دانلود رایگان


منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن - دانلود رایگاندانلود رایگان حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است که هدف ان حمایت از شخصیت مولف و منافع اقتصادی و تضمین بهره برداری مادی ومعنوی وی از اثر خویش م

دانلود رایگان
منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن فصل اول 14
کلیات 14
بخش اول : تعاریف 15
مبحث اول : تعریف مال 15
بند اول : تعریف لغوی مال 15
بند دوم : تعریف اصطلاحی مال 16
الف - تعریف مال در اصطلاح فقهی 16
ب - تعریف مال در اصطلاح حقوقی 16
مبحث دوم : تعریف مالکیت 17
بند اول : تعریف لغوی مالکیت 17
بند دوم : تعریف اصطلاحی مالکیت 18
الف - تعریف مالکیت در اصطلاح فقهی 18
ب - تعریف مالکیت در اصطلاح حقوقی 18
مبحث سوم : تعریف حق 19
بند اول : تعریف لغوی حق 19
بند دوم : حق در اصطلاح حقوق 20
مبحث چهارم : تعریف حق معنوی 20
بند اول : تعریف لغوی حق معنوی 21
بند دوم : تعریف حق معنوی در اصطلاح حقوقی 22
مبحث پنجم : تعریف حقوق 22
مبحث ششم : تعریف دارایی 23
بند اول : خصوصیات اصلی دارایی 24
بند دوم : انواع دارایی 24
مبحث هفتم : تعریف مالکیت فکری 24
مبحث اول : پیشینه تاریخی مالکیت فکری ادبی-هنری 30
بند اول : دوران باستان 30
بند دوم : قرون وسطی 33
بند سوم : عصر جدید ( رنسانس، قرن هجدهم و نوزدهم ) 34
بخش اول : کپی رایت 39
مبحث اول : انواع آثارعلمي، ادبي و هنري 39
بند اول : اثار نوشته 39
الف - آثار نوشته اصلي 39
ب - اثار نوشته تبديلي 41
الف : ترجمه 41
ب : اقتباس 42
ج : تلخيص 42
بند دوم : آثار سمعي و بصري 42
الف - اثر راديويي 42
ب - اثر تلويزيوني 43
ج - اثر سينمايي 43
د - اثر موسيقي و صوتي 43
بند سوم : آثار تجسمي 43
بند چهارم : آثار ابتكاري بر پايه فرهنگ عامه 43
مبحث دوم : شرایط اثارمورد حمایت در نظام مالکیتهای ادبی و هنری 44
بند اول : محسوس بودن شكل آثار 44
بند دوم : اصيل بودن اثر 46
بند سوم : چاپ يا پخش ، يا نشر اثر 50
بند چهارم : ماليت داشتن اثر 51
بند پنجم : ثبت اثر 51
بند ششم : مشروع بودن اثر 53
بند هفتم : اعلام مشخصات اثر 55
بند هشتم : تشخيص و شناسايي پديد آورنده 56
بند نهم : اثر گمنام 56
بند دهم : اثر مستعار 56
بند یازدهم : اثر مشترك 57
بند دوازدهم : آثار ترکیبی 57
مبحث دوم : اقسام و انواع حقوق مالکیت ادبی _ هنری 58
بند اول : انواع حقوق مادی 58
الف - حق تکثیر 59
ب - حق عرضه و اجرا ی اثر 61
ج - حق ترجمه 62
د - حق اقتباس ، تلخیص و تبدیل 62
ه - حق استفاده از پاداش 62
و - حق تعقیب 63
بند دوم : انواع حقوقمعنوی 63
الف - حق انتساب اثر 63
ب - حق حرمت و تمامیت اثر 65
ج - حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر 65
بخش دوم : حمایت حقوقی و قراردادی از کپی رایت 66
بند اول : حق مادي 66
الف : ویژگی های حقوق مادی مولف 66
قسمت اول : قابل انتقال بودن 67
الف - انتقال اختياري یا قراردادی 68
الف / انتقال حق به شخص حقيقي 69
ب / انتقال حق به سفارش دهنده 70
ج / انتقال حق به شخص حقوقي 70
د / قرارداد انتقال اثار اشتراکی 71
ب - انتقال قهری 71
الف / انتقال حق به موصي له 72
ب / انتقال حقوق مادی به زوجه متوفی 72
ج / انتقال حق به توقيف يا تأمين كننده 73
قسمت دوم : موقت بودن 73
بند دوم : حق معنوي 74
الف : ویژگی های حقوق معنوی مولف 75
الف - غیر قابل انتقال 76
ب - محدود نبودن به زمان و مکان 85
ج - قابلیت استناد 87
د - غیر مادی بودن حق معنوی 87
مبحث دوم : حمایت قراردادی از کپی رایت 88
بند اول : ماهیت حقوق قراردادی واگذاری حق مولف 88
الف - نظریه انتقال مالکیت 88
الف / انتقال حق مولف : بیع 89
ب / انتقال حق مولف : عقد اجاره 95
ج / انتقال حقوق مولف : عقد صلح 99
ب - نظریه اعطای مجوز بهره برداری 100
ج - نظریه اعطای مجوز در حقوق ایران 101
بخش سوم : ضمانت اجرای کپی رایت درقوانین ایران 102
ه / جرائم مربوط به نرم افزارهای رایانه ای 116
و / جرائم ارتکابی توسط چاپخانه و بنگاههای ضبط صوت 117
ب : مسئولیت مدنی تقض کپی رایت 120
مبحث اول : کنوانسیون برن در خصوص حمایت از اثار ادبی - هنری 131
بند اول : مقدمه کنوانسیون 134
بند دوم : مقررات ماهوی 136
بند سوم : مقررات ماهوی مربوط به کشورهای در حال توسعه 139
بند چهارم : مقررات شکلی 143
بند پنجم : مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن 144
بخش اول : پیشینه مالکیت ادبی هنری در ایران 146
مبحث اول : مرحله فقدان قوانین 146
مبحث دوم : مرحله تدوین قوانین 148
بخش دوم : گونه های آثار هنری و ادبی مورد حمایت قانون 150
بخش سوم : مقررات حمايت از حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران 152
مبحث اول : مباني قانوني 152
بند اول : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 152
بند دوم : قانون مدنی 153
بند سوم : قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 154
بند چهارم : قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 154
بند پنجم : طرح ایین نامه نصب اجباری علائم صنعتی برای بعضی از اجناس دارویی ، خوراکی و ارایشی مصوب 1328 155
بند ششم : قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و ایین نامه های ان 155
مبحث اول : عقیده مخالفان پیوستن به کنوانسیون برن 156
مبحث دوم : عقیده موافقان پیوستن به کنوانسیون برن 158
بخش پنجم : مزایای پیوستن ایران به کنوانسیون برن 164
مبحث اول : مزایای سیاسی الحاق ایران به کنوانسیون برن 164
مبحث دوم : مزایای فرهنگی و اجتماعی الحاق به کنوانسیون برن 167
نتیجه گیری و پیشنهادات 173
کتب فارسی 176
کتب عربی 180
کتب انگلیسی 180
فصل نامه ها و مجلات و روزنامه ها 180
پایان نامه ها 183
قوانین و کنوانسیونهای بین المللی 184
سایت 185
کلید واژها : مالکیت فکری – کنوانسیون برن – کپی رایت – منافع و مزایا
الف : بیان مسأله ب : اهداف تحقیق ج : سوالات د : فرضیه ه : پیشینه تحقیق و : روش تحقیق ز : موانع و دشواری ها ح : سازماندهی و ساختار پژوهش فصل اول
کلیات مقدمه بخش اول : تعاریف مبحث اول : تعریف مال بند اول : تعریف لغوی مال بند دوم : تعریف اصطلاحی مال الف - تعریف مال در اصطلاح فقهی ب - تعریف مال در اصطلاح حقوقی مبحث دوم : تعریف مالکیت بند اول : تعریف لغوی مالکیت بند دوم : تعریف اصطلاحی مالکیت الف - تعریف مالکیت در اصطلاح فقهی ب - تعریف مالکیت در اصطلاح حقوقی مبحث سوم : تعریف حق
بند اول : تعریف لغوی حق بند دوم : حق در اصطلاح حقوق ضرابی، میترا، 1391، جزوء درس حقوق مدنی،موسسه طرح نوین، تهران ص 4
کاتوزیان، ناصر، 1387اموال و مالکیت ، انتشارات میزان، تهران، چاپ 23 ص9[3]
دهخدا ،علی اکبر ، 1373، لغت نامه دهخدا ، زیر نظر دکتر محمد معین و سید جعفر شهیدی ، چاپ اول از دوره جدید ، انتشارات دانشگاه تهران، جلد 6، واژه حق ،ص9142
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1371 ، مقدمه عمومی علم حقوق ، گنج دانش ، تهرانصص 15-16


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پیوستن ایران به کنوانسیون


دانلود پایان نامه


Word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ردیابی افراد از روی شماره تلفن

ردیابی افراد از روی شماره تلفن

وزن استاندارد پیچ و مهره و واشر و...

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو

سورس بازی شبیه آفتابه با گیم میکر استودیو

تحقیق درباره سازمان سرپرستی

رمز گذاری برروی پروژه plc - جلسه 30

دانلود طرح درس آماده در قالب word با عنوان نمونه

تحقیق درباره اكس تازي

مقاله جرم شناسی و حوادث جنایی