دانلود رایگان


بررسی تاثیر استفاده از عصاره چای سبز در فیلم پلی - دانلود رایگاندانلود رایگان واژه یا اصطلاح بستهبندی به هرماده، ظرف یا پوششی که جهت جلوگیری از آلودگی طی حملونقل و جابهجایی، حفاظت، بهبود و بازاریابی یا فروش هر فرآورده یا ماده بهکار م

دانلود رایگان
بررسی تاثیر استفاده از عصاره چای سبز در فیلم پلی آمید بر خواص میکروبی و فیزیکو شیمیایی ماهی قزل آلا در دمای یخچال عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 2
1-1-مقدمه 2
1-2- تعریف بسته بندی 3
1-3- ضرورت پوشش دهی گوشت تازه 3
1-4- پلی آمید 4
1-4-1-انواع پلی آمیدها 4
1-4-2- پلی آمیئهای مهم 5
1-4-3- پیش تولید 5
1-4-4- خواص فیلم های نایلونی 6
1- 5- چای 7
1-5-1- چای سبز 7
1-5-2- چای سفید 8
1-5-3- چای اولونگ 8
1-5-4- چای سیاه 9
1-6- ماهی 10
1-7- سوالات اصلی پژوهش 14
1-8-اهداف تحقیق 14
1-9-فرضیه های تحقیق 14
فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین 15
فصل سوم: مواد و روشها 23
3-1- مواد و وسايل مورد استفاده 23
3-1-1مواد مصرفی 23
3-3-2 مواد غیر مصرفی 23
3-2 روش کار 24
3-2-1 تولید فیلم وعصاره 24
3-2-1-1 روش تهیه عصاره متانولی چای سبز 24
3-2-1-2 روش تهیه فیلم بسته بندی پلی آمید6 24
3-2-2 آماده سازی و بسته بندی نمونه 24
3-2-3 آنالیز تقریبی 25
3-2-3-1 سنجش درصد رطوبت 25
3-2-3-2 سنجش درصد خاکستر 25
3-2-3-3 سنجش درصد پروتئین 26
3-2-3-4 سنجش درصد چربی 26
3-2-4 اندازهگیری پراکسید 27
3-2-5 اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد 27
3-2-6 اندازه گیری تیوربابیتوریک اسید 27
3-2-7 اندازه گیری مجموع بازهای نیتروژنی فرار 28
3-2-8 اندازه گیری پی اچ 28
3-2-9 آنالیزهای میکروبی 28
3-2-9-1 آماده سازی نمونه ها 28
3-2-9-2 تهیه محیط های کشت، انکوباسیون 29
3-10-2 بررسی حسی 29
3-2-11 تجزیه تحلیل آماری 30
فصل چهارم : بحث ونتایج 31
4-1 آنالیز تقریبی 31
4-2 آنالیز شیمیایی 32
4-2-1 مقادیر پراکسید 32
4-2-2 مقادیر تیورباربیوتیک اسید 34
4-2-3 مقادیر اسیدها چرب آزاد 36
4-2-4 مقادیر مجموع بازهای نیتروژنی فرار 38
4-2-5 مقادیر پی اچ 40
4-3 آنالیزهای میکروبی 42
4-3-1 مقادیر شمارش کل باکتری 42
4-3-2 مقادیر باکتریهای سرمادوست 44
4-3-3 مقادیر انتروباکتریاسه 46
4-4 ارزیابی حسی 47
4-4-1 بافت 48
4-4-2 رنگ 48
4-4-3 بو 49
4-4-4 طعم 49
4-4-5 پذیرش کلی 49
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری 51
5-2 پیشنهادات 52
5-2-1 پیشنهادات پژوهشی 52
5-2-2 پیشنهادات اجرایی 52
منابع 53
پیوست ها 64
چکیده انگلیسی 65
فهرست جدول ها
جدول1-1.انواع پلی آمید 5
جدول 1-2. خواص ممانعت کنندگی رزینهای پلیمر های مختلف در دمای 23 درجه سانتیگراد،برای فیلم های با ضخامت 25 میکرومتر 7
جدول 4-1.ميانگين آناليزتقريبي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (رطوبت، خاکستر، چربی کل، پروتئین کل) 31
جدول4-2. مقادیر پراکسید(PV) برای تیمارهای مختلف نسبت به زمان برحسب میلی اکی والان اکسیژن بر کیلوگرم چربی 32
جدول4-3. مقادیر تیوباربیتوریک اسید(TBA) برای تیمارهای مختلف در طول دوره نگهداری برحسب میلی گرم مالون دی آلدئید در کیلوگرم بافت ماهی 34
جدول4-4. مقادیر اسیدهای چرب آزاد(FFA) برای تیمارهای مختلف در طول نگهداری برحسب درصد اسید اولئیک 37
جدول4-5. مقادیر عدد بازهای نیتروژنی فرار(TVB-N) برای تیمارهای مختلف آنتی اکسیدان نسبت به زمان میلی گرم در 100 گرم گوشت 38
جدول 4-6. مقادیر براي تيمارهاي مختلف در طول دوره نگهداري 40
جدول4-7. مقادیر شمارش کل باکتری(TVC) برای تیمارهای مختلف نسبت به زمان برحسب log cfu/g 42
جدول4-8. مقادیر باکتری های سرمادوست(PTC) برای تیمارهای مختلف نسبت به زمان برحسب log cfu/g 45
جدول4-9. مقادیر باکتری های انتروباکتریاسه(EBC) برای تیمارهای مختلف نسبت به زمان برحسب log cfu/g 46
جدول4-10. نتایج ارزیابی حسی برای تیمارهای مختلف نسبت به زمان 50
چكيده
مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر بسته بندی فعال پلی آمیدی بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال انجام شد. این بسته بندی با افزودن عصاره متانولی چای سبز درفیلم پلی آمید6 تهیه شد. تولید فیلم فعال پلی آمید6 حاوی عصاره چای سبز با روش ریخته گری حلال در غلظتهای 0، 5/2، 5، 10، 20، 40 درصد انجام شد. ماهی های بسته بندی شده به روش دوخت حرارتی در یخچال در دمای 4 درجه سانتی گراد در یک دوره 20 روزه نگهداری شد.. طی نگهداری ارزیابی کیفی ماهیان در دورههای 4روزه از طریق اندازه گیری فاکتورهای شیمیایی (اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیوتیک اسید، مجموع بازهای نیتروژنی فرار، pH و مقادیر پراکسید)، میکروبی (شمارش کلی باکتری ها ، باکتری های سرما دوست و باکتری های انتروباکتریاسه)و همچنین ارزیابی حسی نمونه ها انجام شد.نتایج نشان داد که بسته بندی حاوی عصاره چای سبز در مقایسه با نمونه شاهد اختلاف معنی داری (05(p<0/در به تاخیر انداختن فساد شیمیایی و میکروبی داشت و افزایش زمان نگهداری باعث افزایش میزان اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیوتیک اسید، مجموه بازهای نیتروژنی فرار،PH و پراکسید شد که این افزایش در نمونه شاهد سریع تر و بیشتر بود. نتایج آنالیز حسی بیانگر کیفیت مناسب نمونه های تیمار در مقایسه با نمونه های شاهد بود. نمونه های بسته بندی شده در بسته بندی حاوی 20 و 40 درصد عصاره از نظر فاکتورهای ارزیابی کیفی شیمیایی و میکروبی تا پایان دوره نگهداری قابل مصرف بود و اط نظر حسی ئر حد متوسط بود.بسته بندی فعال پلی آمیدی حاوی عصاره چای سبز منجر به افزایش ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال گردید و توانست عمر نگهداری ماهی را از 72ساعت در دمای یخچال به 20 روز در همین دما ارتقاء دهد.
واژه های کلیدی: فیلم فعال، پلی آمید6، عصاره چای سبز، قزل آلای رنگین کمان، فساد شیمیایی و میکروبی
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
واژه یا اصطلاح بستهبندی به هرماده، ظرف یا پوششی که جهت جلوگیری از آلودگی طی حملونقل و جابهجایی، حفاظت، بهبود و بازاریابی یا فروش هر فرآورده یا ماده بهکار میرود اتلاق میگردد)لپز،2004) هدف صنعت بستهبندی حفاظت از مواد غذایی به بهترین شکل و با حداقل هزینه میباشد، به طوری که مصرفکننده و تولیدکننده بیشترین رضایت را داشته باشند. تقاضا برای تولید محصولات غذایی تازه، ایمن و با حداقل فرآیند درحال حاضر از جمله مهمترین چالش هایی میباشد که امروزه صنعت بسته بندی مواد غذایی با آن مواجه میباشد و همواره به دنبال راهکاری برای حفظ کیفیت و ایمنی غذا در زمینه بسته بندی بوده است. انتخاب صحیح مواد و روش مناسب بسته بندی باعث حفظ کیفیت محصول میشود. شناختهترین مواد بستهبندی دارای خصوصیات ذکر شده مواد بستهبندی پلاستیکی میباشند . شناختهترین مواد بستهبندی دارای خصوصیات ذکر شده مواد بستهبندی پلاستیکی میباشند(دالین و همکاران،1998). توسعهی روزافزون صنایع پتروشیمی و پیشرفت سریع تکنولوژیهای مربوط به تولید پلاستیکهای صنعتی موجب کاربرد هر چه بیشتر پلیمرهای نفتی در صنایع بستهبندی و به خصوص بستهبندیهای ویژهی مواد غذایی شده است. دلیل این امر دسترسی آسان به مادهی اولیه، هزینهی نسبتا پایین، ویژگیهای مکانیکی مطلوب و بازدارندگی خوب میباشد (سیراکوزا وهمکاران،2008).
تکنولوژی بسته بندی طی دو دهه گذشته تکامل یافته است. هدف از بسته بندی ماهی تازه به تأخیر انداختن فساد، کاهش افت وزن در خرده فروشی یا در سطح مصرف کننده است. سیستم های بسته بندی، دامنه ای از لفاف پیچیدن برای نگه داری کوتاه مدت در سرما و عرضه در خرده فروشی تا بسته بندی در اتمسفری با 100 % دی اکسیدکربن برای نگهداری طولانی در سرما، گسترده است. انتخاب نمودن یک بسته بندی محافظ خوب برای ماهی تازه و دستیابی به بازار فروش مطلوب، نیازمند دانستن اصول فرآیند فسادی است که محصول تحت تأثیر آن قرار می گیرد. شرایط بهداشتی محصول قبل از بسته بندی و مدت زمانی که محصول باید نگهداری و توزیع شود عوامل اصلی در نگهداری ماهی تازه و سرد شده است که باید مد نظر قرار گیرند. حفظ ظاهر جذاب و تازه محصول ، در تأخیر در فساد میکروبی است. به حداقل رساندن افت در اثر ترشح شیرابه از نظر اقتصادی مهم است چرا که چنین افت هایی سبب می شود تا محصول با سود کمتری فروخته شود. (کری و لدوارد،2002).
1-2- تعریف بسته بندی
تعاریف مختلفی از بسته بندی ارائه شده است، از جمله : به عنوان محافظی که سلامت کالای محتوی خود را از مرحله پس از برداشت و تولید تا مرحله مصرف (نگهداری یا انبارمانی) حفظ کند.
بسته بندی به معنای ساخت یا تهیه و تعبیه ظروف یا محافظی است که سلامت کالای محتوی خود را در فاصله زمانی بعد از برداشت، تولید، حمل و نقل، انبارداری و توزیع تا مصرف نهایی حفظ کند و از صدمات و خطرات احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیری کند.بسته بندی به معنای تهیه ظروف، محافظ یا سیستمی است که سلامت کالای محتوی خود را در فاصله تولید تا مصرف حفظ نموده و آن را از ضربات، صدمات، لغزش، فشار و ارتعاش مصون نگه دارد(پین پین،1992).
1-3 ضرورت پوشش دهی گوشت های تازه
انتخاب فیلم ها و پوشش ها برای بسته بندی گوشتها به واسطه نفوذپذیری آن ها به رطوبت و گاز تعیین می شود. اغلب فیلم ها و پوشش های به کار رفته به منظور اجتناب از افت وزن گوشت ها، سدهایی در برابر رطوبت هستند. برای گوشت های تازه جایی که افزایش عمر نگهداری مد نظر است بسته هایی با سرعت انتقال پائین به گازها استفاده می شوند (کری و لدوارد،2002). بر این اساس فیلم ها و پوشش های خوراکی مزایای زیادی برای گوشت های تازه یا فرآوری شده دارند که ازآن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- از طریق کاهش دادن افت رطوبت طی نگهداری گوشتهای تازه، از افت وزن محصول به هنگام فروش و تغییر بافت آن جلوگیری می کنند.
2- با جلوگیری از خروج عصاره از گوشت های تازه، سبب حفظ مواد مغذی شده ضمن این که با این روش دیگر نیازی به پد رطوبت گیر در ته ظروف بسته بندی نمی باشد.
3- از آن جایی که انتقال گازهای مثل اکسیژن و دی اکسیدکربن مشخصا پایداری ماده غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند و حالت اولیه فساد در بسیاری از مواد غذایی اکسیداسیون چربی، ویتامین ها، ترکیبات معطر و رنگدانه ها می باشد فیلم ها و پوشش های خوراکی در مورد مواد پروتئینی و گوشتی با کنترل نفوذپذیری گازهای اکسیژن و دی اکسیدکربن سبب کاهش اکسیداسیون چربی و کاهش بار میکروبی می گردند. تصعید مواد فرار از محصول پوشش دار کاهش یافته از نفوذ مواد فرار محیط اطراف به آن جلوگیری می کنند و لذا از تغییر بو و طعم محصول جلوگیری می نماید (کاتر،2006).
1-4 پلی آمید
پلی آمید ها موادی هستند که در آنها گروه های آمیدی به صورت تکرار شونده وجود دارند.این مواد به دلیل ترکیب منحصر به فردشان از جمله استحکام مکانیکی،دفرمگی دمایی در دمای بالا،انعطاف پذیری و استحکام بالا،خواص ممانعت کنندگی خوب در برابر اکسیژن ،مواد شیمیایی و آروما،قابل انعطاف با حرارت در صنعت بسته بندی بسیار مورد استفاده هستند. در میان پلیمر های مورد استفاده در بسته بندی ،پلی آمید 6 دارای سهم 83% در این میان می باشد.البته لازم به ذکر است که امروزه واژه نایلون به عنوان واژه ی عمومی به پلی آمید ها نسبت داده می شود.به طور کلی خواص پلی آمید ها از گروه های آمید آنها نشات می گیرد. به هر حال واحد های آمید هم،واکنش قوی ای را با آب تشکیل می دهد که همین امر موجب جذب آب در دامنه ی 2-20% در آن می شود.این مولکولهای آب در باندهای هیدروژنی جایگیری شده نیروهای جذب کننده داخل مولکولی را سست کرده و به عنوان یک روانساز موجب قابلیت تغییر شکل استثنایی و القاءکشسانی بسیار خوب به پلی آمید ها می شود.
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر استفاده از عصاره چای سبز


فیلم پلی آمید


خواص میکروبی و فیزیکو شیمیایی


ماهی قزل آلا در دمای یخچال


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گیاهان دارویی معجزه همدان

سرطان سینه سرطان یعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن. تمامی سرطانها دارای الگوی رشد مهارگسیخته و تمایل به جدا شدن از منشا اصلی و متاستاز هستند.

ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم! (بخش نخست به همراه ...

سر تیتر خبرها. الاغ های لاجوردی + فیلم از مراسم بخاک سپاری; ده قصه از بلوچستان + فیلم و فیلم و فیلم

دانلود آهنگ حالا بیقرارم تو اتکه - دانلود آهنگ - دانلود ...

دانلود آهنگ - دانلود آهنگ بیقرارم از مایکل واحدی و مرتضی اشرفی امروز پنج شنبه , ۳۰ فروردین , ۱۳۹۷ دانلود آهنگ | دانلود آهنگ جدید برترین آهنگ های مــاه برترین آهنگ های هفته ۱۳ام مرداد ۱۳۹۳ مایکل ...

دانشگاه محقق اردبیلی سیستم جامع گلستان - دانشگاه محقق ...

University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی. ... دفترچه تلفن آنلاين دانشگاه · سيستم تغيير رمز اينترنت داخل دانشگاه · سرويس انتقال ...

دانشگاه محقق اردبیلی سیستم جامع گلستان - دانشگاه محقق ...

University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی. ... دفترچه تلفن آنلاين دانشگاه · سيستم تغيير رمز اينترنت داخل دانشگاه · سرويس انتقال ...

دانشگاه محقق اردبیلی سیستم جامع گلستان - دانشگاه محقق ...

University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی. ... دفترچه تلفن آنلاين دانشگاه · سيستم تغيير رمز اينترنت داخل دانشگاه · سرويس انتقال ...

گیاهان دارویی معجزه همدان

سرطان سینه سرطان یعنی رشد ، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن. تمامی سرطانها دارای الگوی رشد مهارگسیخته و تمایل به جدا شدن از منشا اصلی و متاستاز هستند.

انواع تقلب در شیر و لبنیات - سایت بهداشت محیط ایران

سایت بهداشت محیط ایران یکی از پربازدید ترین سایت های بهداشت محیط در ایران است که امیدواریم بتونیم همواره از نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی در جهت بهبود این سایت بهره مند شویم.

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت سفارش سازمانی

ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم! (بخش نخست به همراه ...

سر تیتر خبرها. الاغ های لاجوردی + فیلم از مراسم بخاک سپاری; ده قصه از بلوچستان + فیلم و فیلم و فیلم

دانشگاه محقق اردبیلی سیستم جامع گلستان - دانشگاه محقق ...

University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی. ... دفترچه تلفن آنلاين دانشگاه · سيستم تغيير رمز اينترنت داخل دانشگاه · سرويس انتقال ...

ترجمه و پیاده سازی مقاله DSSM with Text Hashing Technique for Text

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی

ترجمه و پیاده سازی مقاله DSSM with Text Hashing Technique for Text

آموزش صوتی زبان گرجی

دانلود برنامه winrar

طرح توجیهی دستگاه باد

شیوه های صحیح مطالعه

درآمدزا(بهترین نرم افزار کسب وکار)

شهر الكترونيك

تحقیق درباره راهبردهای طراحی 35 ص