودکان در خانواده با فرصتهای متعددی برای یادگیری ارزشهای کار روبرو می شوند. نگرش و رویه شخص نسبت به کار وتحصیل ، از طریق رابطه با والدین ، معلمان ، دوستان ، صاحبان مشاغل ، تعامل در گفت و شنود عقاید ، فعالیتهای کاری و مشاغلی که می شناسند گسترش می یابد ( زندی پور،1391).
اتو[5](2000)، با بررسی دیدگاه نوجوانان در نفوذ شغلی والدین به این نتیجه رسید که والدین در توسعه شغلی نوجوانان ، بر ادراکات آنان نفوذ دارند و به عنوان منابعی برای مشاوره حرفه ای محسوب می شوند و نوجوانان برای ساخت برنامه حرفه ای خود اغلب به مادرانشان توجه می کنند.
ویستون و کلر[6] (2004)، با بررسی تاثیر خانواده در اشتغال و توسعه آن به این نتیجه رسیدند که افراد به احتمال زیاد برای تصمیم گیری های حرفه ای از اعضای خانواده کمک می گیرند، مهم است که روانشناسان مشاور درک کنند که که چگونه خانواده ها می توانند در تسهیل توسعه حرفه ای تاثیر مثبت داشته باشند. در سراسر طول عمر ، هر دو متغیر ساختار خانواده (به عنوان مثال:شغل پدر ومادر )و متغیر فرایند خانواده( به عنوان مثال:گرما، پشتیبانی،وابستگی،استقلال) در زندگی حرفه ای فرزندان نفوذ دارند.
سایتری، کرید، زیمر و جی ام بک[7] (2013)، با بررسی تاثیر والدین و رفتار حرفه ای نوجوانان در یک محیط جمعی فرهنگی به این نتیجه رسیدند که انتظارات حرفه ای و تجانس حرفه ای والدین در آرمان ها و اقدامات حرفه ای نوجوانان نقش مهمی دارد.
کنستانتین، والس و کیندایچی[8] (2005)، با بررسی این موضوع که تا چه حد درک موانع شغلی و حمایت پدرومادر ،تصمیم حرفه ای و بی تصمیمی شغلی را پیش بینی می کند به این نتیجه رسیدند که ادراک مثبت از موانع شغلی، پیش بینی کننده تصمیم حرفه ای است و حمایت پدر و مادر با اطمینان شغلی در ارتباط است.
جودی (1376)، در تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر عوامل اقتصادی، خانوادگی بر رغبتهای شغلی دانش آموزان به این نتیجه دست یافت که نگرش والدین در مورد شغل فرزندانشان و نیز تحصیلات والدین بر رغبتهای آنها تاثیر می گذارد.
سرمد (1375)، با بررسی انگیزه انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه به این نتیجه رسید که مداخلات والدین در زمینه های گوناگون از جمله انتخاب شغل تاثیر به سزایی را ایفا می کند. در اکثر موارد والدین بدین سبب در انتخاب رشته تحصیلی فرزندان خود دخالت می کنند که یا دور نمای تحصیلات را بهتر از فرزندانشان می شناسند یا خودشان علاقه مند به تحصیل در رشته خاصی بوده اند و چون در این راه توفیق نیافته اند، دوست دارند فرزند آنها در این رشته تحصیل کند.در مواردی نیز نوعی چشم و هم چشمی عامل این دخالت است.
شناخت تمایلات و آرزوهای شغلی و تحصیلی نوجوانان و والدینشان و مقایسه آن باهم و تعیین میزان همسوئی و هماهنگی آن و نیز هدایت آن در مسیری صحیح می تواند گامی مهم در برطرف کردن مشکلات و مسائلی باشد که در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل مطرح است.
بیان مسئله :
انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهمترین تصمیم هایی است که دانش آموزان در دوران تحصیل خود می گیرند بطوری که می تواند سرنوشت شغلی و آینده شغلی آنان را رقم بزند. موضوع انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل به خانواده ها، معلمین و مشاورین مدرسه مربوط می شود که هر کدام از آنها به نوعی می توانند در این انتخاب ها نقش داشته باشند . لازم به ذکر است که هماهنگی بین خانواده ها، نوجوانان و مدرسه در این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بررسی اداره کل مطالعات وزرات آموزش و پرورش نشان می دهد که دانش آموزان در انتخاب رشته سردرگم بوده اند. پسران بیشتر با پدران و دختران با مادران خود در مورد انتخاب رشته تحصیلی مشورت کرده اند. 30 درصد از دانش آموزان ، رشته تحصیلی خود را بدون مشورت با دیگران انتخاب کرده اند. 70 درصد با پدر و مادر، برادر و خواهر ، دوستان و اولیای مدرسه مشورت کرده اند. نظر به اینکه هیچکدام از این افراد استعداد و علائق دانش آموزان را نمی شناسند ، ممکن است او را به رشته ای رهنمون شوند که تناسبی با خصوصیات فردی و استعدادها و علائق وی نداشته باشد (احمدی،1387).
نوجوانان از طریق تعامل با بستر خانواده، مدرسه و جامعه به یادگیری و اکتشاف فرصتهای شغلی که در نهایت به انتخاب حرفه منجر می شود می پردازند. یکی از یافته های مهم تحقیقاتی نشان می دهد که آرمانهای نوجوانان تحت تاثیر آرمانها و انتظارات پدر و مادر قرار می گیرد. مطالعات انجام شده در کنیا نشان می دهد که در دانش آموزان روستایی تمایل به درخواست کمک از پدر و مادر بیشتر از دانش آموزان شهری است و پدر و مادر نقش مهمتری از معلمان در زندگی حرفه ای دانش آموزان دارند. بطور کلی، انتخاب حرفه تحت تاثیر پدر و مادر،دوستان و مشاوران قرار می گیرد ( ادوارز و کویینتر[9]،2011).
اغلب والدین از تاثیری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر یادگیری ارزشهای کاری کودکان خویش می گذارند، آگاه نیستند. آنها باید از روشهای مثبت و کاربردی خودشان که سبب افزایش رشد حرفه ای فرزندانشان می شود، مطلع گردند. همچنین باید تشویق شوند و مجاز باشند که به برنامه های آموزشی مدرسه در زمینه رشد حرفه ای، خدماتی را ارائه دهند (زندی پور1391).
هیچ بستری از نظر قدرت و گستردگی تأثیر با خانواده برابری نمی کند. کودکان درون خانواده زبان، مهارت ها و ارزشهای اجتماعی و اخلاقی فرهنگ خود را یاد می گیرند و افراد در تمام سنین برای دریافت اطلاعات و کمک به اعضای خانواده روی می آورند (برک[10]،2005، ترجمه سید محمدی،1390).
مانع اصلی در کانال های آگاهی حرفه ای به راهنمائی های غلط والدین مربوط می شود و مداخله آنها در بسیاری موارد مسئول انتخاب های نادرست فرزند می باشد (اقبال،2013).
خانواده به ویژه پدر و مادر، در امر تحصیل فرزندان از جمله : پیشرفت تحصیلی و انتخاب هدف و رشته تحصیلی فرزندان خود دخالت می کنند، گاه این دخالت ها مناسب و در پیشرفت و جهت گیری صحیح فرزند مؤثر است ولی گاهی این دخالت ها موجب عقب ماندگی و یا انتخاب نادرست می شود که نتیجه آن نارضایتی و عدم موفقیت خواهد بود (امین بیدختی و دارایی،1390).
تایلر[11](1961) بی تصمیمی را یکی از مشکلات انتخاب شغل می شمارد. به نظر تایلر چهار عامل باعث بی تصمیمی و تردید فرد در انتخاب شغل می باشند. یکی از عوامل این است که گفتار و خواستار خانواده و دوستان می تواند بی تصمیمی و تردید در انتخاب شغل را باعث شود. اگر تمایلات و خواسته های والدین با رغبت های فرد مغایرت داشته باشد ، فرد در انتخاب شغل مردد خواهدبود (شفیع آبادی،1389).
در تحقیقات گذشته به نقش خانواده در انتخاب های فرزندان پرداخته شده است اما میزان همسویی یا اختلاف فرزندان و والدین آنها در خصوص این انتخاب ها نادیده گرفته شده است. تحقیقی نیز با عنوان تقریبا مشابهی در سال 1372 توسط پور بختیار با عنوان بررسی گرایشهای تحصیلی و شغلی نوجوانان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و مقایسه آن با آرزوها و علائق والدین در تهران انجام شده است. اما تحقیق مذکور از لحاظ روش تحقیق، کمی بوده که به تبع آن نمونه گیری نیز متفاوت بوده است. این تحقیق روی دانش آموزان سوم راهنمایی انجام گرفته است و هم چنین محقق نوع رشته و مشاغل مورد علاقه دانش آموزان و والدین را به صورت درصد و فراوانی مشخص کرده است ولی میزان این اختلافات مشخص نشده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش کیفی است که می تواند درک عمیق تر و غنی تری از مسئله فراهم آورد و نیز میزان اختلاف یا هم سویی والدین با هم و والدین و فرزندان مشخص خواهد شد. هم چنین این تحقیق در شهرستان پاکدشت و روی دانش آموزان سال اول متوسطه انجام شده است.
با این توصیف سوال اصلی این است : میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین آنان چگونه است ؟
اهمیت و ضرورت تحقیق :
یکی از دلایل مطالعه نوجوانان این است که اطلاعاتی بدست آوریم که ما را به عنوان درمانگر، معلم، پدر یا مادر یاری دهد. معلمان، مربیان، مشاوران، مددکاران اجتماعی، دست اندرکاران امور قضایی و سایر کسانی که ارتباط نزدیکی با نوجوانان دارند، اگر اطلاعات مفیدی در مورد نوجوانان داشته باشند، در کار خود بهتر عمل می کنند (هاشمی آذر،1383 به نقل از کرم رازی،1392).
آمارها نشان می دهد که در حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمان را نوجوانان تشکیل می دهند که این آمار حدود 14 درصد جمعیت کشور را شامل می شود (مرکز آمار ایران،1393). بنابراین اهمیت بررسی مسائل مختلف زندگی نوجوانان که آینده سازان جامعه می باشند مشهود می باشد. لازم است مسائل و مشکلات نوجوانان بررسی شود و راه حلهایی برایشان ارائه گردد تا آنان در جهت مثبت حرکت کنند و خود و کشورشان را به رشد و توسعه همه جانبه برسانند. پیشرفت جامعه مستلزم شکوفا شدن استعداها و توانمندیهای بالقوه آنهاست. برای محقق شدن این امر مطالعه و تحقیق در مورد مسایلی که مربوط به آنها می باشد ، ضروری به نظر می رسد که در اولین قدم باید واقعیتهای موجود بررسی و توصیف شود.انتخاب رشته به یک مشکل پایدار برای دانش آموزان در جامعه معاصر تبدیل شده است (آنتونی و بیمبو،2012).
خانواده و والدین سهم زیادی در شکل دادن به انتخاب های شغلی و تحصیلی فرد دارند. مسئله انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت انتخاب شغل در راستای انتخاب رشته از مهمترین مسائلی است که نوجوانان با آن سرو کار دارند و در تحقیقات متعدد نوجوانان این دو مسئله را به عنوان اساسی ترین مشکلات خود مطرح کرده اند (مرادی و اخوان تفتی،1392).
به طور کل آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی گزارش شده در دوره نوجوانی پیش گویی کننده های معنی داری از احتمال دست یافتن به مشاغل و تحصیلات در دوره جوانی هستند (بورک و هولتر[12]،1997 به نقل ازمحمدی کاجی و قربانی،1387). بنابراین تعیین و شناسایی عواملی که بر آمال و آرزوها تأثیر می گذارند در جهت روشن کردن این موضوع که آمال و آرزوها چگونه به مسیرهای تحصیلی و شغلی منجر می شوند حائز اهمیت است که یکی از این عوامل تأثیرگذارخانواده می باشد.
عمده پژوهش هایی که در زمینه آرزوهای تحصیلی و شغلی بوده به نقش خانواده و تأثیر آن بر گرایشات تحصیلی و شغلی اشاره ای ننموده است. تحقیق حاضر به بررسی نقش خانواده بر انتخاب های تحصیلی و شغلی فرزندان می پردازد.
یافته های این تحقیق می تواند میزان ناهماهنگی ها و اختلافات والدین و فرزندانشان را در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل مشخص کند. این عدم هماهنگی می تواند مشکلات بسیاری را برای نوجوان بوجود آورد و مانع از شکوفا شدن استعدادهایش شود. با توجه به اینکه والدین در انتخابهای فرزندانشان تاثیر به سزایی دارند و گاهی نیز انتخابهای خود را به فرزندانشان تحمیل می کنند و آنها را تحت فشار قرار می دهند اگر انتخاب های آنها متناسب با علایق و استعدادهای فرزندانشان نباشد و نا آگاهانه صورت گیرد ، مشکلات بسیاری بوجود خواهد آمد، از جمله نارضایتی و ناخشنودی فرزندان و نیز پایین آمدن بازده و کارایی آنان.
یافته های این تحقیق می تواند به والدین و مسئولین مدرسه بویژه مشاورین در جهت اجرای بهتر اهداف مربوط به انتخاب رشته تحصیلی و شغلی یاری دهد و از اطلاعات بدست آمده در جهت راهنمایی نوجوانان و آموزش خانواده ها استفاده کرد. همچنین یافته های تحقیق حاضر می تواند برای برنامه ریزان هدایت تحصیلی و شغلی این امکان را فراهم نماید که گرایشات و علائق نوجوانان و خانواده هایشان را بسوی هماهنگی و تطبیق با واقعیات، امکانات و نیازهای جامعه سوق دهند.
اهداف تحقیق:
هدف کلی تحقیق، تعیین میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین آنان می باشد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و انجام آن می تواند در حل مسایل انتخاب رشته تحصیلی و متعاقب آن انتخاب شغل کاربرد داشته باشد.
سئوالات تحقیق:
1. میزان هم سویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموز با آرزوهای تحصیلی و شغلی پدر و مادر چگونه است ؟
2. میزان شناخت دانش آموزان از رشته های دبیرستانی و دانشگاهی چگونه است؟
3. نظر دانش آموز در مورد رشته های دبیرستانی چیست؟
4. رشته های تحصیلی مورد علاقه دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه کدامند؟
5. دلایل دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر خود در دبیرستان و دانشگاه کدامند؟
6. میزان آگاهی دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه چگونه است؟
7. میزان تحقیق دانش آموزان در مورد رشته مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه چگونه است؟
8. منابع اطلاعات دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی مورد علاقه خود در دبیرستان و دانشگاه کدامند؟
9. نظر پدر و مادر در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزندشان در دبیرستان و دانشگاه چیست (از دیدگاه دانش آموز)؟
10. آیا بین والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان و دانشگاه اختلاف نظر وجود دارد (از دیدگاه دانش آموز)؟
11. آیا بین دانش آموز و والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه اختلاف نظر وجود دارد (از دیدگاه دانش آموز)؟
12. اختلاف نظر دانش آموز در مورد انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه با مادر بیشتر است یا با پدر؟
13. میزان اهمیت دانش آموز به نظر پدر ومادر در انتخاب رشته تحصیلی چگونه است؟
14. چه افرادی به غیر از والدین برای دانش آموز و چه افرادی برای مادر در انتخاب رشته تحصیلی حائز اهمیت هستند؟
15. رشته تحصیلی مورد علاقه پدر ومادر در دبیرستان برای فرزند کدام است (از دیدگاه مادر)؟
16. دلایل والدین برای انتخاب رشته تحصیلی مورد علاقه خود برای فرزند در دبیرستان کدام است (از دیدگاه مادر)؟
17. رشته تحصیلی مورد علاقه پدر و مادر در دانشگاه برای فرزند کدام است (از دیدگاه مادر)؟
18. دلایل والدین برای انتخاب رشته تحصیلی مورد علاقه خود برای فرزند در دانشگاه کدام است؟
19. آیا بین نظر والدین و دانش آموز در مورد انتخاب رشته تحصیلی اختلاف نظر وجود دارد (از دیدگاه مادر)؟
20. میزان اشتراک نظر همسران در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند چگونه است؟
21. فرزند نقش پدر و مادر را در تصمیم گیری رشته های تحصیلی چگونه ارزیابی می کند؟ آیا نظر آنها در انتخاب فرزند تأثیر دارد و این تأثیر به چه علت است؟
22. آرزوهای شغلی والدین کدامند (از دیدگاه مادر)؟
23. آیا آرزوهای آنها در انتخاب رشته فرزندشان نقش دارد؟
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
تعریف نظری :
گرایشات تحصیلی: با توجه به معنای گرایش در فرهنگ لغت معین، گرایشات تحصیلی عبارت است از میل و رغبت به انتخاب یک رشته تحصیلی از بین رشته های موجود.
گرایشات شغلی : با توجه به معنای گرایش در فرهنگ لغت معین، گرایشات شغلی عبارت است از میل و رغبت به انتخاب یک شغل از بین مشاغل موجود.
آرزوهای تحصیلی : با توجه به معنای آرزو در فرهنگ معین، آرزوهای تحصیلی عبارت است از شوق و اشتیاق و امید و چشم داشت به یک رشته تحصیلی از بین رشته های موجود .
آرزوهای شغلی : با توجه به معنای آرزو در فرهنگ معین، آرزوهای شغلی عبارت است از شوق و اشتیاق و امید و چشم داشت به یک شغل از بین مشاغل موجود.
انتظارات شغلی نیز با آرزوهای شغلی در ارتباط است.
انتظارات شغلی: آن گروه از مشاغل را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به انجام آنها بپردازد. انتظارات شغلی بیشتر جنبه رویا دارند و تا حدود زیادی از واقعیت بدورند.. یعنی انتظارات شغلی بر خواست ها و امیال استوار می باشند.انتظارات شغلی معمولا در زمینه مشاغلی است که فرد تمایل به اشتغال در آن زمینه ها را دارد (شفیع آبادی، 1389).
همسویی گرایشات تحصیلی با آرزوهای تحصیلی: با توجه به معنای همسویی در فرهنگ لغت دهخدا عبارت است از اینکه گرایشات تحصیلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی والدین در یک جهت در حرکت باشند.
همسویی گرایشات شغلی با آرزوهای شغلی: با توجه به معنای همسویی در فرهنگ لغت دهخدا عبارت است از اینکه گرایشات شغلی دانش آموزان با گرایشات شغلی والدین در یک جهت در حرکت باشند.
تعاریف عملیاتی :
گرایشات تحصیلی : گرایشات بیان شده که دانش آموز از طریق مصاحبه ابراز نموده است.
گرایشات شغلی : گرایشات بیان شده که دانش آموز از طریق مصاحبه ابراز نموده است.
آرزوهای تحصیلی : آرزوهای بیان شده که مادر از طریق مصاحبه اظهار نموده است.
آرزوهای شغلی : آرزوهای بیان شده که مادر از طریق مصاحبه اظهار نموده است.
1.Newman
2.zunker
3.Uroh,Anthony, Sanni & Bimbo
4.Werei &Ohiole
5.Otto
6.wiston & keller
7.Sawitri, Creed, Zimmer & Gmbeck
8.Constantine, Wallace & Kindaichi
9.Edwars & Quinter
10. Berk
11.Tyler
12. Burke & Hoelter


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
میزان همسویی گرایشات


تحصیلی و شغلی دانش آموزان


آرزوهای شغلی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | لیست پایان نامه های ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته روانشناسی و علوم تربیتی و دیدن لینک دانلود ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | لیست پایان نامه های ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته روانشناسی و علوم تربیتی و دیدن لینک دانلود ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...