دانلود رایگان


مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی - دانلود رایگاندانلود رایگان در سال هاي اخیر زنجیره تأمین به عنوان موضوعی جذاب براي مدیران و صاحبان صنایع مبدل گردیده و حیات و ممات سازمانها و بنگاههای اقتصادی در گرو فعالیت در قالب زن

دانلود رایگان
مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII زنجیره تأمین، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم های فراابتکاری
1-2- بیان مسئله.. 2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:.. 3
1-4- هدفهای تحقیق یا نتایج مورد انتظار:.. 4
1-5- روش کلی تحقیق:.. 4
1-6- شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی:............................................................................. 4
والگوريتم ژنتیک NS-GA II
2-1- مقدمه.. 6
2-2- مدیریتزنجیرهتأمین.. 7
2-2-1- تهیه کالا در زنجیره تأمین.. 8
2-2-2- مدیریت توزیع در زنجیره تأمین.. 9
2-2-2-1- مديريت لجستيك. 9
2-2-2-2- توزیع فیزیکی. 10
2-2-2-3- تقاضا و تمرکز بر مشتری. 10
2-3- استواري،مفهومونقشآندرتحقیقدرعملیات.. 11
2-4- مدلاستوارمبتنیبرسناریو) مدلاستوارمالويوهمکاران(. 14
2-5- مروريبرتحقیقاتاستواريدرزنجیرهتأمین.. 19
2-6- خانوادهمسائلچندمعياري.. 28
2-7- جستجووتصميمگيري.. 29
2-8- بهينهسازيچندهدفي.. 30
تعريف 2-8-1: مسئلهبهينهسازيچندهدفي.. 31
تعريف 2-8-2: مجموعهشدني.. 32
تعریف 2-8-3: مفهوم تسلط(چیرگی).. 33
تعریف 2-8-4: مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیر مسلط.. 34
تعریف 2-8-4-1 : بهینگی پارتو. 34
تعریف 2-8-4-2 : مجموعه غیر مسلط. 35
تعریف 2-8-5: مجموعه بهینه پارتو سراسری.. 35
تعريف2-8-6: مجموعههاولبههاينامغلوب.. 35
2-9- رویکردهای پایه ای موجود.. 35
2-9-1- ساختار و پیچیدگی مسائل چندهدفه.. 36
2-10- تشریح الگوریتم ژنتیک.. 36
2-10-1- چارچوبيکالگوريتمژنتيکاستاندارد.. 37
2-10-2- کروموزوم.. 38
2-10-3- رمز گذاری.. 38
2-10-4- کدگذاری باینری.. 38
2-10-5- کدگذاری جایگشتی.. 39
2-10-6- کدگذاری ارزشی.. 39
2-10-7- جمعیت.. 40
2-10-8 مقدار برازندگی.. 40
2-10-9- انتخاب.. 40
2-10-9-1- انتخاب بر اساس تورنامنت. 41
2-10-9-2- انتخاب بر اساس بهترین ها. 41
2-10-9-3- انتخاب بر اساس حذف درصدی از بدترین اعضا. 41
2-10-10- عملگر تقاطع.. 41
2-10-11- جهش.. 42
2-10-12- معیار توقف.. 42
2-11- نمودار جریان الگوریتم به همراه شبه کد آن.. 43
2-12- کاربردالگوريتمهايژنتيکدربهينهسازی.. 44
2-12-1- استراتژي برخورد با محدوديت ها.. 45
2-12-1-1- استراتژي اصلاح عملگرها. 45
2-12-1-2- استراتژی ردی. 45
2-12-1-3- استراتژياصلاحی. 45
2-12-1-4- استراتژی جریمه ای. 46
2-13- بهينهسازيچندهدفيبااستفادهازالگوريتمهايژنتيک.. 46
2-13-1- طراحی اصول واجزای الگوریتم ژنتیک چند هدفه.. 48
2-13-1-1- توابع هدف چندگانه. 48
2-13-1-2- روشهای رتبه بندی پارتو. 48
2-13-1-3- تنوع، تخصیص برازندگی، تقسیم برازندگی. 49
2-13-1-4- تقسیم برازندگی. 49
2-13-1-5- فاصله ازدحام. 50
2-13-1-6- سلول بر اساس چگالی. 51
2-13-1-7- نخبه گرایی. 51
2-13-1-7-1- استراتژیهایی که جوابهای نخبه را در جمعیت نگهداری می کنند51
2-13-1-7-2- نخبه گرایی با جمعیت های صوری. 52
2-14- جمع بندی: الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمغلوب (NSGA-II).. 52
3-1- مقدمه.. 54
3-2- فرمول بندی مسئله.. 55
3-2-1- مجموعه انديس ها:.. 56
3-2-2- پارامترها :.. 56
3-2-3- متغيرها:.. 57
3-2-4 توابع هدف:.. 58
3-2-5 محدودیت ها:.. 58
3-3- خطی سازی مدل.. 61
3-4 همتای استوار مدل بر اساس الگوی مالوی.. 62
3-5- خلاصه.. 63
4-1- مقدمه.. 64
4-2- تعريف كروموزم.. 65
4-3- ايجاد جمعيت اوليه.. 65
4-4- مکانيزم نمونه گيري.. 65
4-4-1- عملگر انتخابی تورنامنت ازدحام ().. 66
4-4-2- رویه شناسایی سطوح غیر مسلط.. 66
4-4-3- رویه تخصیص فاصله ازدحام.. 67
4-5- عملگرهاي تقاطعي.. 68
4-6- عملگرهاي جهشي.. 69
4-7- نخبه گرایی.. 69
4-8- استراتژي برخورد با محدوديتها.. 69
4-9- معیار توقف الگوریتم.. 70
4-10- نتایج الگوریتم در حالت تک هدفه.. 70
4-10-1- نتایج الگوریتم در حالت تک هدفه در حالت ساده.. 71
4-10-2- نتایج الگوریتم در حالت تک هدفه در حالت استوار.. 72
4-11- حل الگوریتم در حالت چند هدفه.. 73
4-11-1-مقياسهايکارآيي.. 73
4-11-2- نمودار پارتو.. 74
5-1- نتیجه گیری.. 76
5-2- ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 77
5-3- جمع بندی.. 78
مراجع.. 79
Abstract. 85
جدول (2-1). تعاریف مدیریت زنجیره تأمین.. 7
جدول (2-2). نمونهايازحوزههايکاربردياستواريونمونهايازمحققینآنها.. 12
جدول (2-3). مقايسه MADM و MODM... 29
جدول(2- 4). شبه کد الگوريتم ژنتيك.43
جدول (2-5). الگوریتم های ژنتیک چند هدفه مشهور و ویژگیهای آنها.. 47
جدول (2-6). شبه کد اولین تکنیک رتبه بندی پارتو توسط گلدبرگ.. 48
جدول (2-7): شبه کد متد فاصله ازدحام NSGA-II. 50
جدول(4- 1). پارامترهاي الگوريتم ژنتيك در حالت تک هدفه.. 71
جدول(4- 2). پارامترهاي استواری برای حالت استوار.. 71
جدول (4-3). مقادیر عددی به دست آمده برای حالت ساده.. 72
جدول (4-4). مقادیر عددی به دست آمده برای حالت استوار.. 73
جدول (4-5). هزینه ها برای نقطه مشخص شده بر اساس وسیله حمل و نقل.. 75
شکل (2-1). شکل سمت چپ فضای متغیر تصمیم و شکل سمت راست فضای هدف متناظر را نشان می دهد.. 32
شکل(2-2). بيانتصويريبهينگيپارتودرفضايهدف (چپ) وروابطممکنبينجوابهادر فضايهدف (راست).. 33
شکل(2-3). نمایش یک کروموزوم n بیتی در پایه عددی m.. 38
شکل(2-4). کدگذاری باینری.. 39
شکل(2-5). کدگذاری جایگشتی.. 39
شکل (2-6). کدگذاری ارزشی.. 40
شکل(2-7). تصويرينمادينازطرزکار الگوریتم ژنتیک.. 44
شکل(2-8). نمونه ای از رتبه بندی جمعیت.. 49
شکل (2-9). متد فاصله ازدحام.. 50
شکل(2-10). متد سلول براساس چگالی.. 51
شکل(2-11). رویه NSGA-II. 53
شكل (3-1). شبكه زنجيره تأمين سوخت رساني به كشور براي يك دوره.. 55
شکل(4-1). نحوه نمايش کروموزوم.. 65
شکل (4-2). شبه کد شناسایی سطوح غیر مسلط.. 67
شکل (4-3). شبه کد تخصیص فاصله ازدحام.. 67
شکل( 4-4) فاصله ازدحام جواب i68
شکل (4-5). نمودار پارتو.. 74
فصل اول: مفاهیم،
فرضيات،
کلیات مسئله


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی

مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن
به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII زنجیره تأمین، بهینه سازی استوار، عدم ...

مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های ... - 1

30 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های
نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII یک ...

مدرس علوم انسانی بهار 1390- شماره 71 - پایگاه مجلات تخصصی نور

توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو سرمایه انسانی : شرکت ملی پتروشیمی. نویسنده:
امیرخانی،طیبه؛ آغاز،عسل؛ ... مدل ریاضی منبع یابی چند هدفه استوار - فازی : رویکردی
در مدیریت ریسک زنجیره تأمین ایران خودرو. نویسنده: آذر،عادل؛ ربیعه،مسعود؛ مدرس ...

پایان نامه مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش ...

فروش فایل های دانشجویی - فروشگاه تخصصی پروژه و, مقاله , تحقیق , سوالات , طرح
توجیهی و کار آموزی.

فایل کتاب چکیده مقالات فارسی - هجدهمین همایش صنایع دریایی

18 ا کتبر 2016 ... مدل عوامل کلیدی مدیریت دانش و خالقیت در شرکت ملی نفتکش ایران❖. 4 ... آقای حیدر
زارع، رامین رجایی، بلقیس استوار ... ارزیابی زنجیره ارزش و زنجیره تامین دریایی
منطقه اقتصادی سواحل مکران❖. 25 ..... بررسی و مقایسه کارایی دو روش بهینه سازی
چندهدفه الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات در طراحی مفهومی شناورهای سطحی❖.

مقاله ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین ...

مدیریت زنجیره تامینزنجیره تامین حلقه بسته 2، مدل چند هدفه 3، اختلال تسهیلات
... مراکز تولید، اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع، همدان، شرکت علم و صنعت ...

پذیرش جلسه افتتاحیه - DIEN . IR

مدل سازی شبكه زنجیره تأمین چابک چند دوره ای در حالت قطعیت. تقاضا. 17417. تا ....
ارائه الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چند هدفه استوار زمانبندی. نگهداری و ...

مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های ... - 1

30 سپتامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های
نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII یک ...

دانلود پایان نامه و رساله تی وی 28

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ..... 2-مدل
چهارچوب مفهومی فرهنگ چند لایه ای بازارگرایی34 - نمودار شماره 2 ..... the absence of
objective measures: The case of the privately held firm and ..... داخلی شامل سیاست
ها و روش هایی است که برای تأمین نسبی از دستیابی شرکت به هدف های خاص خود مقرر
می شود.

سوابق و پژوهش های دکتر عادل آذر – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ...

30 آوريل 2016 ... ۲۱ عادل آذر- مهدي عبديان ١٣٨٠، “طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه با رويكرد ... ۳۸
عادل آذر- علي رضا موتمني ١٣٨٣، “اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به .... آذر-
علي رضا ايزدي ١٣٨٨، “مدلسازي پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در .... منبع
يابي چند هدفه استوار- فازي: رويكردي در مديريت ريسك زنجيره تامين”، ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... و كارآمدســازي فرهنگِ ملي براساس آسيب شناسي و سنجشگري علمي و ..... تحوّل در حوزه
علوم انســاني، يكي از موضوعات زيربنائي اســت كه در چند سال اخير سرلوحه ...
گريزگاه مطمئن و مأمن پرهيز از خطا را چگونه بايد تأمين نمود، سؤالي است كه اين مقاله
بدان ..... شجاعي زند )1384( در يك واكاوي از مدل هاي گوناگون غربي، در شش ...

دانشگاه تهران - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران.

لجستیک و زنجیره تامین

2, ارائه یک مدل چند هدفه استوار جهت طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار با در نظر ... 4,
ارائه مدل مکان یابی - موجودی تسهیلات برای شرکت های لجستیک طرف سوم با در نظر ...

عدم قطعیت – سامانه بازاریابی فایل بیست فایلز

عنوان کامل پایان نامه مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII چکیده: در سال هاي ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - - شریف یار

با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر با
علایق و ... توزيع چند هدفه در زنجيره تامين چند کالايی با تقاضای غيرقطعی در محيط
فازی ... ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ اي‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ي‍ب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ارک‍وف‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ چ‍ن‍د
م‍ت‍غ‍ي‍ره‌ و ... پيش بينی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت ها با استفاده از مدل ارزش
گذاری ...

اینجا - دکتر وحید برادران

ﻣﻮﺟﻮدي و ﺻﻒ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدي دو ﺳﻄﺤﯽ و روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ. دﮐﺘﺮ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ... اراﺋﻪ و ﺣﻞ ﻣﺪل اﺳﺘﻮار
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ – ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ. ﻗﻄﻌﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺒﺰ. در راﺳﺘﺎي ... درﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﭘﺎﻻﯾﺶ.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - Symposia.ir

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...
تعیین بازده به مقیاس و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در SME با استفاده از DEA ...
ارائه رویکرد بهینهسازی استوار در مسائل مکانیابی محور با ظرفیت محدود ... ارائهی یک
مدل ریاضی چند هدفه برای مسالهی مسیریابی وسائط نقلیه با در نظرگرفتن پنجره
زمانی ...

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره

19 آوريل 2016 ... عنوان : ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره .....
پایان نامه : مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش ...

پایان نامه های رشته مهندسی صنایع - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

23 دسامبر 2016 ... 53001 ارزیابی و تجزیه کارایی نسبی شرکت های برق منطقه ای ایران پس از اجرای ...
53003 ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا93
53004 ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در ....
53124 مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های ...

SID.ir | مدل رياضي منبع يابي چند هدفه استوار- فازي: رويکردي در ...

... يابي چند هدفه استوار- فازي: رويکردي در مديريت ريسک زنجيره تامين ايران خودرو.
... ابداعي بهينه سازي استوار- فازي در برنامه ريزي تامين قطعات دو محصول شرکت ...

سوابق و پژوهش های دکتر عادل آذر – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ...

30 آوريل 2016 ... ۲۱ عادل آذر- مهدي عبديان ١٣٨٠، “طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه با رويكرد ... ۳۸
عادل آذر- علي رضا موتمني ١٣٨٣، “اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به .... آذر-
علي رضا ايزدي ١٣٨٨، “مدلسازي پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در .... منبع
يابي چند هدفه استوار- فازي: رويكردي در مديريت ريسك زنجيره تامين”، ...

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

... Theory Simulation Case study: Iran Tractor Manufacturing Company ... The
relationship between Accounting Conservatism and Firm Growth Financed by
External Debt ..... supply chain network design with proposing a bi-objective
model ..... نقش اثر شلاق چرمی بر مدیریت زنجیره تامین, The role of the bullwhip
effect in ...

Untitled - ماهنامه علمی ، تخصصی شباک

بررسی دستاوردهاي ارزنده مدیران و کارشناسان سازمان ها و شرکت های مختلف در. زمینه
علوم ...... اپسیلون و رویکرد بهینه سازی استوار حل شده و نتایج مورد ارزیابی قرار
گرفته است. 1و *- دانشجوی ...... انستیتوی ملی استانداردها و فناوری ها سه مدل سرویس
را ...... به کارگیری یک مدل چند هدفه با توجه به ویژگی های کلیدی زنجیره تأمین چابک،
از.

پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با ...

با برون سپاری لجستیک معکوس شرکت ها میتوانند بر فعالیت های اصلی خود
متمرکز شوند. ... فازی برای مقابله با مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین
معکوس است. ... سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده
لجستیک معکوس ...... پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب تامین
کننده لجستیک ...

3 - سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها - ليست کنفرانس ها

عنوان مقاله : تعیین کارایی شرکت هتل های پارسیان با استفاده از تحلیل پوششی داده
ها و شاخص مالمکوئیست ... اساسی استوار بوده اند. .... از بین روشهای ارزیابی، مدل
کلاسیک DEA نمیتواند عملکرد زنجیره تأمین را بطور .... عنوان مقاله : تحلیل
حساسیت کارایی هزینه و درآمد با استفاده از مساله برنامه ریزی چند هدفه در تحلیل
پوششی داده ها.

دیده بان علم ایران – Iran Science Watch » برگزاری دومین همایش ملی ...

10 جولای 2016 ... طراحی مدل ریاضی چند هدفه بهینه با در نظر گرفتن ساختار محصول در ... مدیریت
زنجیره تامین با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی مطالعه موردی کارخانه سیمان
فیروزکوه ... مدل بهینه سازی استوار مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از
... مدلSCORES و رویکرد تاپسیس فازی مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه

لیست پایان نامه - پورتال دانشگاه صنعتی سجاد

16, مهندس رضائی نیک, مهندس کوشا, طراحی سیستم های ردیابی در زنجیره تامین ....
سازمان ها و شرکت هاEFQM(مدل تعالی اروپا)، BSC(کارت امتیازی متوازن)،جایزه ملی
بالدریج، ... کاربرد روشهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM) در زمانبندی پروژه,
نیمسال دوم 87 ... 125, مهندس باقري, دكتر رنجبر, مديريت پروژه بر اساس زمانبندي
استوار, نيمسال ...

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره

19 آوريل 2016 ... عنوان : ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره .....
پایان نامه : مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش ...

دانشگاه صنعتی ارومیه - مهندسی صنایع

... و ارزیابی زنجیره های تأمین"، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، 1392. 11-
هاشم عمرانی، عادل مهذبی، "کاربرد رویکرد استوار در انتخاب سبد مالی بهینه، مطالعه ...
19- هاشم عمرانی، زهرا مشایخی، "انتخاب سبد سهام چند هدفه بر پایه مدل مارکویتز و
تحلیل ... شرکت لجستیک طرف سوم و انتخاب تامین کننده بطور همزمان در شبکه
زنجیره ...

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

... Theory Simulation Case study: Iran Tractor Manufacturing Company ... The
relationship between Accounting Conservatism and Firm Growth Financed by
External Debt ..... supply chain network design with proposing a bi-objective
model ..... نقش اثر شلاق چرمی بر مدیریت زنجیره تامین, The role of the bullwhip
effect in ...

مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش ... - ّFiles.webpi.ir

17 فوریه 2017 ... مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن
به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII ...

دانلود روزمه

28 ژانويه 2017 ... سازي استوار. ،. برنامه. ريزي امکاني. ، بهينه. سازي. چندهدفه، ر. وش. هاي حل تجزيه ... هاي
دولتي و ملي، سازمان. هاي مادر، پيا ... اصول و مباني مديريت زنجيره تأمين، مديريت
ريسک در. زنجيره ... مدير و مجري پروژه طراحي سيستم توزيع شرکت آواپزشک. 1388
.... programming model for green logistics design under uncertainty,.

دانشگاه تهران - مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران.

انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها :: مشاوران ایران

3 ا کتبر 2016 ... ارائه مدل ریاضی و روش حل برای مساله مکان یابی-موجودی در شرکت های پخش؛ یک ...
ارائه یک مدل بهینه سازی استوار برای مسئله مکان یابی سلسله مراتبی تک جریانه ...
بهینه سازی چند هدفه برای زنجیره تأمین حلقه بسته از طریق رویکرد شبیه سازی .....
مدلسازی سیستم نوآوری در ابعاد ملی با استفاده از رویکرد ترکیبی از ...

فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)، - Magiran

18 آگوست 2014 ... كاربرد مدل رياضي چند سطحي چند هدفه در تعيين ميزان بهينه عوامل كيفي موثر بر ....
ناب با رويكرد ساختاري _ تفسيري مورد مطالعه:زنجيره تامين صنعت خودرو ... حوزه هاي
ستادي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه مستقر در تهران) .... شده است، درحاليكه
آنها كمتر بر يافته ها و نتايج پژوهش هاي پيشين استوار بوده اند.

دانلود روزمه

28 ژانويه 2017 ... سازي استوار. ،. برنامه. ريزي امکاني. ، بهينه. سازي. چندهدفه، ر. وش. هاي حل تجزيه ... هاي
دولتي و ملي، سازمان. هاي مادر، پيا ... اصول و مباني مديريت زنجيره تأمين، مديريت
ريسک در. زنجيره ... مدير و مجري پروژه طراحي سيستم توزيع شرکت آواپزشک. 1388
.... programming model for green logistics design under uncertainty,.

Tashrih AMALKARD 3 .indd - شرکت ملی پالایش و پخش

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ. ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ .... ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﯽ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ، ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ. ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭ ..... ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﻫﺎﯼ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺧﺎﺹ. [۵۰]. ۴۵ ...... ﭘﺎﻻﻳﺸﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ
ﺍﺭﺯﺵ. * ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻰ ﻭ ...... Objective and task method ...... Behavioral Theory of the
Firm.

مدیریت اجرایی همدان - موضوعات پیشنهادی پایان نامه در حوزه مدیریت ...

مدیریت اجرایی همدان - موضوعات پیشنهادی پایان نامه در حوزه مدیریت استراتژیک - ...
بررسی عوامل موثر در تدوین استراتژی شرکت های هواپیمایی کم هزینه; ارزیابی
کیفیت ... ریاضی منبع یابی چند هدفه استوار- فازی: رویکردی در مدیریت ریسک
زنجیره تامین ... مقالات و متون علمي پايگاه Proceeding of the National Academy of
Sciences ...

طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایند ...

بدین منظور، این مقاله یک مدل چند معیاره فازی برای ارزیابی و تخصیص سفارش به ...
طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه
ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی مطالعه موردی: شرکت کابل البرز ... و الگوریتم
ژنتیک، دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی FANP رویکرد ترکیبی

طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایند ...

بدین منظور، این مقاله یک مدل چند معیاره فازی برای ارزیابی و تخصیص سفارش به ...
طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه
ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی مطالعه موردی: شرکت کابل البرز ... و الگوریتم
ژنتیک، دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی FANP رویکرد ترکیبی

فارسی - سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی

... زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار )، مطالعات مدیریت صنعتی، 1،
26، ... برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده‌ها، چشم انداز مدیریت صنعتی،
1، 14، .... استوار در انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش، مطالعات مدیریت صنعتی
، 40، .... الفت‌ لعیا، همایش ملی مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، عوامل موثر در اشتغال
...

دانلود پایان نامه و رساله تی وی 28

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ..... 2-مدل
چهارچوب مفهومی فرهنگ چند لایه ای بازارگرایی34 - نمودار شماره 2 ..... the absence of
objective measures: The case of the privately held firm and ..... داخلی شامل سیاست
ها و روش هایی است که برای تأمین نسبی از دستیابی شرکت به هدف های خاص خود مقرر
می شود.

سوابق و پژوهش های دکتر عادل آذر – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ...

30 آوريل 2016 ... ۲۱ عادل آذر- مهدي عبديان ١٣٨٠، “طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه با رويكرد ... ۳۸
عادل آذر- علي رضا موتمني ١٣٨٣، “اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به .... آذر-
علي رضا ايزدي ١٣٨٨، “مدلسازي پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در .... منبع
يابي چند هدفه استوار- فازي: رويكردي در مديريت ريسك زنجيره تامين”، ...

دانشکده فنی و مهندسی - برد پژوهشی-پروپوزالهای تصویب شده-15 ...

مدل سازی و تحلیل عددی جریان اطراف ایر فویل متقارن NACA0010 تحت زوایای حمله .....
ارائه مدل استوار نوین در مسئله موازنه زمان – هزینه گسسته با محدودیت بودجه .... بررسی
رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی گاز استان ... ارایه یک مدل
چند هدفه فازی به منظور ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در یک زنجیره تامین حلقه ...

رويکرد عصبي در فازي به حل مسائل چند هدفه در مدل يک ماشين - رزبلاگ

4 ساعت قبل ... مقاله رویکرد عصبی - فازی به حل مسائل چند هدفه در مدل یک ماشین مقاله رویکرد ...
کنفرانس ملی مهندسی صنایع (03rd International Industrial Engineering ... 4 . .... ﺍرﺍﺋﻪ
روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺍﺳﺘﻮﺍر ﺑﺮﺍي ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺍﺻﻠﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در ... سازمان ناب
ارزیابی شرکت های خودرو سازی ایرانی توانمند سازها فرایندهای کسب و کار

بهینه‌سازی تولید - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

به دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی مدل‌های ریاضی پیشنهادی و هم‌ارزهای استوار آنها، توسعه
... میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفتی الف (Elf) و آجیپ (Agip) منعقد گردید.
... در این پایان‌نامه مسأله بهینه‌سازی یک زنجیره تأمین چندهدفه، چند محصولی، چند ...

بهینه‌سازی تولید - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

به دلیل پیچیدگی‌های محاسباتی مدل‌های ریاضی پیشنهادی و هم‌ارزهای استوار آنها، توسعه
... میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های نفتی الف (Elf) و آجیپ (Agip) منعقد گردید.
... در این پایان‌نامه مسأله بهینه‌سازی یک زنجیره تأمین چندهدفه، چند محصولی، چند ...

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای ...

17 ژوئن 2016 ... ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا ..... پایان نامه :
مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده ...

دانلود پایان نامه و رساله تی وی 28

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ..... 2-مدل
چهارچوب مفهومی فرهنگ چند لایه ای بازارگرایی34 - نمودار شماره 2 ..... the absence of
objective measures: The case of the privately held firm and ..... داخلی شامل سیاست
ها و روش هایی است که برای تأمین نسبی از دستیابی شرکت به هدف های خاص خود مقرر
می شود.

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل زنجیره تأمین استوار چند ...

18 فوریه 2016 ... مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ... تحقیق،
زنجیره تأمین، استواری مدل مروری بر مسائل بهینه سازی چند هدفه،

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

... Theory Simulation Case study: Iran Tractor Manufacturing Company ... The
relationship between Accounting Conservatism and Firm Growth Financed by
External Debt ..... supply chain network design with proposing a bi-objective
model ..... نقش اثر شلاق چرمی بر مدیریت زنجیره تامین, The role of the bullwhip
effect in ...

پر فروش ترین فایل ها - فورکیا

مدل شیر آب اهرمی · مدل شیر آب اهرمی. طراحی شیر آب اهرمی در محیط طراحی سطوح همراه با
درخت طراحی کامل catia R21 ... 8,500 تومان. خرید ...

نقشه سایت

... http://datasara.com/subCat/61/مقاله-و-پژوهش-فارسی/مدیریت.html ...... -پوششی-
داده‌ها--شاخص-تورنکوئیست-و-محاسبه-رشد-بهوه‌وری-شرکت-ملی-نفت-ایران.html ..... -
منبع‌یابی-چند‌هدفه-استوار--فازی: -رویکردی-در-مدیریت-ریسک-زنجیره-تأمین-ایران- ...

دیده بان علم ایران – Iran Science Watch » برگزاری دومین همایش ملی ...

10 جولای 2016 ... طراحی مدل ریاضی چند هدفه بهینه با در نظر گرفتن ساختار محصول در ... مدیریت
زنجیره تامین با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی مطالعه موردی کارخانه سیمان
فیروزکوه ... مدل بهینه سازی استوار مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از
... مدلSCORES و رویکرد تاپسیس فازی مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه

پرتال جامع علوم انسانی - طراحی مدل ریاضی منبعیابی استوار چند هدفه ...

طراحی مدل ریاضی منبعیابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهش ریسک زنجیره تأمین
... استوار در برنامه ریزی تأمین قطعات دو محصول شرکت ایران خودرو استفاده می شود.

رزومه - جعفر رزمی - دانشگاه تهران

ارائه مدل مکانیابی تخصیص چندمحصوله جندسطحی، چند منبعی، جند ظرفیته و تک دوره
ای ... برند بر گام¬های خرید مصرف¬کنندگان: مطالعه¬ی موردی در شرکت¬های
تولیدکننده ... کنفرانسهای ملی لجیستیک و زنجیره تامین، عضو، ملی، 1382/10/11،
1111/01/01 ... "A multi - objective cargo train scheduling model: a mathematical
approach.

دکتر رضا بابازاده | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

عنوان تز: طراحی شبکه زنجیره تامین چابک تحت شرایط عدم قطعیت ... bi-objective
delivery planning model for leagile e-tailing under uncertainty”, ... [4] رزمی جعفر،
خالقی نسب مهدی، رضا بابازاده، (1392) مدلسازی شبکه زنجیره تامین چابک چند دوره ای
در ... تجارت غلات منطقه" به کار فرمایی شرکت بازرگانی دولتی ایران و چاپ طرح ملی
آن.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع - Symposia.ir

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ...
تعیین بازده به مقیاس و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در SME با استفاده از DEA ...
ارائه رویکرد بهینهسازی استوار در مسائل مکانیابی محور با ظرفیت محدود ... ارائهی یک
مدل ریاضی چند هدفه برای مسالهی مسیریابی وسائط نقلیه با در نظرگرفتن پنجره
زمانی ...

دانلود پایان نامه و رساله تی وی 28

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ..... 2-مدل
چهارچوب مفهومی فرهنگ چند لایه ای بازارگرایی34 - نمودار شماره 2 ..... the absence of
objective measures: The case of the privately held firm and ..... داخلی شامل سیاست
ها و روش هایی است که برای تأمین نسبی از دستیابی شرکت به هدف های خاص خود مقرر
می شود.

پایان نامه ارشد دکتری زنجیره تامین سوخت - خانه متلب

8 نوامبر 2016 ... Apr 18, 2016 – عنوان : مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی ایران …. شبکه زنجیره تأمین سوخت رسانی به کشور ...

مقالات علمی پژوهشی مدیریت استراتژیک - مرجع علوم مدیریت ایران

مقالات علمی پژوهشی مدیریت استراتژیک | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود ...
چند هدفه استوار- فازی: رویکردی در مدیریت ریسک زنجیره تامین ایران خودرو ... دانلود
مقاله ارایه مولفه ها و شاخص های ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران.

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای ...

17 ژوئن 2016 ... ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا ..... پایان نامه :
مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده ...

پایان نامه ارشد دکتری زنجیره تامین سوخت - خانه متلب

8 نوامبر 2016 ... Apr 18, 2016 – عنوان : مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی ایران …. شبکه زنجیره تأمین سوخت رسانی به کشور ...

تارنمای شخصی میر سامان پیشوایی » شرح سوابق حرفه‌ای و تأليفات

با تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین سبز و پایدار، مدیریت لجستیک معکوس، مدیریت
... با تمرکز بر بهینه‌سازی استوار، برنامه‌ریزی امکانی، بهینه‌سازی چندهدفه، روش‌های
حل ... با تمرکز بر سازمان‌های دولتی و ملی، سازمان‌های مادر، پیاده‌سازی استراتژی و تحول
سازمانی. ... in strategic planning: The case of an Asian pharmaceutical company.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... و كارآمدســازي فرهنگِ ملي براساس آسيب شناسي و سنجشگري علمي و ..... تحوّل در حوزه
علوم انســاني، يكي از موضوعات زيربنائي اســت كه در چند سال اخير سرلوحه ...
گريزگاه مطمئن و مأمن پرهيز از خطا را چگونه بايد تأمين نمود، سؤالي است كه اين مقاله
بدان ..... شجاعي زند )1384( در يك واكاوي از مدل هاي گوناگون غربي، در شش ...