دانلود رایگان


گفتمانهاي فقرزدايي در دولت‌های پس از - دانلود رایگاندانلود رایگان مفهوم «فقر» مانند تمام مفاهيم ديگر داراي معاني متکثري است که بسته به گفتمان‌هاي مختلف، معاني متفاوتي را توليد مي‌کند. در اين بين، جمهوري اسلامي ايران به مث

دانلود رایگان
گفتمانهاي فقرزدايي در دولت‌های پس از انقلاب‌اسلامی ( دولتهاي سازندگي و اصلاحات ) word در اين رساله ، موضوع فقرزدايي در دولت هاي سازندگي و اصلاحات از منظر گفتماني مورد مطالعه قرار گرفته است . مفروض مولف در چهارچوب پارادايم انتقادي اين بوده است كه گفتمانها در شکل دهي به سياستها تاثير تعيين کننده دارند و لذا مطالعه گفتمانها در فهم وريشه يابي پديده ها حائز اهميت است. بر اين اساس ، مولف بر اساس نظريه گفتمان ارنستولاكلاو و شانتال موفه در تركيب با تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف به عنوان روش مكمل به بررسي متون (سخنراني ها ، لوايح و برنامه هاي توسعه) در دولتهاي سازندگي و اصلاحات پرداخته است .بر اساس يافته هاي اين پژوهش ، در گفتمان سازندگي دال توسعه اقتصادي دال مركزي بوده است و دال فقرزدايي به عنوان يكي از وقته ها در اطراف دال توسعه اقتصادي معنادهي شده است به اين معنا كه فقرزدايي به عنوان تابعي از توسعه اقتصادي مطرح شده است. از سوي ديگر، در گفتمان اصلاحات، دال توسعه سياسي دال مركزي بوده است و دال فقرزدايي به عنوان يكي از عناصر گفتماني معنادهي شده است. بر اساس يافته نظري اين پژوهش، هر دو گفتمان سازندگي و اصلاحات از مفصل بندي دالهاي گفتمان ليبراليسم با فراگفتمان انقلاب اسلامي حاصل شده اند و از آنجا كه فقرزدايي در گفتمان ليبراليسم به عنوان تابعي از رشد اقتصادي – سياسي تلقي مي شود و دال مركزي نيست، واقعيتي كه به تبع آن توليد مي شود نيز فقرزدايي را در مركز توجهات خود قرار نمي دهد. از لحاظ اجتماعي نيز گفتمان هاي سازندگي و اصلاحات با نيروهاي اجتماعي خاصي مرتبطند که به دنبال توسعه اقتصادي و سياسي بوده اند اما به نحوه توزيع دستاوردهاي توسعه چندان توجه نکرده اند. لذا هر دو دولت سازندگي و اصلاحات در رفع فقر از جامعه ناكامي هايي داشته اند. اما اين به معناي پايان منازعه گفتماني نيست و نزاع بر سر تعيين معاني جديد براي دال فقرزدايي همچنان توسط گفتمانهاي مختلف ادامه خواهد يافت تا آنكه يكي از گفتمانها هژمونيك شود، هر چند كه اين هژموني موقتي خواهد بود.
واژگان كليدي : گفتمان ، تحليل گفتمان ، دال، مفصل بندي، فقر، فقرزدايي، دولت سازندگي، دولت اصلاحات
1-1- بيان مساله
مفهوم فقر مانند تمام مفاهيم ديگر داراي معاني متکثري است که بسته به گفتمان هاي مختلف، معاني متفاوتي را توليد مي کند. در اين بين، جمهوري اسلامي ايران به مثابه يک نظام سياسي-اجتماعي برآمده از گفتمان انقلاب اسلامي از همان ابتداي شکل گيري خود تاکيد خاصي بر مقولات مربوط به فقر و برنامه هاي فقرزدايي داشته است. وفور و غلظت دال هايي مانند مستضعفان، پابرهنگان، کوخ نشينان و محرومان در بيانيه ها، خطابه ها، شعارها و ساير متون مربوط به انقلاب اسلامي حاکي از اهميت اين دال در اين گفتمان است.
همچنين برنامه هاي موسوم به فقرزدايي در گفتمان هاي مختلف معاني متفاوتي دارد. لازم به ذكر است كه نظريه گفتمان اعتقاد زيادي به تعاريف ثابت ندارد چون هر دالي بسته به اينكه در چه بافتاري مطرح شود معاني متعدد و متكثري دارد . بنابراين هر گفتماني تلاش مي كند كه مدلولهاي مورد نظر خود را به دالهايي مانند فقر ، فقرزدايي ،توسعه و ساير دالها نسبت دهد .در واقع هر گفتماني حاصل تلاشهاي صورت گرفته براي تثبيت معاني از طريق متصل كردن مدلولها به دالها است كه اين امر كاملا تحت تاثير روابط قدرت قرار دارد.
مسئله فقرزدايي براي نظام جمهوري اسلامي ايران از چنان اهميتي برخوردار است كه در قوانين اساسي كشور ، در بسياري از اصول مورد تاكيد قرار گرفته است ، در اصل 29 تامين خدمات و حمايتهاي مالي براي مردم از طريق درآمدهاي عمومي ، در اصل 31 قانون داشتن مسكن متناسب با نياز براي تمام افراد با اولويت به روستانشينان و كارگران و در اصل 43 ريشه كن كردن فقرو محروميت و برآوردن نيازهاي انسان مورد تاكيد قرار گرفته است .( قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).بر اساس چنين اهميتي ، همواره برنامه هايي به منظور كاهش فقر در دستور كار دولتها و گفتمانهاي مطرح در نظام جمهوري اسلامي در دهه هاي گذشته بوده و به عنوان يكي از اولويتهاي سياستگذاري و برنامه ريزي دولتمردان مطرح شده است


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید

جزوه کتاب زبان انگلیسی عمومی ( دانشگاه پیام نور )

ترجمه کتاب اسرار ذهن ثروتمند (فصل اول) نویسنده: تی

دانلود نقشه اتوکدی کامل موزه کرد (کورد) همراه با

13 روش فروش محصولات کارگاه جوراب بافی

كارآفريني، تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات

پرورش قارچ خوراکی

بررسی نقش و آثار فتح مكه در پيشبرد اسلامWORD

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تاریخ جنگ جهانی

بهداشتكار دهان و دندان