دانلود رایگان


پایان نامه ارشد خطای پزشکی در تشخیص بیماری ها و - دانلود رایگاندانلود رایگان ه به این وظایف و نقص در انجام آنها و یا ترک آنها خطای پزشکی محسوب شده و آثار حقوقی ای را هم برای پزشک معالج و هم برای بیمار به وجود می آورد. با ترک این

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد خطای پزشکی در تشخیص بیماری ها و آثار حقوقی آن فرمت فایل word
تعداد صفحات 136دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آثار حقوقی


تشخیص بیماری ها


مسئولیت پزشکی


خطای پزشکی


پزشک و بیمار


پزشک


تشخیص اشتباه بیماری


تعریف خطای پزشکی


آثار حقوقی خطای پزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی ... طبق برآورد
سازمان جهانی بهداشت، همه ساله ده ها میلیون نفر در اثر خطاهای پزشکی و فرآیندهای ... و
یکی ازعواملی که نقش مؤثری در ارتقای سطح ایمنی بیمار در بیمارستان ها دارد، وجود ...
مهم این است که تشخیص دهیم فرآیندها و سیستم های زیاد و غیر قابل مشاهده ای وجود دارند
که ...

متن کامل (PDF)

1. داﻧﺸﺠﻮي. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺘﺎري،. واﺣﺪ. ﻋ. ﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺗﻬﺮان،. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد. اﺳﻼﻣﻲ،. ﺗﻬﺮان،. اﻳﺮان.
2 ... ﻫﺎ. ي. ﻋﻤﻞ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﺧﻄﺎ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدر ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺗﺎق
ﻋﻤﻞ . ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1 ... وﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ، درﻣﺎن، اراﺋﻪ ... ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه روي ﺑﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ، ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻤﺎر،. و
.... ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ. ﻫﺎ. ﻛﻪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻛ. ﺘﺐ. و. ﻣﻘﺎﻻت. ﻋﻠﻤﻲ. ﺟﺪﻳﺪ. ﻣـﺮﺗﺒﻂ. ﺑـﺎ ...

بررسي علل و عوامل قصور پزشکي در رشته زنان و مامايي

*كارشناس ارشد مامایي، دانشكده پرستاري مامایي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور
اهواز، اهواز، ایران ... تایید مقاله: 95/2/26. وصول مقاله: 94/6/23 ... موجب افزایش احتمال
خطاي کاري در آن ها مي شود )8(. درکشورهاي ... به ترتیب، مرگ نوزاد و جنین تشخیص داده
شد )10(. از آن جایي که ... مكان وقوع قصور، شدت جراحات ایجاد شده در روند زایمان یا
بیماري،.

میزان توافق تشخیص های موجود در پرونده بیمارستانی و علت مرگ ...

26 آگوست 2007 ... ارﺷﺪ. ،. ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ. ،. داﻧﺸﻜﺪه. ي ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. ، ﺗﻬﺮان.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. راﺑﻂ ... ﺗﺸﺨﻴﺺ. ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن. ،. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ زﻣﻴﻨﻪ. اي. ﻣﺮگ ﺛﺒﺖ. ﺷﺪه در ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﻮت ....
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻫﺮ ﻛﺸﻮري زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ. از وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎ و ﻣﺮگ ... در ﭘﺮوژه
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره آﻣﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ .... ﺧﻄﺎي ﻧﻮع اول آزﻣﻮن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ.

شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در دستیاران تخصصی بخش ...

3 آگوست 2016 ... سـامان دسـتاران، دانشـجوی کارشناسـی ارشـد بهداشـت حرفه ای، دانشـکده * نويسـنده
مسـئول: بهداشــت، ... ایــن تحقیــق کیفــی و بصــورت مقطعــی در ســال 1393 انجــام
شــد. ... مشــاهده مســتقیم فعالیت هــا و مصاحبــه بــا دســتیاران تخصصــی ... 10 نفـر
بیمـار یـک نفـر تحـت تأثیـر خطاهـای پزشـکی قـرار .... تشخیص و معاينه.

شيوه نامه نگارش پايان نامه ويرايش 1396 (DOCX) - دانشگاه علم و فرهنگ

امید است دانشجویان گرامی در نگارش پایان‌نامه/ رساله خود، این الزامات را به دقت رعایت
نمایند. ... هدف، روش، یافته ها و نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی در یک صفحه) حداکثر
چکیده یک صفحه و فرمت ... داور تحویل می‌دهند، تعداد (یک) نسخه پایان‌نامه صحافی شده
زركوب (کارشناسی ارشد زرشکی نگین .... 1365، بیماری‌های نقص ایمنی: تشخیص و
درمان.

عبور از پزشک محوری، درس از خطای پزشکی - BBC News فارسی

8 آگوست 2016 ... در ایران مرز مشخصی بین پزشک محوری و خطای پزشکی دیده نمی شود. ... سارا
شعرخوانی دستیار تحقیق خانه های سالمندان از دانشگاه تورنتو ... پزشکی در قرن هجدهم
و نوزدهم میلادی نیازمند مداخله مستقیم بیمار در مراحل تشخیص و درمان بیماری بود. ...
پزشکی و مدیران ارشد بیمارستان ها، حضور همراه بیمار در راند پزشکی و گزارش ...

ﯽ ﻨﯿ ﺑﺎﻟ ي ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﯽ ﻨﯿ ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﺎﻟ ﯽ دﻫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮاﺣ - E-LIS repository

ﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع .... ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ. ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ،
ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. ﭘﯿﮑﻮ ..... ﺑﺎﻟﯿﻦ، ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺪي ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
اﺑﺰاري ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ . . 2 .... ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﻣﺎن و ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ. (16. ). ... اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزي
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺷﺮﮐﺖ در ژورﻧﺎل
ﮐﻼب.

تشخیص بیماری های قلبی مادرزادی به کمک هوش مصنوعی - آفتاب

19 ا کتبر 2013 ... پس از این ماجرا متوجه شدم معمولا یک درصد از بچه ها از بدو تولد به بیمار های قلبی ...
براساس شرایط بیمار و بنا بر تشخیص پزشک کودک تحت درمان قرار می ... در دانشگاه
امیرکبیر چند پایان نامه در این زمینه در مقطع کارشناسی ارشد تعریف کردم. ... برای
این که ما بتوانیم با خطای بسیار کمی بیماری های قلبی کودکان را ...

بررسی جرم‌شناختی صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی - فصلنامه علمی ...

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم. ، قم ، ایران ... شنا. مقدمه.
پیشرفت در زمینه. تشخیص انواع بیماری. ها. و متعاقباً. اقدامات درمانی. مناسب. و م. ثرؤ
... نامه. به داوری گذاشته شود. جامع. ة. آماری از میان پزشکان رسیدگی. کننده به پرونده.
های ... های تحقیق را باالتر می. برد، ... عامل صدمات به خطای پزشکی مرتبط گردد. لذا.

ارزیابی خطاهای انسانی در حرفه پرستاری بخش ... - فصلنامه طب کار

مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی همدان. 5. ... یافته ها:
وظایف با احتمال بالای خطای انسانی شامل اقدامات اولیه احیا، اعلام کد و شروع ... خطاها
قادرند در بیمار، سیستم و یا هر دو آسیب ایجاد .... كل، تشخیص و عمل در هر وظیفه
پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلب ..... این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی.

ورود پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

عنوان پایان نامه : تشخیص بیماری¬های قلبی با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی ...
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد. استاد راهنما (استاد مدعو) : ,. استاد مشاور (استاد
مشاور مدعو) : ,. چكيده : چکيده : در دسترس بودن مقدار بسيار عظيمي از داده¬هاي پزشکي
منجر به نياز ... کشف الگو از چندين نوع از داده¬ها با استفاده از روش آمار سنتی دشوار و
شايد ...

خطای پزشکی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

خطای پزشکی در تشخیص بیماری‌ها و آثار حقوقی آن ... کارشناسی ارشد ... هدف اصلی از
نگارش این پایان نامه بررسی خطاها و قصور دندانپزشکان و کادر همکار دندانپزشک ...

مقاله ارائه الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری دیابت

در این مقاله سعی شده است با استفاده از شبکه های عصبی _ ژنتیکی راه حلی برای
شناسایی و تشخیص بیماری دیابت در مراحل ابتدایی آن ارائه شود. ... علوم پزشکی ...
در انتها نتایج را با روش آموزش شبکه عصبی توسط الگوریتم پس انتشار خطا مقایسه
می کنیم ... لیلا دامغانی [ دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه خوارزمی،
تهران ].

خطای پزشکی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

خطای پزشکی در تشخیص بیماری‌ها و آثار حقوقی آن ... کارشناسی ارشد ... هدف اصلی از
نگارش این پایان نامه بررسی خطاها و قصور دندانپزشکان و کادر همکار دندانپزشک ...

CV - دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مقاله علمی پژوهشی موانع موفقیت برنامه احیا نوزادان از دیدگاه پرستار و پزشک، مجله
سلامت ... سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی و پرستاری در NICU، 1391(
پوستر) ... مورد پیشگیری از خطای دارویی در کودکان(سیزدهمین همایش پرستاری
کودکان1394) ... تشخیص های پرستاری بین امللی ناندا، ترجمه: نفر اول، 1394،
انتشارات آنا طب.

دانشکده پیراپزشکی ساری رایی کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اج

کارشناسی ارشد ... طبقه بندی تخصصی بیماریها. 43 ... مقاله. 3613. 5. بررسی
وضعیت داده های ثبت شده در. گواهی پزشکی علت فوت و عوامل ..... خطاهای پزشکی :
تشخیص.

پايان نامه‌هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر سيدنصراله ابراهيمي, صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي بين‌المللي ناشي از
... هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, حسابداري, کارشناسي
ارشد ... دکتر مهدي منتظرقايم, رابطه پزشك و بيمار در پروژه هاي سلامت الكترونيكي با
تاكيد .... ۹۷/۶/۳۱, دکتر مهدي تيموري, تشخيص كور حضور سيگنال هاي طيف گسترده ...

ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ - ResearchGate

ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ،. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ۴۲. ﺻﻔﺤﺎﺕ: ۳۳-۲۳. ۱. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ... ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺍﻱ. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
ﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ... ﻧﺎﻣﻪ. ۲۵. ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻣﺤﻮﺭ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ. ﮐﻨﺪ ﻣﻲ.
ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ..... ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻼ ...

ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨ

ﻫﺎ. اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ... ﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﻳ. ﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ. ،.
درﻣﺎن .... ﺧﻄﺎي. % 5. ﺣﺪاﻗﻞ. 368. ﻣﻮرد ﺑﺮآورد. ﺷﺪ . اﺑﺘﺪا. 370. ﻣﻮرد. ﭘﺮوﻧﺪه ﺑ. ﻪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي
www. ..... ﻫﺎي ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل. 1373. ،. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان،. ﺳﺎل . ...

توضیحات درباره مرگ بحث‌برانگیز 3 بیمار در کرج: تشخیص قصور ...

6 فوریه 2018 ... ‌مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز در خصوص پرونده
مرگ بحث برانگیز 3 بیماری که اخیراً در مراکز درمانی استان البرز ...

ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯽ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﮐﺘﺮ - تحصیلات تکمیلی ...

2 آگوست 2015 ... ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪ آور. : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ي. ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﮐﺎرﺷﻨﺎ. ﯽﺳ. ارﺷﺪ. و. رﺳﺎﻟﻪ. ﻫﺎي .... ﻫﺎ و. ﮔﺮوه.
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه. ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﮔﺰارش آﻣ. ﺎ. ري از ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ...... ﺑﯿﻤﺎري. ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ. ﺣﺎد
و ﻣﺰﻣﻦ. ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻓﺮض. اﯾﻦ. ﮐﮫ. ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ACE. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺷﺪت .... ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﮔﯿﺮي ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي، وﺿﻌﯿﺖ ..... ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ.

مقاله تشخیص بیماری MS با استفاده از پردازش تصاویر پزشکی

بیماری ام اس MS بیماری است که سیستم اعصاب مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. ...
مشخصات نویسندگان مقاله تشخیص بیماری MS با استفاده از پردازش تصاویر
پزشکی. علی صالحی ارتیمانی - دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه
آزاد ... سپس این ویژگی ها به شبکه عصبی دادهشدند و تصاویر دارای ضایعه تشخیص
داده ...

طراحی و بومی‌سازی نرم‌افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک در ایران ...

دریافت مقاله:9/8/94 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح:21/10/94 دریافت اصلاحیه از ...
ازآنجایی‌که نیمی از خطاهای پزشکی مربوط به خطاهای ثبت دستورهای پزشک، بدخطی و
... علاوه بر این، استفاده از این نرم‌افزار موجب کاهش مدت اقامت بیمار در بیمارستان و ...
ارشد فناوری اطلاعات که مسئول سیستمHIS بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی ...

مجموعه مقالات اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت - Civilica

محل برگزاری: ساری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ... نمایش و
دانلود مقالات PDF اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت .... مدیریت اطلاعات
تحقیقات حوزه سلامت طی سال های 1388_1389 و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر .....
تشخیص بیماری مالاریا از تصویر خون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش
خور و ...

دانشکده آموزش هاي الکترونيکي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي

17 ژوئن 2016 ... در اين پايان نامه پس از معرفي داده کاوي و متداول ترين روش ها و. الگوريتم هايي که در
پيش بيني هاي پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرند، با استفاده از ...

بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎن. ،اﯾﺮان. ﺳﺎل. دوم. ، ﺷﻤﺎره. اول. ﺑﻬﺎر،. 1388 ... ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ... ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ... ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدﯾﺪ ... ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮﻃﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ، در ﻫﺮ ﺳﺎل. ﺑﯿﺶ از. 193000. ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. ﺟﺪﯾﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ .... ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ. ﺧﻄﺎي. 05/0. در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. ﻧﺘﺎﯾﺞ. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
زﻧﺎ ...

بانک عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

معرفی آزمون ها · تاریخ برگزاری آزمون ها · نحوه ثبت نام در آزمون های آزمایشی آنلاین ...
ارائه مدل ارزیابی سیستم تصمیم یار تشخیصی بیماری آلزایمر. – تشخیص افتراقی
سکته قلبی و آنژین قفسه صدری و دسته بندی خصیصه های بالینی با ... بررسی
تاثیر سیستم بارکدینگ روی خطاهای دارویی و رضایتمندی کارکنان در داروخانه های ...

مقاله ارائه الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری دیابت

در این مقاله سعی شده است با استفاده از شبکه های عصبی _ ژنتیکی راه حلی برای
شناسایی و تشخیص بیماری دیابت در مراحل ابتدایی آن ارائه شود. ... علوم پزشکی ...
در انتها نتایج را با روش آموزش شبکه عصبی توسط الگوریتم پس انتشار خطا مقایسه
می کنیم ... لیلا دامغانی [ دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه خوارزمی،
تهران ].

ارتقاء کیفیت تصاویر سونوگرافی گردن جنین و تشخیص ... - پایان نامه

جزئیات پایان نامه. عنوان : ارتقاء کیفیت تصاویر سونوگرافی گردن جنین و
تشخیص چین‌خوردگی آن ... دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی
مقطع : کارشناسی ارشد ... فصل اول: جنین و مهم‌ترین بیماری‌های آن ... فصل سوم: مواد و
روش¬ها ... به دلیل عدم خطای بصری، شرایط نور اتاق تصویربرداری و تجربه خاص
پزشک است.

1) پایان نامه دکترای مهندسی پزشکی آصف مهدوی تحت ... - آرش میراب زاده

5) نماینده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته روانپزشکی از سال ۱۳۸۰
.... 3) دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (مستند سازی خطای پزشکی
) .... درمان و آموزش پزشكی. ۱۳۷۹ ۱۳۷۸. ترجمه ها: 1) دستنامه تشخیص افتراقی DSM-IV
.... علمی پژوهشی توانبخشی، دوره هشتم، ویژه نامه توانبخشی در بیماری ها و اختلالات ...

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ورود ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪ - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ. -. ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي. –. رادﯾﻮﻟﻮژي ... در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﯿﺮان
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ... اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر. Patient
Safety. ﺷﯿﻮع ﺧﻄﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ. : ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ. 10. درﺻﺪ. ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي در ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از.
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ...... ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎران ارﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ ﻣﻘﺮري دﺳﺘﯿﺎري ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ارﺷﺪﯾﺖ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮ.

درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت ...

نوع مقاله: تحقیقی ... کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد
نیشابور، گروه علوم تربیتی، نیشابور، ایران ... کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت،
همانند کودکان دچار دیگر بیماری های مزمن، ممکن است در معرض خطر ... بیماران از بدو
تشخیص با دشواری های پذیرش این ... پزشکی، نتایج آزمایش ها یا درمان، بخش بزرگی
از.

ﺗﻬﺪﻳﺪات ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي د

ﻛﻠﻴﺪواژه. ﻫﺎ: ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ. -. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ. -. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :27/4/89. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ. :15/
6/89 ... ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي. وﺳﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎ و
.... ﻧﻔﺮه. ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺗﻌﺪاد. درﺻﺪ. ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﻳﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ.

پایان نامه های دانشجویان ارشد مدیریت - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی ...

بررسی الگوی خطاهای پزشکی ثبت شده در شهر تبریز در سالهای 82 تا 92. گيسو
عليزاده. دکتر جنتی. دکتر ایمانی. بررسی میزان و علل درون سازمانی و برون سازمانی ...

ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ - ResearchGate

ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ. ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ،. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ۴۲. ﺻﻔﺤﺎﺕ: ۳۳-۲۳. ۱. ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ... ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺍﻱ. ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ
ﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ... ﻧﺎﻣﻪ. ۲۵. ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻣﺤﻮﺭ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ. ﮐﻨﺪ ﻣﻲ.
ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ..... ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻼ ...

پایان نامه درباره خطای پزشکی - دانلود پایان نامه خطای پزشکی - بلاگ

11 دسامبر 2017 ... به منظور درک مفهوم خطای پزشکی در مرحله تشخیص بیماری نیز، نیاز به ... Oct 2017 -
16 secهوپاد پایان نامه ارشد خطای پزشکی در تشخیص بیماری ها و ...

شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در دستیاران تخصصی بخش ...

3 آگوست 2016 ... سـامان دسـتاران، دانشـجوی کارشناسـی ارشـد بهداشـت حرفه ای، دانشـکده * نويسـنده
مسـئول: بهداشــت، ... ایــن تحقیــق کیفــی و بصــورت مقطعــی در ســال 1393 انجــام
شــد. ... مشــاهده مســتقیم فعالیت هــا و مصاحبــه بــا دســتیاران تخصصــی ... 10 نفـر
بیمـار یـک نفـر تحـت تأثیـر خطاهـای پزشـکی قـرار .... تشخیص و معاينه.

ﺗﻬﺪﻳﺪات ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي د

ﻛﻠﻴﺪواژه. ﻫﺎ: ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ. -. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ. -. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :27/4/89. اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ. :15/
6/89 ... ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي. وﺳﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎ و
.... ﻧﻔﺮه. ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺗﻌﺪاد. درﺻﺪ. ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﻳﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ.

1) پایان نامه دکترای مهندسی پزشکی آصف مهدوی تحت ... - آرش میراب زاده

5) نماینده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته روانپزشکی از سال ۱۳۸۰
.... 3) دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (مستند سازی خطای پزشکی
) .... درمان و آموزش پزشكی. ۱۳۷۹ ۱۳۷۸. ترجمه ها: 1) دستنامه تشخیص افتراقی DSM-IV
.... علمی پژوهشی توانبخشی، دوره هشتم، ویژه نامه توانبخشی در بیماری ها و اختلالات ...

مسئولیت کیفری و مدنی پزشکان در عملیات پزشکی - دانلود پایان نامه ...

دانشکده علوم انسانی،گروه حقوق پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش: ... 4-2-4-3-وجود رابطه سببیت بین خطای پزشک خسارات وارده به بیمار 50 ...
در صورتي که ممکن است در مراحل قبل از شروع درمان مانند معاينه و تشخيص نيز ...
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی و کیفری پزشک و شناسایی شباهت ها و تفاوت های آنها.

ی در بیمارستان تعیین عوامل موثر بر طول مدت اقامت سالمندان بستر با ...

کارشناس ارشد مدارک پزشکی،. دانشگاه علوم ... بوده و در جهت مدل بندی مدت اقامت
سالمندان بیمار بستری شده در بیمارستان واسعی سبزوار در. شش ماهه دوم سال ... يافته
ها: بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق،. میانگین سنی سالمندان. /1. 8±. /2. 41 ....
این حجم با خطای نوع اول. /35. ،3 ... فوت( و تشخیص پزشک )با سطح مرجع سایر
تشخیص. ها(.

ﯽ ﻨﯿ ﺑﺎﻟ ي ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﯽ ﻨﯿ ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﺎﻟ ﯽ دﻫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮاﺣ - E-LIS repository

ﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع .... ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ. ﮐﺘﺎﺑﺪار ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ،
ﻓﺮﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. ﭘﯿﮑﻮ ..... ﺑﺎﻟﯿﻦ، ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺪي ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
اﺑﺰاري ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ . . 2 .... ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﻣﺎن و ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ. (16. ). ... اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزي
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺷﺮﮐﺖ در ژورﻧﺎل
ﮐﻼب.

دو گروه ی بین پزشک و پرستار از دیدگاه هر ... - مجله سلامت و مراقبت

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد، واحد ... یافته ها: یافته های تحقیق
نشان داد که. /4. 25. درصد. پرستاران ارتباط خود را با پزشکان خوب و. /6. 42. درصد این
...

مفهوم بیماری و تأثیر آن در مسؤولیت اطباء در ادوار مختلف تاریخ ...

کلید واژه ها ابن جزله؛ آثار ابن جزله؛ طبّ مجدول؛ نسخه‌های خطی اضطراب؛ همّ؛ خوف؛ مترادف؛
طب سنتی ایران اطلاعات پزشكي؛ نشريات ... طبیب؛ تاریخ؛ مسؤولیت؛ مفهوم بیماری
... تاریخ طب و طبابت در ایران از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه به روایت اسناد. ...
خطاي پزشك و تأثیر آن در مسؤوليت پزشكان. ... پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق
خصوصی.

دانشکده آموزش هاي الکترونيکي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي

17 ژوئن 2016 ... در اين پايان نامه پس از معرفي داده کاوي و متداول ترين روش ها و. الگوريتم هايي که در
پيش بيني هاي پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرند، با استفاده از ...

ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯽ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﮐﺘﺮ - تحصیلات تکمیلی ...

2 آگوست 2015 ... ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪ آور. : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ي. ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﮐﺎرﺷﻨﺎ. ﯽﺳ. ارﺷﺪ. و. رﺳﺎﻟﻪ. ﻫﺎي .... ﻫﺎ و. ﮔﺮوه.
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه. ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﮔﺰارش آﻣ. ﺎ. ري از ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ...... ﺑﯿﻤﺎري. ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ. ﺣﺎد
و ﻣﺰﻣﻦ. ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻓﺮض. اﯾﻦ. ﮐﮫ. ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ACE. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺷﺪت .... ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﮔﯿﺮي ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي، وﺿﻌﯿﺖ ..... ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ.

طراحی و ارزیابی سامانه کدگذاری بومی اصطلاحات تشخیصی قلب و عروق ...

24 فوریه 2015 ... دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه
علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران . .2 ... المللی بیماری. ها انجام می. گیرد. گاهی اوقات در
پرونده. های پزشکی بیماران ... ها: تشخیص. بومی قلب و عروق، کدگذاری، نرم. افزار. ،.
ICD. مقاله پژوهشی ..... ای دیگر، مشخص گردید که برای کاهش خطاهای.

ی در بیمارستان تعیین عوامل موثر بر طول مدت اقامت سالمندان بستر با ...

کارشناس ارشد مدارک پزشکی،. دانشگاه علوم ... بوده و در جهت مدل بندی مدت اقامت
سالمندان بیمار بستری شده در بیمارستان واسعی سبزوار در. شش ماهه دوم سال ... يافته
ها: بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق،. میانگین سنی سالمندان. /1. 8±. /2. 41 ....
این حجم با خطای نوع اول. /35. ،3 ... فوت( و تشخیص پزشک )با سطح مرجع سایر
تشخیص. ها(.

گذشته اخلاق پزشکی در دنیا و کشور ما - وزارت بهداشت

منزله یک تعهد نامه اخلاقی برای قبول و به کار .... غير مشروع و خطاهای پزشکی تعصب
و حساسیت .... نیکی و بدی فرجام بیماری ها آگاه شود اگر چنین کند .... قصور و
تقصیر در تشخیص و. درمان ۳۴. ... ۵ اخلاق پزشکی در آئینه اسلام (مجموعه. مقالات) ج ۲. ۶
اخلاق در پرستاری، نویسنده: چودین، مترجم: ..... توجه ناکافی مسئولین ارشد و عدم
تخصیص.

720 K

ذهنی و نیز خطای بیشتر در آزمون بندرگشتالت. نشان. گر آسیب ... مکاتبات مربوط به
این مقاله باید. خطاب به. منیژه تائبی، دانشجوی. کارشناس. ی. ارشد. روان. شناسی. عمومی
... درمان و آموزش پزشکی،. 1394. (. دمانس. 1. یکی از شایع. ترین بیماری. ها. ی. عصب.
شناختی. و از. مهم .... پزشکی، تشخیص متخصص مغز و اعصاب، تاریخچه و. مصاحبه با ...

عبور از پزشک محوری، درس از خطای پزشکی - BBC News فارسی

8 آگوست 2016 ... در ایران مرز مشخصی بین پزشک محوری و خطای پزشکی دیده نمی شود. ... سارا
شعرخوانی دستیار تحقیق خانه های سالمندان از دانشگاه تورنتو ... پزشکی در قرن هجدهم
و نوزدهم میلادی نیازمند مداخله مستقیم بیمار در مراحل تشخیص و درمان بیماری بود. ...
پزشکی و مدیران ارشد بیمارستان ها، حضور همراه بیمار در راند پزشکی و گزارش ...

خطای پزشکی در تشخیص بیماری ها و آثار حقوقی - آپارات

14 Oct 2017

CV - دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مقاله علمی پژوهشی موانع موفقیت برنامه احیا نوزادان از دیدگاه پرستار و پزشک، مجله
سلامت ... سازی و اصول مراقبت ها و چالش های پزشکی و پرستاری در NICU، 1391(
پوستر) ... مورد پیشگیری از خطای دارویی در کودکان(سیزدهمین همایش پرستاری
کودکان1394) ... تشخیص های پرستاری بین امللی ناندا، ترجمه: نفر اول، 1394،
انتشارات آنا طب.

پایان نامه درباره خطای پزشکی - دانلود پایان نامه خطای پزشکی - بلاگ

11 دسامبر 2017 ... به منظور درک مفهوم خطای پزشکی در مرحله تشخیص بیماری نیز، نیاز به ... Oct 2017 -
16 secهوپاد پایان نامه ارشد خطای پزشکی در تشخیص بیماری ها و ...

مجموعه مقالات اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت - Civilica

محل برگزاری: ساری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ... نمایش و
دانلود مقالات PDF اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت .... مدیریت اطلاعات
تحقیقات حوزه سلامت طی سال های 1388_1389 و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر .....
تشخیص بیماری مالاریا از تصویر خون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش
خور و ...

ورود پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

عنوان پایان نامه : تشخیص بیماری¬های قلبی با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی ...
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد. استاد راهنما (استاد مدعو) : ,. استاد مشاور (استاد
مشاور مدعو) : ,. چكيده : چکيده : در دسترس بودن مقدار بسيار عظيمي از داده¬هاي پزشکي
منجر به نياز ... کشف الگو از چندين نوع از داده¬ها با استفاده از روش آمار سنتی دشوار و
شايد ...

پزشکی قانونی - بیمارستان امام رضا

ها اطالعات چندان زیادی در خصوص شرح وظایف متخصصان پزشکی قانونی. ندارند.در زیر
به شرح ... ساعت از پذیرش و جلوگیری از شکایت بیمار درموردعدم مستندسازی.

دانلود بسته ترکیبی مکالمه تصویری RSI

دانلود کتاب معرفت شناسی محمد حسین زاده

جزوه خلاصه کتاب جرم شناسی ( دکتر نجفی توانا )

تاک شو هشتم رازهای موفقیت ژان بقوسیان مدیر سایت

دانلود جزوه بهینه سازی خطی

طرح توجیهی توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در

گزارش تخصصی فعالیت پرورشی.

دانلود تحقیق آشنایی با ترانزیستور

مقاله تاریخچه عدد صفر

تحقیق در مورد ضربه قوچ (تعداد صفحات 189)