دانلود رایگان


بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته - دانلود رایگاندانلود رایگان برخی از بزرگ ترین پیشرفتهای حاصل شده در صنعت بسته بندی مواد غذایی مرتبط با فناوری نانو است. در این کار پژوهشی تولید و ارزیابی ویژگی­های فیلم­های خوراکی بر

دانلود رایگان
بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامترهای رشد میکروبی اشریشیا کلی93فهرست مطالب 1-1- مقدمه. 3
1-2- پیشزمینه. 5
1-3- بیانمسئله. 6
1-4- اهمیتموضوع. 8
1-5- اهدافتحقیق.. 11
1-6- پرسشهایتحقیق.. 12
1-7- محدودیتهایتحقیق.. 12
1-8- نمودارتحقیق.. 12
2-1- معرفینشاستهونشاستهتاپیوکا14
2-2- نانوتکنولوژی.. 21
2-3- بایونانوتکنولوژی.. 22
2-4- کامپوزیت.. 23
کامپوزیت هایسبز(کامپوزیت هایزیست تجزیه پذیر)23
2-5- تعریفنانوکامپوزیت.. 24
2-6- تعریفبایونانوکامپوزیت.. 24
2-7- فلزتیتانیوم. 25
2-8- فیلمهایخوراکی. 26
2-9- پوششهاوفيلمهايخوراكي. 27
2-10- بستهبندیفعال. 29
2-11- بستهبندینانو. 30
2-12- بستهبنديضدميكروبي. 31
2-13- پلاستیسایزرها33
2-14- روشهایتولیدفیلم. 34
2-15- ارزیابیخواصفیلمهایخوراکی. 35
2-16- خواصضدمیکروبی. 39
3-1- مواد46
3-2- روشتهیهفیلمهاینانوبایوکامپوزیتی. 47
3-3 -ضخامتفیلم. 48
3-4- آنالیزفیلم. 48
3-5- تجزیهوتحلیلآماری.. 54
4-1- ارزیابیکیفیفیلمزیستتخریبپذیرخوراکی. 56
4-2- بررسیاثرنانودیاکسیدتیتانیومبرخواصمکانیکیفیلمهاینشاستهتاپیوکا57
4-3- بررسیاثرنانودیاکسیدتیتانیومبرخواصفیزیکوشیمیاییفیلمهایتاپیوکا60
4-4- بررسیاثرنانودیاکسیدتیتانیومبرخواصممانعتیفیلمهایتاپیوکا63
4-5- مشخصههایرنگی. 66
4-6- بررسیاثرنانوذراتبرخواصضدمیکروبیفیلمهاینشاستهتاپیوکا67
5-1- نتیجهگیری.. 71
5-2- پیشنهادات.. 71
فهرست اشکال فهرست جداول 1: میانگین ضخامت فیلمهای شاهد نشاسته تاپیوکا و نمونههای حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم.57
P)، را نشان دادند. فیلم­های خوراکی نشاسته تاپیوکا ساپورت شده باTio2 خواص ضد میکروبی خوبی را در مقابل باکتری اشریشا کلی، از خود نشان دادند. که این موضوع بیانگر خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم است. به طور کلی با توجه به بررسی­های انجام شده نانو دی اکسید تیتانیوم توانایی بهبود خواص اساسی فیلم­های نشاسته تاپیوکا را دارا می­باشند و می­توانند به عنوان فیلم خوراکی و بسته بندی فعال در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرند.
واژگان کلیدی : فیلم خوراکی تاپیوکا، نانو دی اکسید تیتانیوم، خواص مکانیکی، خواص ممانعتی، خواص فیزیکوشیمیایی، خواص ضد میکروبی.
1-1- مقدمه 1-2- پیش زمینه 1-3- بیان مسئله 1-4- اهمیت موضوع 2 غیر سمی می­باشد و توسط اداره کل غذا و دارو امریکا (FDI) برای استفاده در غذای انسان، داروها، مواد در تماس با غذا و مواد آرایشی تأیید شده است. اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی دی اکسید تیتانیوم روی اشرشیا کلای، سالمونلا کلرئاسویس، ویبریو پاراهمولیتیکوس، لیستریا مونو سیتوژنز، سودو موناس آئروژنیوسا، استافیلوکوکوس اورئوس، دیاپورته اکتینیدیا، پنی سیلیوم اکسپنسوم گزارش شده است ] 28، 52، 66 و 67[.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت


پارامترهای رشد میکروبی


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب اعتیاد به اینترنت (کتاب راهنما برای ارزیابی

باروری و لقاح مصنوعی در حقوق ایران و فقه word

دانلود خلاصه کتاب مدیریت زنجیره ی تامین تست

آموزش کسب درآمد میلیونی با تعمیر لامپ کم مصرف

ترجمه و پیاده سازی مقاله DSSM with Text Hashing Technique for Text

بحران فیزیک مدرن و نظریه های نوین

تحقیق درمورد وودي آلن

به کارگیری TQM برای مدیریت منابع یابی دولت

نبرد خلیج فارس

پاورپوینت کتاب تحلیل کتاب دولت های فرومانده