دانلود رایگان


اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با - دانلود رایگاندانلود رایگان در دهه­1950هنگامی که مفهوم خرید آنی، تنها به عنوان یک مفهوم، پذیرفته شده بود، درکی بدین منوال گسترش یافته بود که خرید آنی یک مفهوم یک بعدی و ساده است

دانلود رایگان
اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردیچکیده
کلمات کلیدی:خرید آنی آنلاین، لذت­جوئی،وبگردی،محیط فروشگاه
فهرست مطالب
2(R Squars)..................................................................................... 115
فهرست جداول
2)................................................................ 116
2)...................................................................... 117
2)................................................ 117
فهرست شکل­ها
کلیات تحقیق
[1] مطرح کرد که در طی آن زمان، خرید بیشتر از مصرف­کننده، مورد توجه محققان بوده است. این دید به خرید آنی یک دهه بعد به درک کاملتری تکامل یافت (میرابی و تهرانی، 1392: 108).
[2] (2003) حاكيازآنستكهبيشاز50درصد خريدهاكهازآندستهمي­توانبهخريدهاياينترنتياشارهكرد،اتفاقيوبدونطيفرآيندمنطقيوتنهابراثربرخيمحرك­هاانجاممي­شوند.ازاينروبررسيراه­هاييكهبتوانباتمركز براينگونهخريدها (خریدهای آنی)بهسودهيبيشترفروشگاه­هاياينترنتيانديشيد، امريلازموضرورياست.
[3]، 1997: 173).مفهومخريدآنيبه عنوانخريديضرورتأدرفروشگاهدرحال تبدیل به خرید آنی آنلاین می­باشد. به دلیل شیوع خرید آنی آنلاین در فروشگاه­های اینترنتی، مطالعات دانشگاهی روی این گونه خرید در طی چندسال اخیر افزایش یافته است. با این حال هنوزدرايران خرید آنلاین به نحو مطلوب در بین افراد جامعه شایع نشده است و فروشگاه­های اینترنتی هم توجه کمی به محرک­هایی که باعث خرید آنلاین و همچنین خرید آنی آنلاین می­شوند، کرده­اند در حالی که خرید­های آنی برای فروشگاه­های اینترنتی بسیار مهم هستند و در صورتی که بتوانند فروش خود را از طریق خریدهای آنی افزایش دهند، به سود­آوری بسیار خوبی دست خواهند یافت. با این وجود تحقيقاتقابلتأمليبرايبررسيعواملمرتبطبارفتارخريدآنیخدماتوكالاها توسط مصرف­كنندگانبصورتآنلاين، انجامنشدهاست.
[4]. انگیزه­هاي منفعت­گرایانه،عاقلانه،نقادانهوهدفمندهستند.افراديکهچنینانگیزه­هاییدارندمعمولادرجستجويکالاییمناسبباقیمتیمعقولهستند.درکنارانگیزه­هايسوداگري،انگیزه­هايلذتجوییقراردارند.دلیلیکهمصرف­کنندگانلذت­طلبرابهخریدوادارمی­کند،بهشکلیساده،لذتیاستکهازفرآیندخریدکردنمی­برند.آنهادرجستجويشادي،لذتبردن،سرگرمیوخوش­گذرانیهستندوایناحساسرادرخریدکردنمی­یابند. درحالیکهبازدیدکنندگانباانگیزه­هايمنفعت­گرایانهمی­بایستازطریقاستدلال­هايمنطقیقانعشوند،خریدارانلذت­طلب،ازطریقعواطفومحرك­هاياحساسیبهیکخریدارواقعیتبدیلمی­شوند. لذت­جوییاشاره به خشنودی و لذتی است که مشتری در هنگام خرید بدست می­آورد و به طور مستقیم با حالت روحی و خلق و خوی او در ارتباط است (بیتی و فرل، 1998: 175). امروزهشيوعخريدلذت­جويانهدربازارو عدم وجود اطلاعات کافی در مورد این گونه خرید، دليلافزايشتحقيقاتدانشگاهيدرمورداينموضوعمي­باشد.دردنيايرقابتيامروزاينمهمبهنظرمي­رسدكهتوجهبهمشتريونيازهاوسلايقشيكامرضروريتلقينمود. اغلبمصرف­كنندگاندلايللذت­جويانهخريدرانسبتبهدلايلفايدهباورآنترجيحداده اندكهاينمطلبدرموردنسلجوانبهراحتيقابلمشاهدهمي­باشد (تو، لیائو و لین، 2007: 778).در نتیجه، توجه به این نیاز و سلیقه نسل جوان می­تواند باعث افزایش فروش و سود­آوری شود. بنابراین یکی دیگر از مسائل فرعی این پژوهش، چگونگی تأثیر انگیزه لذت جوئی بر انواع وبگردی می­باشد.
[5]. تحقیقات بسیاری در مورد وبگردی منفعت­گرایانه انجام شده درحالی که به وبگردی لذت جوئی توجه کمی شده است و تأثیر وبگردی لذت­جویانه بر خرید آنی آنلاین مورد توجه محققین قرار گرفته نشده است.بنابراین یکی دیگر از مسائل فرعی این پژوهش، عدم توجه فروشگاه­های اینترنتی به تأثیر وبگردی لذت­جویانه بر خرید آنی آنلاین می­باشد.
[6] از نظر پژوهشگر این پژوهش، با بررسی و الویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنلاین مشتریان توسط شرکت­ها و فروشگاه­های اینترنتی، آنها می­توانند به اطلاعاتی دست یابند مبنی بر اینکه چه عواملی برروی رفتار خرید آنی مشتری تأثیر می­گذارد و همچنین می­توانند با برنامه­ریزی و تمرکز روی این عوامل، موانع موجود از نظر مصرف­کنننده را برطرف نموده و شرایطی ایجاد کنند تا آنها با رغبت بیشتری به خرید اینترنتی روی آورند.
1-5) سؤالات تحقیق
1-7-4) روش تجزیه ­و­ تحلیل داده­ها
1-8-1) خرید آنی آنلاین
تعریف نظری:
[7]وقوعيكخريدآنی رااينگونهتعريفمي­كند: وقتييكمصرفكنندهتمايليآنی،غالباًقويوپايداربهخريدآنييككالاپيدامي­كند.اينانگيزهآنیپيچيدهاستوممكناستتعارضاحساسيايجادنمايد .
تعریف عملیاتی:
1-8-2)انگیزه لذت جوئی [8]
تعریف نظری:
[9].
تعریف عملیاتی:
1-8-3) آنی­گرایی[10]
تعریف نظری:
[11] این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران (2012) [12]استدلال می­کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نشانگر رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.
تعریف عملیاتی:
1-8-4)وبگردی منفعت­گرایانه
تعریف نظری:
[13].
تعریف عملیاتی:
1-8-5) وبگردی لذت جویانه
تعریف نظری:
تعریف عملیاتی:
1-8-6) محیط فروشگاه اینترنتی
تعریف نظری:
1-8-6-1) محتوای فروشگاه اینترنتی
تعریف نظری:
[14]تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعه­کنندگان به وب سایت را افزایش می­دهد (فلوه و مادلبرگر، 2013: 428).
تعریف عملیاتی:
1-8-6-2) طرح فروشگاه اینترنتی
تعریف نظری:
[15].طرح شامل ظاهر کلی سایت، گرافیک، رنگها، منوها و غیره می­باشد.طراحی سایت فقط طراحی گرافیکی را شامل نمی­شود، بلکه طراحی سایر عناصر سایت هم جزو نکات بسیار مهم طراحیسایتاست.
تعریف عملیاتی:
1-8-6-3) پیمایش فروشگاه اینترنتی[16]
تعریف نظری:
[17]. پیمایش فروشگاه اینترنتی شامل قدم­زدن مجازی در فروشگاه اینترنتی برای پیدا کردن محتوا و یا اطلاعات مرتبط به محصول می باشد (فلوه و مادلبرگر، 2013: 429).[18]
تعریف عملیاتی:
1-11) خلاصه و جمع بندی فصل


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
لذت جوئی و محیط فروشگاه


خرید آنی آنلاین


نوع وبگردی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در

دانلود کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی از

خرید 500 ممبر واقعی تلگرام

پکیج آموزش گام به گام طراحی چهره (پرتره)

نرم افزار بازدید کننده سایت و وبلاگ-(نسخه جدید-12)

مقاله : شیوه سخنرانی موثر و فن بیان

آيا زمان ارتقاء كامپيوتر فرا رسيده است

دانستنی های دنیای اسب ها

دانلود جزوه آموزشی پردازش تصاویر راداری به زبان

آيا زمان ارتقاء كامپيوتر فرا رسيده است