دانلود رایگان


تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

دانلود رایگان
تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایرانچکیده طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.
انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت ها در ایران شدند. در ادامه این روند با تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه گذاری دارد، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه گذاری های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح هستند.

کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه گذاری خارجی، صنعت نفت
مقدمه ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل می دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[1] برای پی بردن به اهمیت سرمایه گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه گذاری، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می کند و آنهم نیاز به سرمایه گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه گذاری کرده است. می دانیم زمانی قانون برای امری وضع می شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می شود.
با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه گذار خارجی را می طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه گذاران و شرکت های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم ها نباشد وگرنه برنامه ریزی های توسعه ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.
طیچنددههگذشته، قراردادهاینفتیازنظرنحوهنگارشوتدوینمتونمورداستفاده، بهلحاظشکلی دچارتغییراتیشدهاست. قراردادهاینفتیدرکشورهایمختلفجهانچارچوبمشخصی داردمثلاقراردادهاینفتیدرداخلایالاتمتحدهآمریکاعمدتاازنوعاجارهودرانگلستانواسترالیاوبرخیازکشورهاازنوعامتیازییا ازنوعمشارکتی(مانندقراردادهایمشارکتدرتولید) یاخدماتیمی باشند.
شرکتهاینفتیخارجیعموما(باتوجهبهفرمول های رایجسرمایه گذاریدرکشورهایدارایذخایر هیدروکربنی) ازانواعمختلفقراردادهاینفتیبهاشکالمتنوعاستفادهمی کنند. هدفازعقدچنینقراردادهاییتأمینبهرهبرداریدرازمدتازذخایرطبیعیاستوبنابراینقراردادهایمزبورمشتملبرعملیاتیاستکهانجامآنهامستلزمسرمایه گذاریعظیمدرتاسیساتوکارخانه ها وغیرهاست.
ایران با داشتن زمینه های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده ای در اقتصاد مملکت ایفاد می کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.
صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی وتوزیع را شامل می گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می شود، قراردادهای نفتی یا بهصورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می باشند:
قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال کهشامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروشاست یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می باشد.
به طور کلی می توان گفت:
بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می شود.
پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.
میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه
صنعت پتروشیمی، در بخش های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می شود.[2]
پروژه هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره برداری ازمخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال ومدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه های بالادستی نسبت بهپایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می باشد. به عبارتی سرمایه گذاری بلند مدت می طلبدریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادیمتأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.
ایران با داشتن زمینه های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده های نفتی در بازارهای جهانیاست.
بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می گذرد و روشهای مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشورایرانتاقبلازانقلاباسلامیانواعمختلفیازقراردادهاراتجربهکردهاست، امابعدازدراختیارگرفتنمنابعطبیعیازجملهنفتوگازتوسطدولتانعقادقراردادفقطدرچارچوبروشهایمشارکتمدنی، خدماتیوساختمجازشناختهشدهاست. باتوجهبهمادهدومقانوناصلاحنفتوماده 6 قنفتمصوبسال 1366 کهبرممنوعیت مالکیت سرمایه گذارخارجیتاکیددارد، عملاقراردادهایخدماتیبهعنواناصلی ترینقراردادنفتیایرانتلقیمی شود.
از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.
از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.[3]
-شرکتهاینفتیخارجیعموما(باتوجهبهفرمول های رایجسرمایه گذاریدرکشورهایدارایذخایر
هیدروکربنی) ازانواعمختلفقراردادهاینفتیبهاشکالمتنوعاستفادهمی کنند.
از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می رسد مراحل مختلفی طی می شود. این روند در سه مرحله بررسی می شود:
پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی واجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه ازروزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطعتاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.[4]
تاکیدنفتبررویدادهایاقتصادی، سیاسیواجتماعیایرانورخدادهایتاریخیاینسرزمینآنچنانزیادوحساساستکهبامبناقراردادننقشنفتبررخدادهایتاریخیگذشتهمی توانچندینوچندبارهرحادثهورویدادراازنوبازخوانیوکنکاشکرد.
النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه های مختلف باشد. از ویژگی های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.

[1]. موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، 1386.
[2]. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، 16 آذر 1392
[3]. آدمیت، فریدون، اندیشهترقیوحکومتقانون، انتشاراتخوارزمی، تهران، چاپاول، 1351.
[4].خدادادیان، فرشید، روایتنفت(مروریبرنتیجهنخستتاریخیکصدسالهنفتایران)روابطعمومیشرکتملینفتایران، مطالعات، انتشارات، اطلاعرسانی، چاپاول، 1390، ص7.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 8
سوالات تحقیق 8
فرضیه ها 8
اهداف تحقیق 9
روش تحقیق 9
پیشینه تحقیق 10
ساختار تحقیق 12
فصل اول: تاریخچه صنعت نفت 13
1ـ1 مفاهیم و تعاریف 14
1ـ1ـ1 تاریخچه نفت 14
1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران 14
1ـ1ـ3 ذخایر نفتی 15
1ـ1ـ4 استخراج نفت 15
1ـ1ـ5 کمپانی های نفتی 16
1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران 18
1ـ2ـ1 امتیازات نفتی 18
1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز 19
1ـ2ـ3 قرارداد دارسی 19
1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت 20
1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس 21
1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی 22
1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر 23
1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان 23
1ـ2ـ9 قرارداد1933 24
1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان 25
1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران 26
1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت 26
1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357 27
1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب 29
1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته 30
1ـ3 انواع قراردادهای نفتی 32
1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33
1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید 33
1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی 34
1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت 36
1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات 38
1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه 39
1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی 40
1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی 40
1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر 41
1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر 42
1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل 42
1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی 46
1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی 47
1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 48
1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی 48
1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49
1ـ3ـ17الزامات مدل IPC 49
1ـ3ـ18 ویژگی های مدل جدید 50
1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز 51
1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 52
1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382 52
1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 52
1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 53
1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 53
1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390 53
1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 54
فصل دوم: سرمایه گذاری خارجی 55
2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه گذاری خارجی 56
2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی 56
2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران 57
2ـ1ـ3 تعریف سرمایه گذاری خارجی 59
2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان های بین المللی از سرمایه گذاری خارجی 59
2ـ1ـ5 روشهای جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان 60
2ـ1ـ6 سرمایه گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران 61
2ـ1ـ7 اهداف سرمایه گذار و سرمایه پذیر 62
2ـ2 اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران 65
2ـ2ـ1 سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی 67
2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت 69
2ـ3ـ1 قانون اساسی 69
2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن 71
2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 74
2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 75
2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 76
2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه 77
2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی 78
2ـ3ـ6 سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت 79
2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه گذاری خارجی 81
فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی 84
3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت کشور 85
3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی 88
3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی 89
3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی 90
3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت 91
3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار 93
3ـ1ـ6 عوامل سیاسی 94
3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی 95
3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی 96
3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی 96
3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه گذاری خارجی 97
3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران 100
3ـ2 جذابیت سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران 101
3ـ2ـ1 فواید سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت 104
3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه گذاری خارجی 107
3ـ3 سرمایه گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی 108
3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت 113
3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود 113
3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال 113
3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز 113
3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام 113
3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار 114
3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین 114
3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان 114
3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه های خدماتی 115
3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه گذاری خارجی 115
نتیجهگیری 119
پیشنهادات 123
منابع و ماخذ 125
چکیده انگلیسی 132
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی)


در جذب سرمایه‌گذاری خارجی


در صنعت نفت ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی : همایش ها ، …

اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی و فناوری نانو 25 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی : همایش ها ، …

اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی و فناوری نانو 25 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

صنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر - کنترل …

مواد افزودنی به موادی اطلاق می شودکه به عنوان مواد کمکی در هنگام بالمیل کردن لعاب های ...

روش تحقیق

:تاثیر افزایش جریمه های نقدی در بهبود فرهنگ رانندگی بیان مسئله: فرهنگ رانندگی در کشور ...

صنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر - کنترل …

مواد افزودنی به موادی اطلاق می شودکه به عنوان مواد کمکی در هنگام بالمیل کردن لعاب های ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فقط مشاوره در انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس کاردانی کارشناسی ارشد دکتری ...

خبرگزاری فارس - ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران …

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پی انتشار گزارش تحلیلی دولت تدبیر و امید ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فقط مشاوره در انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس کاردانی کارشناسی ارشد دکتری ...

حقوقی | پژوهشهای ایرانی

تابلو خیابان خلیج فارس در مرکز قاهره. جنگ تابلوها. نام خیابان وزرا در اوایل انقلاب بعد ...

حقوق و دستمزد سال ۹۵ + کلیه اخبار | استخدام

آخرین خبر ها. استخدام های بی ضابطه و شبهه دار این بار در شرکت آبفای تهران! تبدیل وضعیت ...

مطالعات سیاستی نفت و گاز- حقوق، اقتصاد و مدیریت قراردادهای ...

International Contracts Management Studies ... قرارداد بین‌المللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن در رویارویی ...

اخبار،اخبار اقتصادی,جدیدترین اخبار اقتصادی و …

طبق اعلام بانک مرکزی، شعب بانک های منتخب در استان تهران از هفته پیش رو اسکناس های تا ...

آشنایی با جمهوری آذربایجان

این جمهوری همچنین در همسایگی کشورهای‌ ایران،‌ ارمنستان‌،‌ ترکیه،‌ گرجستان ...

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

ریز حساب و کتاب بانک ها طبق آمار بانک مرکزی; فهرست دوم بدهکاران بانکی در شرف آماده سازی

روش تحقیق

:تاثیر افزایش جریمه های نقدی در بهبود فرهنگ رانندگی بیان مسئله: فرهنگ رانندگی در کشور ...

روزنامه دنیای اقتصاد

رویترز: شرکت‌های بزرگ نفتی همچنان در مورد خرید از ایران محتاط هستند توافق ...

شرایط جدید ویزای دانشجویی کانادا در سال 2014 New ...

شرایط جدید ویزای دانشجویی کانادا در سال 2014 New regulations for international students in Canada finalized

مطالعات سیاستی نفت و گاز- حقوق، اقتصاد و مدیریت قراردادهای ...

International Contracts Management Studies ... قرارداد بین‌المللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن در رویارویی ...

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

ریز حساب و کتاب بانک ها طبق آمار بانک مرکزی; فهرست دوم بدهکاران بانکی در شرف آماده سازی

آب های عمیق - سیاست و تاریخ

در طول دو قرن گذشته جنبشهای فراوانی در ایران با آرمانهایی مانند عدالت و پیشرفت و یا ...

مختصات جغرافیای تنگه هرمز پیشنهاد ساخت کانال …

مختصات جغرافیای تنگه هرمز. بدون شک تنگه راهبردی هرمز از مهم ترین تنگه های بین المللی ...

econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

رئيس سازمان انرژي اتمي خبرداد: بدعهدی انگلیس در قرارداد خرید اورانیوم

صنعت سرامیک ، مواد شیمیایی و پلیمر - کنترل …

مواد افزودنی به موادی اطلاق می شودکه به عنوان مواد کمکی در هنگام بالمیل کردن لعاب های ...

روش تحقیق

:تاثیر افزایش جریمه های نقدی در بهبود فرهنگ رانندگی بیان مسئله: فرهنگ رانندگی در کشور ...

پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 γ Ir

پروژه پاورپوینت کمپرسور-مهندسی مکانیک

طرح لایه باز تراکت تبلیغاتی آرایشگاه زنانه 003

خلاصه کتاب حقوق جزای عمومی 1 ( محمد علی اردبیلی)

جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل

پرورش قارچ خوراکی

مدل سازی و طراحی کنترل کننده پمپی جعبه دنده

واحدهاي تجاري

تحقیق درباره طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و

بنچ مارکینگ(Benchmarking)