دانلود رایگان


بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر بهقصد بررسي مقايسه‌اي الگوي گذران اوقات فراغت جوانان و والدين آنها در سال 1392 انجام شده است. جمعیت نمونه‌ی این پژوهش 404 نفر است که در بین 202

دانلود رایگان
بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنهاچکیده
پژوهش حاضر بهقصد بررسي مقايسه اي الگوي گذران اوقات فراغت جوانان و والدين آنها در سال 1392 انجام شده است. جمعیت نمونه ی این پژوهش 404 نفر است که در بین 202 نفر از جوانان 24-16 سال با والدین آنها در شهر تهران با استفاده از شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. همچنین روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در آن، پرسشنامه است. مطالعه ی حاضر در قالب چارچوب نظري تحقيق با استفاده از الگوی فراغت بر مبنای نُه الگوی اصلی؛ رسانه محور، ورزش محور، تفریح محور، سفر محور، بازی محور، آموزش محور، مذهب محور، تعامل محور و هنر محورانجام شده است. نتایج حاکی از آن استکه به طور ميانگين میزان اوقات فراغتوالدین 3 ساعتو 49 دقیقهو در بینجوانان 4 ساعتو 16 دقیقهاست پس میزان فراغت در بین جوانان و والدین آنها کمتر از حد متوسط است درحالی که میزان فراغت در بین جوانان بیش از والدین است. طبق نتایج بدست آمده بین متغیرهای مدت زمان تماشای تلویزیون، ماهواره، استفاده از اینترنت، رفتن به سینما، رفتن به تئاتر و پرداختن به ورزش، پرداختن به بازی و رفتن به دید وبازدید در بین جوانان و والدین در سطح معناداری کمتر از 0.01 درصد رابطه وجود دارد. و بین متغیرهای مدت زمان پرداختن به ورزش، سفر و دید و بازدید در بین جوانان و والدین متفاوت است، و نیز بین متغیرهای مدت زمان استفاده از رسانه ها در بین جوانان و والدین دارای تفاوت معناداری است. در پایان نتایج بررسی الگوی گذران اوقات فراغت براساس چارچوب نظری تحقیق نشان داده است که بیشترین الگوی فراغتی در بین جوانان و والدین آنها براساس مدت زمان؛ ورزش محور و رسانه محور است درحالی که کمترین الگوی فراغتی در بین والدین بازی محور است. نیز قابل ذکر است که در بین رسانه محور، تلویزیون داخلی و در بین ورزش محور، پیاده روی با اقبال بیشتری در بین جوانان و والدین آنها مواجه بوده است.
واژه های کلیدی: فراغت، الگوی فراغت، جوانان، والدین
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: بررسی ادبیات نظری و تجربی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و مأخذ
پيوست
فهرست جداول
1-1 مقدمه
در اجتماعات سنتی گذشته، کار و فراغت از یکدیگر تفکیک ناپذیر بودند و چنان با زندگی در هم آمیخته بودند که اعضای آن جوامع اساساً با مسئله ای به نام فراغت رو به رو نبوده اند. ظهور و پیدایش مفهوم فراغت به شکل علمی و نظام دار را باید در دوره ی صنعتی شدن جوامع جستجو کرد (مهدويو مولایی،1:1381). زیرا قبل از آن کارِ افراد چه به صورت گروهی و چه انفرادی شکل خلاقی داشت و فرد در حین کار احساس فراغت نیز می نمود. به طور مثال بررسي هايجامعه شناساننشانداده اند که از 8760 ساعتعمرانساندريك سال 6830ساعت(78 درصد) آن صرفكارونيازهايضروریزندگيازجمله خوابیدن، غذا خوردن،آمد و رفت، استحماموغيرهمی شودو1930ساعتباقيمانده یعنی حدود80 شبانهروز(22 درصد)كلوقتانسان يكسالرااوقاتفراغتتشكيلمی دهد،كهاينرقمدركشورايرانبهبيشاز 3 ماهمي رسد(عصاره،120:1373).
1-2 طرح مسئله
[1] پديده اي است كه با تمدن صنعتي[2] پیوند دارد، اما افلاطون و ارسطو، دو فيلسوف بزرگ يونان باستان نيز در آثار خود به اين موضوع پرداخته اند. اوقات فراغت نيز مانند ساير جنبه هاي زندگي بشر، در طول قرون و اعصار ثابت نمانده و تغييرات عظيمي را در روند تاريخي خود شاهد بوده است. اما مهمترين برهه اي که تغيير و تحولي بنيادي در اوقات فراغت پديد آورد، انقلاب صنعتي بود. با پديد آمدن انقلاب صنعتي در قرن هجدهم، در مفهوم اوقات فراغت تغييري ماهوي به وجود آمد.اوقاتفراغت به عنوانمفهومجدیدیکهمحصولجداییکارازخانه،پیشرفت هایفناوریوتقسیمکار اجتماعیاستاینفرصترامهیاکردکهانسان ازاجبارهاو محدودیت های نظماجتماعیمدرنرها شود (كيويستو،80:1380).
[3]، اظهارمی دارد موجوديتواصالتفرهنگ در هرجامعه ايبر مبناياوقاتفراغتافراديكهدرآنجامعهزندگيمي كنندقرار دارد (سلسلهمباحثفرهنگ،25:1383).
[4]، جامعه شناس فرانسوي، معتقد است که حتی در جوامع کشاورزی که دارای کتابت هم بوده اند نمی توان از فراغت به معنی امروزی آن سخن گفت. بنابراين، در چنين تمدني، دو شرط لازم براي پيدايش فراغت تحقق يافته است: نخست،كاراز شكلاجبارفرهنگيواجتماعيبهدرآمده،شكل مسئوليت آزاد فرد را دارد. شرط دوم، جدا شدن کار از فعاليت هاي ديگر انسان است. از نظر دومازيه اين دو شرط ضروري، تنها در زندگي اجتماعي تمدن هاي صنعتي و پس از صنعت وجود دارد و نبود آن هادرتمدن هايباستانيسنتيبهمعناينبودفراغت است (ساروخاني،764:1370).
آسيب زا سوق مي دهد و ممکن است مبنايي براي بروز کج روی در اين قشر فراهم آورد(سلگي،39:1382).
با صرفه ای هستند که تمام جزئيات را با کيفيت مطلوبي عرضه مي کنند و در اختيار عموم
قرار مي دهند(کانينگهام[5]،2002: 45).
جامعه ايرسانه هاووسايلارتباطجمعيبهعنوانکليديدرارتباطات،نقشيبسمهمايفامي کنند. رسانه هايجمعيازميانتمامابزارهاوفنونجديد،بيشترينتأثیرفرهنگيرادارند. اينرسانه هادرپيدايشعاداتتازه،تغييردرباورهاوخلقوخويورفتارانسان ها،تکوينفرهنگجهانيونزديککردنجوامعيکساننبودهوتابعمتغيررشدفرهنگي،اقتصاديواجتماعيهرجامعهاست. وسايلارتباط جمعياصليعبارتنداز: وسايلچاپي(کتاب ها،مجلاتوروزنامه ها)،شبکه هايراديوييوتلويزيوني،ماهواره ایواينترنتکهبهعنوانوسيلهارتباط جمعيبهشدتدرحالگسترشاست. درميانوسايلارتباط جمعي،روزنامه،راديو، تلويزيون داخلی وشبکه های تلویزیونی ماهواره ای بيشازهررسانهديگريوقتافرادجامعهرابهخوداختصاصمي دهندواينبهخاطرويژگي هايياستکهآن هاداراهستند. (دادگران،1370:120).
[6] معتقد است: در جوامع غربي(به نظر ما در تمامي جوامع) رسانه ها نسبت به بقيه ي نهاد هاي آموزشي در شکل گيري افکار عمومي نقش بسيار مهمي دارند (لازار،147:1380).
[7] پيوند خورده است، در گذر تاريخي نوآوری های رسانه اي بي سابقه است. لذا بررسي چگونگی گذران اوقات فراغت آن ها به دلیل تأثیرهای اجتماعی که بر آینده یک جوان می گذارد اهميت دارد.
چالش هاييروبهرومي شود(عاملي،245:1385).
1-3 سؤالات پژوهش
سؤال اصلي
سؤالات فرعي
1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش
اوقات فراغت، فضاي وسيع فراغت، دشمن شماره يک انسان هاي جامعه خواهد بود. اين امر، در مورد جوانان ابعادي دهشتناک خواهد داشت. جوانان با نيرو و انرژي وافر و تمايل به فعاليت نمي توانند خلأ زماني را تحمل کنند و آسيب ها و نابهنجاري هاي رفتاري و اجتماعي نيز از همين خلأ نشئت مي گيرد(فصل نامه ی مديريت آموزش وپرورش،81:1374). نقش و اهميت اوقات فراغت در زندگي جوانان ضرورت يک برنامه ريزي دقيق را بيش از پيش جلوه گر مي سازد و ما را ملزم به تدوين طرحي جامع مي کند. بي ترديد بهبود کیفیت گذران اوقات فراغت جوانان نيازمند مديريت اوقات فراغت است. از سوي ديگر بهبود کيفيت اوقات فراغت نيز در وهله اول نيازمند شناخت وضع موجود است. از همين رو است که پژوهش در باب وضعيت موجود گذران اوقات فراغت داراي اهميت است. خصوصاً در کشوري چون ايران که کشوری مذهبی است و تلاش دارد جامعه ای مبتنی بر الگوهای اسلامی بسازد، به همين خاطر مسئوليت خطيري متوجه مسئولين فرهنگي، اجتماعي و... جامعه مي باشد که جز با برنامه ريزي صحيح و تلاش گسترده نمي توان اين نيروي جوان را که يک ذخيره ملي به حساب مي آيد و سرنوشت جامعه بسته به سلامت و پيشرفت آن است تا در مسير صحيح هدايت شود و در ضمن آگاهي آحاد مردم و خصوصاً والدين اين گروه کثير از شروط لازم به حساب مي آيد. از سوي ديگر، توجه نکردن به علايق و خواسته هاي اين گروه سني خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد، گذشته از آن در سال هاي اخير به دليل توسعه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات، الگوي گذران اوقات فراغت در حال ظهور است و در واقع رسانه ها نقش با اهميتي در پرکردن وقت آزاد جوانان، ايفا مي کنند. اين در حالي است که مديريت نادرست استفاده از اين رسانه ها از سوي خانواده ها، ناخواسته می تواند پيامدهاي سوئي براي جوانان در پي داشته باشد.
1-5 اهداف پژوهش
هدف کلان
اهداف خرد
1-6 قلمروتحقیق
می پردازد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
الگوی گذران اوقات فراغت


جوانان و والدین آنها


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق جزای عمومی 1 محمدعلی اردبیلی حقوق پیام نور

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

طراحی سیستم بودجه بندی جامع

خلاصه کتاب انسان شناسی آیت الله مصباح

دانلود کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه متون

بررسی فرقه‌هاي نوظهور

شركت‌هاي دانش‌بنيان

پایان نامه مادران مضطرب دارای كودكان پیش دبستانی

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت فروشگاه ظروف پلاستیکی

قالب‌بندي