دانلود رایگان


طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - دانلود رایگاندانلود رایگان کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای مصارف بزرگ از امیدهای آینده است.اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدی،متمرکز نبودن،تناوبی بودن و ثابت نبودن م

دانلود رایگان
طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی DC,mid35
نمودار5-1 خروجی DC......................................................................................82
نمودار 5-2-خروجی سوییچ الف...............................................................................83
نمودار5-3-خروجی سوییچ ب..................................................................................83
نمودار5-4- خروجی ترانسفورمر................................................................................83
نمودار5-5 خروجی AC.........................................................................................84
شکل1-1 نحوه عملکرد یک سلول فتوولتائیک..........................................................2
شکل1-2 سلول،ماژول و آرایه فتوولتائیک...............................................................3
شکل1-3 ساختار داخلی سلول فتوولتائیک..............................................................3
شکل 1-4 اتصال الکتریکی سلول هابصورت سری و موازی.....................................4
شکل1-5 نحوه تشکیل الکترون آزاد و حفره در ترکیب فسفر و بور با سیلیسیم........5
شکل1-6 سلول های سیلیکانی و ورق نازک.............................................................7
شکل1-7 سلول،ماژول و آرایه و نحوه قرارگیری آنها کنارهم.................................10
شکل1-8 پایه های مختلف برای استقرارآرایه ها.......................................................12
شکل1-9 نمایی نزدیک از یک آرایه ردیاب اشعه خورشید.....................................12
شکل1-10 نحوه اتصال آرایه ها به مصرف کننده و بانک باتری...............................13
شکل1-11 دیاگرام سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه سراسری..............................15
شکل1-12 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC.....................................16
شکل 1-13 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC,DC ...........................17
فصل دوم
شکل2-1 مدار معادل استاندارد فرضی...............................................................18
شکل2-2 اتصال مبدل pv به بار اهمی..........................................................19
شکل2-3 نقطه های کار مختلف در اثر تابش های متفاوت....................................19
شکل2-4 کانورتر DC/DC به عنوان رابط بین منبع و بار...................................20
شکل2-5 مدار معادل کانورتر Buck...............................................................21
شکل2-6 کانورتر باک در حالت on................................................................21
شکل2-7 کانورتر باک در حالت off...............................................................22
شکل2-8 رفتار ولتاژ بار کانورتر باک...............................................................22
شکل2-9 مدار معادل کانورتر Boost..............................................................23
شکل2-10 کانورتر Boost در حالت on........................................................23
شکل2-11 کانورترBoost در حالت off........................................................24
شکل2-12 رفتار ولتاژ بار کانورتر Boost.........................................................24
شکل2-13 مدار معادل کانورترBuck/Boost....................................................25
شکل2-14 کانورترStep-down/step-upدر حالت on......................................25
شکل2-15 کانورترStep-down/step-upدر حالت off.......................................26
شکل2-16 انتقال نقطه ی کار.........................................................................26
شکل 2-17- سیستم فتوولتائیک ساده متشکل از دو پنل فتوولتائیک...........................28
شکل 2-18- توپولوژی های مبدل افزاینده بالا......................................................29
شکل2-19 توپولوژی تبدیل رزونانس سری ومدار برابری که رفتارفرکانس................30
شکل2-20: توپولوژی مبدل پیشنهادی.................................................................34
شکل2-21: نتایج بهینه سازی برای یک نقطه کار...................................................39
شکل2-22: نمونه اولیه از مبدل بوست افزاینده.......................................................39
شکل2-23: اندازه گیری شکل موجی نمونه اولیه مبدل...........................................40
شکل2-24: اندازه گیری بهره وری نمونه اولیه برای سطوح مختلف ولتاژ ورودی.........41
شکل 2-26- اصلول عملیاتی (HCS).در مقایسه با عملیات نرمال ..............................42
شکل 2-27- مقایسه ی بین بازده اندازه گیری شده ی نمونه اولیه ...............................42
فصل سوم
شکل ( 3-1 ) رگولاتور فلای بک................................................................................44
شکل ( 3-2 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................45
شکل ( 3-3 ) رگولاتور پوش پول................................................................................46
شکل ( 3-4 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................47
شکل ( 3-5 ) رگولاتور نیم پل....................................................................................48
شکل ( 3-6 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان................................................................49
شکل ( 3-7 ) رگولاتور تمام پل.................................................................................50
شکل ( 3-8) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................51
فصل چهارم
شکل ( 4-1 ) دیاگرام ساده شده MC34066 به نقل از شرکت موتورولا.....................54
شکل ( 4-2 ) طرح پایه حالت کنترل ولتاژ....................................................................55
شکل ( 4-3 ) طرح پایه حالت کنترل جریان..................................................................57
شکل ( 4-4 ) دیاگرام داخلی تراشه های UC3842/3/4/5...........................................59
شکل ( 4-6 ) نمودار هیسترزیس....................................................................................60
شکل ( 4-7 ) نمودار زمان مرده بر حسب Ct.................................................................60
شکل ( 4-8 ) حالت کنترل جریان....................................................................................61
شکل ( 4-9 ) جبرانسازی.................................................................................................62
شکل ( 4-10 ) نحوه استفاده از نوسان ساز خارجی..........................................................63
شکل ( 4-11 ) دیاگرام داخلی تراشه TC170.................................................................64
شکل ( 4-12 ) دیاگرام نوسان ساز داخلی TC170.........................................................65
شکل ( 4-13 ) نمودار فرکانس بر حسب Rt و Ct..........................................................66
شکل ( 4-15 ) حالت کنترل جریان.................................................................................68
شکل ( 4-16 ) دیاگرام داخلی تراشه LM5020 – ½....................................................69
شکل ( 4-17 ) دیاگرام داخلی تراشه L5991/1A........................................................72
شکل ( 4-18 ) نحوه اتصال قطعات نوسان ساز...............................................................73
شکل ( 4-19 ) نمودار زمانی عملکرد HICCUP...........................................................75
شکل ( 4-20 ) شمای داخلی قسمت حس جریان............................................................76
شکل ( 4-21 ) دیاگرام حالت STANDBY در تراشه...................................................77
شکل5-1 مدار قدرت مبدل DC/DC..............................................................................80
شکل 5-2-مدار پردازنده..................................................................................................81
شکل 5-3 درایو فرمان ترانزیستور قدرت..........................................................................81
شکل 5-4 مدار تغذیه.......................................................................................................81
شکل 5-5 مدارکنترل(ولوم).............................................................................................82
کیده:
DC-DC ایزوله شده با یک سطح ولتاژثابت dc ناشی از انرژی خورشیدی به یک سطح ولتاژکنترل شده خروجی با کیفیت مطلوب طراحی و ساخته شده است.
v dc 24و خروجی آن ولتاژ متغیر از 0 تا dc 220 با توان w 500 که تقریبا از توپولوژی push pull طبعیت شده و از 4 قسمت اساسی الف:منبع pv شامل 2 صفحه 12 ولتی ب : مبدل DC-AC ج : ترانسفورمر ایزوله د: مبدل AC-DC


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مبدل DC_DC


کانورتر


اینورتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمایندگی پنل خورشیدی SUNTECH

پنل خورشیدی مارک SUNTECH (سانتک) کاملا ایزوله و کپسوله هستند که ساخت
کشور چین می باشد و از قیمت های بسیار مناسب و دارای وات های مختلف و شناخته شده
تری...

اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ DC DC ﺑﺎﻻ ﺧﺮوﺟﯽ وﻟﺘﺎژ و ﭘ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﮔﺮوه ﺑﺮق. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ. : ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﻋ. ﻨﻮان. : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺒﺪل. DC. ﺑﻪ. DC
. اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ. وﻟﺘﺎژ. ورودي. ﭘﺎﯾﯿﻦ. و. وﻟﺘﺎژ. ﺧﺮوﺟﯽ. ﺑﺎﻻ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ. اﺻﻐﺮ. ﻃﺎﻫﺮي. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه.

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - چاپر دی سی DC ...

در بسیاری از كاربردهای صنعتی به یك مبدل برای تبدیل یك منبع dc ولتاژ ... بسته
به طراحی مناسب مدار فیدبك ، می توان خطای ولتاژ و جر یان را در حد μs جبران نمود.

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

16 دسامبر 2016 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک1 1-2-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک6 1-3تکنولوژی‌های ...

پنل خورشیدی 280 وات lg تهران

انجام پروژه الکترونیک ، طراحی مدار الکترونیک ... فروش اینورتر (مبدل برق on grid
/ off grid ( dc to. شرکت واپایش نمایندگی فروش و خدمات ... ... برای تأمین جریان ac از
منابع dc مانند پنل های خورشیدی یا باتری استفاده می . ... ( zytech ) : انتخاب ... link
champ ساخت کشور تایوان از 150 وات تا 5000 وات با ورودی و خروجی ایزوله و سیستم
.

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - ژئو فایل

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک۱ ۱-۲-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک۶ ۱-۳تکنولوژی‌های ساخت
سلول‌های ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... تخمين نقطه حداكثر توان يك مازول خورشيدي با استفاده ازالگوريتم شبكه ..... طراحي و
ساخت مبدل DC به DC ايزوله شده با ولتاژ ورودي پايين و ولتاژ ...

48 - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمینی شهر - پایان نامه ها

طراحي بهينه سلولهاي خورشيدي جهت استفاده در سيستمهاي حفاظت كاتديك ... طراحي
درايو موتور DC بدون جاروبك (BLDC) با اينورتور منبع جريان به روش كنترل PWM
.... طراحي كنترل كننده مدلغزشي براي مبدل DCDC تمام پل ايزوله سوئيچ شده در
ولتاژ ... طراحي كنترل كننده مودلغزشي براي مدار اصلاح كننده ضريب توان فاقد پل
ديودي بر ...

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

16 دسامبر 2016 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک1 1-2-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک6 1-3تکنولوژی‌های ...

پر فروش ترین فایل ها - صفحه اصلی

عنوان تحقیق: حجاب، لباس مشاركت فرمت فایل: word تعداد صفحات: 77 شرح مختصر:
حجاب، لباس مشاركت ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی.

اینورتر ماشین - دانشنامه یو پی اس

6 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی; محصولات ... اینورتر 1500 وات یا مبدل برق ماشین ( 12 ولت ) به برق
220 ولت شهری. ... Genesis : اولین و تنها اینورتر ایزوله شده هوشمند در ایران ساخت
ایران محصول ... اینورتر 12 ولت dc به 220 ولت ac نقشه و طریقه ساخت اینورتر 12
ولت به .... اینورتر گروپ فروش، نصب،طراحی و اجرا سیستم های خورشیدی

لیست پروژه های کارشناسی

16, 1397, تحلیل و شبیه سازی آنتن آرایه ای صفحه ای مثلثی, د. .... 71, 1451, طراحی و
ساخت کارت PCI با ورودی آنالوگ و ایزوله به منظور استفاده در دستگاههای اندازه گیری
صنعتی, د. ... 95, 1475, طراحی و ساخت اینورتر سه سطحی مبدل DC/AC تک فاز به
روش PWM, د. ..... 243, 1623, طراحی شبیه سازی و ساخت یک سنسور خورشیدی آنالوگ, د
.

اينورتر گلد استار ، مبدل برق خودرو گلدستار ، مبدل برق ماشين ...

15 ژانويه 2017 ... دلایل استفاده از دستگاه های اینورتر ( مبدل برق ) مارک گلد استار کره : ... اینورترهای
گلد استار معمولا از منابع DC مانند باتری، پنل های خورشیدی یا سلول های سوختی
برای ... اینورتر LG-150MBH با توان 150 ولت آمپر، ولتاژ ورودی 12 ولت DC و ....
طراحیساخت – مونتاژ و تعمیر انواع تابلوهای برق ساخت و تعمیر انواع ...

سیستم هاي فتوولتاییك - اعلام حریق ایران

28 سپتامبر 2016 ... در: آموزش سیستمهای حفاظتی دوربین های مدار بسته ... طراحی سیستم های
فتوولتاییک متصل به شبکه، به گونه ای است که هم زمان و به طور .... زاویه ی تابش
خورشید به صفحات خورشیدی تاثیر بسیار زیادی در تولید انرژی الکتریکی دارد. ...
اینگونه مبدل ها، برق DC آرایه های خورشیدی را به جریان متناوب در سطح ولتاژ و ...

فروشگاه تجهیزات انرژی خورشیدی - مبدل دی سی به دی سی D.C TO D.C ...

فروش مبدل دی سی به دی سی یا کنورتر dc to dc converter ... نوع ورودی ان با خروجی
هیچ نوع ارتباط سیمی در مدار ندارد که مبدل دی سی به دی سی دارای مدار ایزوله میباشد.

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - چاپر دی سی DC ...

در بسیاری از كاربردهای صنعتی به یك مبدل برای تبدیل یك منبع dc ولتاژ ... بسته
به طراحی مناسب مدار فیدبك ، می توان خطای ولتاژ و جر یان را در حد μs جبران نمود.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... تخمين نقطه حداكثر توان يك مازول خورشيدي با استفاده ازالگوريتم شبكه ..... طراحي و
ساخت مبدل DC به DC ايزوله شده با ولتاژ ورودي پايين و ولتاژ ...

مبدل باک - برنیکا

7 فوریه 2017 ... مبدل باک نوعی مبدل DC-DC کاهنده بوده که مقدار متوسط ولتاژ خروجی کمتر از ... زمانی
که سوئیچ باز شود ، مدار از طریق دیود بسته شده و انرژی سلف که ...

مبدل ولتاژ دی سی به دی سی - istgah.com - 12 ولت DC - ایستگاه

تبدیل کننده ولتاژ dc to dc Converter dc to dc ... ... این منابع تغذیه با قابلیت
دریافت رنج وسیعی از ولتاژ ورودی AC و DC در دوحالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند.

انرژي بادي - توان گستران افق

با اين تفاسير برق توليدي اين ژنراتورها کي تواند AC يا DC باشد. ... علاوه بر امر
طراحي اين نيروگاهها ، ساخت و توليد انواع مبدلهاي مربوطه (اينورترها)، جهت استفاده ...

همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی - برنامه زمان بندی نمایش پوستر ...

بررسی مبدلDC-DC تمام پل شیفت فاز سوئیچینگ نرم و ارائه یک نمونه در توان یک
کیلو وات ... طراحی مدار تمام جمع کننده توان پایین در ناحیه زیر آستانه با استفاده از
تکنیک Powergating ... شبیه سازی دینامیکی قوس الکتریکی با صفحات جدا کننده
عایق میکا در یک کلید ... استفاده از انرژی باد در سیستم های ایزوله: فواید و ملزومات.

مقالات فارسی سوئیچینگ | ایران سوئیچینگ

طراحی و ساخت انواع منبع تغذیه سوئیچینگ ... رزونانس یا فرکانس سوئیچینگ بر
راندمان و تلفات مبدل رزونانسی LLC DC-DC نیم پل ... دانلود مقاله بررسی و تحلیل
شرایط بهبود عملکرد باتری های نیروگاههای خورشیدی ایزوله از شبکه ... پروژه منبع
تغذیه سوئیچینگ · صفحه اول سایت · فیلم مبدل سوئیچینگ · کتاب منبع تغذیه ...

مقالات قابل ارائه جهت پوستر-يازدهمين همايش بين المللي انرژي

دانلود, بررسي راندمان استفاده از کلکتورهاي خورشيدي صفحه تخت در شهر ساري, رامين
باباگلي .... دانلود, طراحي کنترلر پيشبين براي يک مبدل سه فاز در حضور نيروگاه
بادي به ... دانلود, کنترل واحدهاي توليد پراکنده ترکيبي در ريزشبکه DC ايزوله
براساس .... دانلود, طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري انرژي جهت تجهيز شبکه هاي
هوشمند ...

مقاله مبدل های افزاینده ولتاژ برای شبکه های انرژی خورشیدی :مرور ...

مقاله مبدل های افزاینده ولتاژ برای شبکه های انرژی خورشیدی :مرور،مقایسه و ... حجم
فایل: ۷۲۷.۸ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می
باشد) ... از قاعده و چارچوب کلی نسل نوین مبدل های DC-DC افزاینده غیر ایزوله ارایه
شده که کاربرد ... بعلاوه مدار مفهومی عمومی برای مبدل DC/DC با بهره بالا، ارزان و
کارامد پیشنهاد ...

بررسی سلول های خورشیدی و مواد تشکیل دهنده سلول ... - دانلود فایل ، مقاله

12 فوریه 2017 ... این مبدل‌ها توان DC را به توان AC در حالت سنکرون با شبکه قدرت تحویل ... متصل به
شبکه با توجه به طراحی خود از شبکه جدا شده و خاموش می‌شوند ... فصل پنجم : بهترين
تركيبات موادنيمه هادي براي ساختن سلول خورشيدي ... ۶-۴ مبدل هاي الكترونيك قدرت ۶-
۵ راندمان اينورترها ۶-۶ اينورترهاي ايزوله شده از شبكه الكتريكي

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - چاپر دی سی DC ...

در بسیاری از كاربردهای صنعتی به یك مبدل برای تبدیل یك منبع dc ولتاژ ... بسته
به طراحی مناسب مدار فیدبك ، می توان خطای ولتاژ و جر یان را در حد μs جبران نمود.

پایان نامه طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی پایان نامه برای دریافت درجه ارشد رشته
برق گرایش: قدرت عنوان: طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله.

دانلود مقاله : مبدل نوین DC-DC افزاینده برای سیستم تبدیل انرژی ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 53149 - ترجمه شده - موضوع : پیل های سوختی - 11 صفحه -
سال ... (الف) مدار معادل مبدل ارائه شده مود هدایت ناپیوسته. ... طراحی و آزمایش مبدل ارائه
شده ... سلف تزویجی، پیل سوختی، مبدل dc-dc افزاینده، سلف پراکندگی، دوبلر
ولتاژ ... بدون استفاده از ترانسفورماتور ایزوله، مبدل‌های افزایندۀ زیادی بر اساس یک
مبدل ...

jamshidi/f_boat_3.htm

عملكرد اين مدار به اين صورت است كه انرژي خارج شده از سوي صفحه فتو ولتاييك را
رگوله ... هدف از طراحي اين مدار يك كنترل كننده شارژ به منظور ساده بودن، بازدهي بالا و
قابل ... ديود D1 باعث جلوگيري از برگشت جريان از باتري به سلول خورشيدي مي
گردد. ... به دو مبدل DC/DC داريم كه بدين منظور از دو IC BMR 614 2410/11 كه ساخت
شركت ...

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی · فراخوان مقاله کنفرانس ... طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش بین
برای سیستم غیر خطی قطار و مقایسه آن با یک کنترل کننده کلاسیک ... جایابی
بهینه تولید پراکنده(خورشیدی) در شبکه های توزیع با هدف بهبود شاخص پایداری ....
مبدل DC-DCدوجهته غیر ایزوله با بهره ولتاژ بالا و مدار کلمپ بدون تلفات

دانلود رایگان پایان نامه طراحی بهینه موتور جریان مستقیم

29 دسامبر 2016 ... دانلود آموزش طراحی و ساخت مبدل DC به AC با فرکانس برق شهر. .... پایان نامه طراحی و
ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ... پایان نامه ...

مبدل dc-dc - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی، مدلسازی و ساخت یک مبدل DC-DC با ساختار جدید و بهره ولتاژ بالا ... طراحی
یک مبدل dc-dc بهبود یافته از نوع interleaved جهت اتصال به سامانه سلول خورشیدی ...

فروش طراحی نصب تجهیزات صفحه خورشیدی - برق خورشیدی

طراحی فروش لوازم تولید برق خورشیدی ونصب سیستم خورشیدی فروش پنل
خورشیدی ... فروش مبدل ولتاژ دی سی۱۲-۲۴-۴۸ به ۱۲-۲۴-۴۸ولت دی سی ایزوله افزایش
ولتاژوکاهش ولتاژ از ۲آمپر تا ۱۰۰آمپر ... فروش اینورتر (مبدل برق ON Grid / OFF
Grid ( DC to ... پنل خورشیدی 250 وات پلی کریستال گرید آ 4 باس بار ساخت چین
تحویل در تهران ...

ﺳﺎز آراﯾﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺒﯿﻪ - Sid

ﺧﻮرﺷﯿﺪی. و. اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی. آن،. ﻃﺮح. ﺟﺪﯾﺪی. ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز آراﯾﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺗﺎ
. ﺿﻤﻦ ﺑﺮآوردن ... ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﺛﺎ. ﻧﯿﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮآورﯾﻬﺎﯾﯽ درزﻣﯿﻨﻪ. ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی. DC/DC. ، اﯾﻨﻮرﺗﺮﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی و. MPPT. ﻫﺎ ..... ﺎﯾﺰ آراﯾﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﺮﯾﺎن ... ﺑﻪ ﻣﺒﺪل.
ﻗﺪرت اﻋﻤﺎل ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. و ﺑﺮ. ای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﻫﺎی اﯾﺰوﻟﻪ از. ﻫﻢ ﺑﺮای اﭘﺘﻮﮐﻮﭘﻠﺮﻫﺎ از ﻣﺒﺪل ﻓﻼی. ﺑﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه.
اﺳﺖ.

مبدل¬های dc به dc افزاینده با بهره بالا

طراحی یک مبدل DC/DC افزاینده با قابلیت بالا جهت کاربرد‌های فتوولتائیک ... در
انتها شبکه‌ امپدانسی ذکر شده بر روی یک مبدل پل کامل ایزوله پیاده سازی شده است تا
... سیستم‌های فوتوولتائیک و پیل‌های سوختی قادر به ساختن اندازه ولتاژ مطلوب AC
برای ... می‌توان با سری کردن منابع DC ورودی، همچون سری کردن سلول‌های خورشیدی،
سطح ...

مدار مبدل ۲۴ ولت به ۲۰۰ ولت دوبل - شرکت اروم الکترونیک

15 آوريل 2016 ... مدار مبدل ۲۴ ولت به ۲۰۰ ولت دوبل ۴۰۰ وات-طراحی وساخت انواع مبدلهای dc به dc ... شارژ
کنترلر خورشیدی در ولتاژ وجریانهای مختلف طبق سفارش مشتری و قابل طراحی در
کیسهای مختلف با بهترین ... لینک دسترسی به صفحه تماس با ما تماس با ما ... به 48
ولت ایزوله مبدل 12 ولت DC به 24 ولت DC جریان بالا مبدل افزاینده ...

مبدل DC_DC – نینافایل|مرجع دانلود فایل

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک۱ ۱-۲-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک۶ ۱-۳تکنولوژی‌های ساخت
سلول‌های ...

دانلود تحقیق در مورد اتصال صفحات خورشیدی به شبکه برق | دانلود ...

31 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه طراحی و ساخت مبدل پنل خورشیدی – ویکی پاورویکی پاور ... انجام شده
در خصوص مبدلهای DC-DC ایزوله متصل به صفحات خورشیدی.

فروشگاه تجهیزات انرژی خورشیدی - مبدل دی سی به دی سی D.C TO D.C ...

فروش مبدل دی سی به دی سی یا کنورتر dc to dc converter ... نوع ورودی ان با خروجی
هیچ نوع ارتباط سیمی در مدار ندارد که مبدل دی سی به دی سی دارای مدار ایزوله میباشد.

پروژه درباره مبدل های dcبه dc - مبدل برق باطری ماشین به برق شهری

آموزش طراحی و ساخت مبدل DC به AC با فرکانس برق شهر [اینورتر] ... درباره ما. ...
بادی نیروگاه بادی و شبیه سازی نیروگاه بادی و طراحی توربین بادی 900 صفحه ...
مبدل ...

همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی - برنامه زمان بندی نمایش پوستر ...

بررسی مبدلDC-DC تمام پل شیفت فاز سوئیچینگ نرم و ارائه یک نمونه در توان یک
کیلو وات ... طراحی مدار تمام جمع کننده توان پایین در ناحیه زیر آستانه با استفاده از
تکنیک Powergating ... شبیه سازی دینامیکی قوس الکتریکی با صفحات جدا کننده
عایق میکا در یک کلید ... استفاده از انرژی باد در سیستم های ایزوله: فواید و ملزومات.

طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC از نوع ZVT رزونانسی - صفحه اصلي

با توجه به گسترش روز افزون هستفاده از سلولهای خورشیدی به ویژه در خودرو های
هایبریدی لزوم طراحی تبديل های سوییچینگ با قابلیتهای بیشتر و راندمان بهتر
بیش ...

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی · فراخوان مقاله کنفرانس ... طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش بین
برای سیستم غیر خطی قطار و مقایسه آن با یک کنترل کننده کلاسیک ... جایابی
بهینه تولید پراکنده(خورشیدی) در شبکه های توزیع با هدف بهبود شاخص پایداری ....
مبدل DC-DCدوجهته غیر ایزوله با بهره ولتاژ بالا و مدار کلمپ بدون تلفات

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - مجیک فایل

1 ژانويه 2017 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم&zwnj
;های فتوولتائیک۱ ۱-۲-مزایاومعایب سیستم های ...

پایان نامه طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی پایان نامه برای دریافت درجه ارشد رشته
برق گرایش: قدرت عنوان: طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله.

48 - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمینی شهر - پایان نامه ها

طراحي بهينه سلولهاي خورشيدي جهت استفاده در سيستمهاي حفاظت كاتديك ... طراحي
درايو موتور DC بدون جاروبك (BLDC) با اينورتور منبع جريان به روش كنترل PWM
.... طراحي كنترل كننده مدلغزشي براي مبدل DCDC تمام پل ايزوله سوئيچ شده در
ولتاژ ... طراحي كنترل كننده مودلغزشي براي مدار اصلاح كننده ضريب توان فاقد پل
ديودي بر ...

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای مصارف بزرگ از امیدهای آینده
است.اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدی،متمرکز نبودن،تناوبی بودن و ثابت ...

بایگانی‌ها مبدل DC_DC - Next Gallery

4 ژانويه 2017 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم&zwnj
;های فتوولتائیک۱ ۱-۲-مزایاومعایب سیستم های ...

فروش طراحی نصب تجهیزات صفحه خورشیدی - برق خورشیدی

طراحی فروش لوازم تولید برق خورشیدی ونصب سیستم خورشیدی فروش پنل
خورشیدی ... فروش مبدل ولتاژ دی سی۱۲-۲۴-۴۸ به ۱۲-۲۴-۴۸ولت دی سی ایزوله افزایش
ولتاژوکاهش ولتاژ از ۲آمپر تا ۱۰۰آمپر ... فروش اینورتر (مبدل برق ON Grid / OFF
Grid ( DC to ... پنل خورشیدی 250 وات پلی کریستال گرید آ 4 باس بار ساخت چین
تحویل در تهران ...

مبدل ولتاژ دی سی به دی سی - istgah.com - 12 ولت DC - ایستگاه

تبدیل کننده ولتاژ dc to dc Converter dc to dc ... ... این منابع تغذیه با قابلیت
دریافت رنج وسیعی از ولتاژ ورودی AC و DC در دوحالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... تخمين نقطه حداكثر توان يك مازول خورشيدي با استفاده ازالگوريتم شبكه ..... طراحي و
ساخت مبدل DC به DC ايزوله شده با ولتاژ ورودي پايين و ولتاژ ...

دانلود مقاله : مبدل نوین DC-DC افزاینده برای سیستم تبدیل انرژی ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 53149 - ترجمه شده - موضوع : پیل های سوختی - 11 صفحه -
سال ... (الف) مدار معادل مبدل ارائه شده مود هدایت ناپیوسته. ... طراحی و آزمایش مبدل ارائه
شده ... سلف تزویجی، پیل سوختی، مبدل dc-dc افزاینده، سلف پراکندگی، دوبلر
ولتاژ ... بدون استفاده از ترانسفورماتور ایزوله، مبدل‌های افزایندۀ زیادی بر اساس یک
مبدل ...

پروژه های مهندس جباری: صفحه اصلی

3. طراحی شارژرهای صنعتی (تمام اتوماتیک). 4. طراحی مبدلهای AC-DC و DC-DC. 5.
طراحی مدارات میکروکنترلری با PIC. 6. طراحی شارژرهای خورشیدی و بادی ...

اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ DC DC ﺑﺎﻻ ﺧﺮوﺟﯽ وﻟﺘﺎژ و ﭘ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﮔﺮوه ﺑﺮق. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ. : ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﻋ. ﻨﻮان. : ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺒﺪل. DC. ﺑﻪ. DC
. اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎ. وﻟﺘﺎژ. ورودي. ﭘﺎﯾﯿﻦ. و. وﻟﺘﺎژ. ﺧﺮوﺟﯽ. ﺑﺎﻻ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ. اﺻﻐﺮ. ﻃﺎﻫﺮي. ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه.

مبدل ولتاژ دی سی به دی سی - istgah.com - 12 ولت DC - ایستگاه

تبدیل کننده ولتاژ dc to dc Converter dc to dc ... ... این منابع تغذیه با قابلیت
دریافت رنج وسیعی از ولتاژ ورودی AC و DC در دوحالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند.

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - چاپر دی سی DC ...

در بسیاری از كاربردهای صنعتی به یك مبدل برای تبدیل یك منبع dc ولتاژ ... بسته
به طراحی مناسب مدار فیدبك ، می توان خطای ولتاژ و جر یان را در حد μs جبران نمود.

پایان نامه طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ...

22 جولای 2016 ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده فنی پایان نامه برای دریافت درجه ارشد رشته
برق گرایش: قدرت عنوان: طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله.

دانلود پایان نامه در مورد اتصال صفحات خورشیدی به شبکه برق :: دانلود ...

14 آوريل 2016 ... با عنوان : طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ... 1-9-2-
سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق (Grid Connected). 16 .

دانلود رایگان پایان نامه طراحی بهینه موتور جریان مستقیم

29 دسامبر 2016 ... دانلود آموزش طراحی و ساخت مبدل DC به AC با فرکانس برق شهر. .... پایان نامه طراحی و
ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ... پایان نامه ...

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی ...

15 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی · فراخوان مقاله کنفرانس ... طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش بین
برای سیستم غیر خطی قطار و مقایسه آن با یک کنترل کننده کلاسیک ... جایابی
بهینه تولید پراکنده(خورشیدی) در شبکه های توزیع با هدف بهبود شاخص پایداری ....
مبدل DC-DCدوجهته غیر ایزوله با بهره ولتاژ بالا و مدار کلمپ بدون تلفات

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی - مجیک فایل

1 ژانويه 2017 ... طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی. 1-1-سیستم&zwnj
;های فتوولتائیک۱ ۱-۲-مزایاومعایب سیستم های ...

دستور العمل تهيه سمينار، پايان‌نامه، و رساله دكترا - ResearchGate

ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ﺗﻮان. در. ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ. ي. ﺧﻮرﺷﯿﺪي. )1(. اﺳﺘﺎد ﺳﻤﯿﻨﺎر. : دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﯿﺪﯾﺎﻧﯽ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. : ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮏ
ﻣﺤﻤﺪي. ﻣﻬﺮ. 1393 ... در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﻣﺒﺪل. ﻫﺎ. ي. اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺪل. DC/DC.
را ﺑﺮرﺳﯽ. ﯽﻣ. ﯿﮐﻨ .ﻢ. ﮐﻠﯿﺪواژه. : ﺳﯿﺴﺘﻢ .... ب. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻫﺎﻞﻜﺷ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﺷﮑﻞ. -2. :1. ﺳ. ﯿﺴﺘﻢ.
ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ. اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ .... ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ زوج ﺳﻠﻒ و ﻣﺪار ﮐﻤﮑﯽ ...... اﯾﺰوﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺒﺪل.
ﻫﺎ. ي.

دانلود پایان نامه در مورد اتصال صفحات خورشیدی به شبکه برق :: دانلود ...

14 آوريل 2016 ... با عنوان : طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی ... 1-9-2-
سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق (Grid Connected). 16 .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود - اولین کنفرانس ملی مهندسی برق ...

روش جدید در کنترل بدون سنسور موتور بدون جاروبک شار محورDC ... بکارگیری روش
کنترل پیش بین مدل (MPC) به منظور کنترل مبدل DC-DC فوروارد ایزوله.

يك مدل شبيه سازي آرايه فتوولتاييك براي محيط matlab/simulink gui

DC. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آراﯾﻪ اي. ﺳﻠﻮل. ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺗﻮﺳﻂ. Appelbaum. [5]. ، ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻮع ... ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ، ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ آراﯾﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ. ﻧﯿﺴﺖ . درﻧﺘﯿﺠﻪ،
در ﻃﯽ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ. PVA. ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ... ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﺳﺎده ....
ورودﯾﻬﺎ و ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ... وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻨﻮرﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ. ﺗﺒﺪﯾﻞ. 1.

سلول خورشیدی - معماری و هنر

4 دسامبر 2011 ... معماری و هنر. ... استفاده از سلول های خورشیدی در معماری فضای مسکونی ..... در مورد
ساخت بنا باید گفت که از دیوارها و سقف و زمین آن می توان به عنوان جاذب .... در برخی
سیستم ها از تجهیزات DC استفاده می شود و نیازی به مبدل نیست . ...... های آبی عبور
داده شود و این آب گرم شده را به یک تانک که خوب ایزوله شده انتقال دهند .

مبدل DC_DC – نینافایل|مرجع دانلود فایل

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی 1-1-سیستم‌های
فتوولتائیک۱ ۱-۲-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک۶ ۱-۳تکنولوژی‌های ساخت
سلول‌های ...

فروش طراحی نصب تجهیزات صفحه خورشیدی - برق خورشیدی

طراحی فروش لوازم تولید برق خورشیدی ونصب سیستم خورشیدی فروش پنل
خورشیدی ... فروش مبدل ولتاژ دی سی۱۲-۲۴-۴۸ به ۱۲-۲۴-۴۸ولت دی سی ایزوله افزایش
ولتاژوکاهش ولتاژ از ۲آمپر تا ۱۰۰آمپر ... فروش اینورتر (مبدل برق ON Grid / OFF
Grid ( DC to ... پنل خورشیدی 250 وات پلی کریستال گرید آ 4 باس بار ساخت چین
تحویل در تهران ...

طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC از نوع ZVT رزونانسی - صفحه اصلي

با توجه به گسترش روز افزون هستفاده از سلولهای خورشیدی به ویژه در خودرو های
هایبریدی لزوم طراحی تبديل های سوییچینگ با قابلیتهای بیشتر و راندمان بهتر
بیش ...

منابع تغذيه [بایگانی] - صفحه 3 - انجمن های تخصصی برق و ...

[بایگانی] صفحه 3 منابع تغذيه. ... اتوماتیک باتری لیتیم · dc-dc کانورتر 6.5-8.5
ولت به5 ولت 1 امپر · ساخت منبع تغذیه برای موتور هارد دیسک. ... پروژه ی ساخت
کنترل کننده باطری خورشیدی · راهنمایی در مورد قطعات سوچینگ · سوال در مورد ...
راهنمایی در طراحی مدار flyback توسط آیسی BP3319 (ایزوله & · ایا داغ کردن رگولاتور
خطری داره؟

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - 2016 - ترجمه فا

... طراحی سطحی برای ارتقای بازدهی به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی .... مبدل DC
DC پل کامل با سویچینگ ترکیبی با حداقل تنش ولتاژ در یکسوساز پل ، دارای ....
سیستم فرایند برنامه ریزی با کمک رایانه (CAPP) برای تزریق پلیمر در ساخت قالب
... و طراحی ساختار جاذب صفحه ای با استفاده از روش JSC( کراس اسلات اورشیلم) ...

طراحی و ساخت و آزمایش مدارت الکترونیک [بایگانی] - ایـــــــــران ...

[بایگانی] در این قسمت در مورد نحوه ساخت مدارت ، تست و عیب یابی آنها بحث می ... بر
روی لینک مقابل کلیک کنید : طراحی و ساخت و آزمایش مدارت الکترونیک. صفحه ها : [1
] 2 3 ... خورشیدی · zelscope 1.00 · ساخت چراغ اضطراری · طراحی مدارات سوئیچینگ ...
نیاز به شبیه سازی یک مدار · حرکت یک جهته · ترانس ایزوله · کمک در مورد مبدل dc to ...

گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳, طراحی و ساخت درایور پروژکتور LED ایزوله, ارش نفری,افشین ناظر, کارشناسی ...
۲۶, طراحی مدار مبدل ولتاژ DC-DC کاهنده با بازده بالا, مریم حشمتی, کارشناسی ارشد
.... ۵۵, بررسی انواع توپولوژی های اینورترهای خورشیدی و شبیه سازی مدارات نمونه ...

مدار مبدل ولتاژ 1 5 به 9 ولت dc - رزبلاگ

4 فوریه 2017 ... با سلام تبدیل ولتاژ 1.5 به 9 ولت DC در…,مدار مبدل ولتاژ 1 5 به 9 ولت dc,رزبلاگ.
... ترانس ایزوله 220 به 9 ولت ... ssr در ... طراحی و ساخت شارژر موبایل 5 ولت 2 آمپر به
با خروجی دوم با ولتاژ 3.3 ولت ... فروشگاه تجهیزات انرژی خورشیدی - مبدل دی سی به
دی سی D.C TO D.C . ... چاپ این صفحه - پارسیان الکتریک لاله زار

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای مصارف بزرگ از امیدهای آینده
است.اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدی،متمرکز نبودن،تناوبی بودن و ثابت ...

کسب درآمد فوق العاده ار پیامک سرویس ارزش افزوده

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا

طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری

ساختن موشك با استفاده از هيدروژن پري اكسيد و نقره

آموزش پایپینگ ، اصطلاحات پایپینگ و کدها و

آیین دوست یابی

دانلود پایان نامه کارشناسی: حفاظت در برابر صاعقه

منابع انساني با كيفيت ؛ كليد طلايي رقابت