دانلود رایگان


بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم - دانلود رایگاندانلود رایگان هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بد

دانلود رایگان
بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرمچکیده
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ................1الف)بیانمسئله
بخش نخست:پلیس وپیشگیریازجرم فصلاول :پلیس .......
مبحثاول:مفهوموساختارپلیس ...
بنداول: پلیس اداریوقضایی ...........................................................................................................................11الف: پلیساداری ........................................................................................................................................................11ب: پلیس قضایی .........................................................................................................................................................13بنددوم: پلیس تخصصیوعمومی ....................................................................................................................15مبحثدوم: نقش و وظایفپلیس درقبالجرم .............................................................................17گفتاراول: اقداماتپیشگیرانه ...........................................................................................................................19گفتاردوم: اقداماتقضایی .................................................................................................................................20بند اول : اقداماتناظربهكشفجرم ...............................................................................................................21الف : مفهومكشفجرم ............................................................................................................................................21ب: اقداماتپليسدرجرائممشهود........................................................................................................................22پ: اقداماتپليسدرجرائمغيرمشهود...............................................................................................................23بنددوم :اقداماتناظربهحفظصحنهوآثارودلايلجرم ...................................................................24الف: حفظصحنهومعاينهمحل ............................................................................................................................25ب: ضبطآلاتوادواتجرم...................................................................................................................................29بند سوم : جلوگيريازفرار،مخفيشدن ویا تبانيمتهم .......................................................................31بند چهارم :اقداماتناظربهتحقيق،بازجويي،جمعآوريادله واعلام گزارش جرم به مراجع قضایی .............................................................................................................................................................................33الف: تحقيقاتمحلي ...................................................................................................................................................33ب: تفتيشمنزل،اماكنواشيا ................................................................................................................................34پ: بازجوييمقدماتي ...................................................................................................................................................35ت: اقداماتناظربهتكميلپروندهواجرايتصميماتقضايي........................................................................36فصلدوم: پیشگیریازجرم ..............................................................................................................40مبحثاول: تعریفپیشگیری ....................................................................................................................40گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری ...................................................................................................................43گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی وجرمشناسیپیشگیری .........................................................................44مبحثدوم: انواعپیشگیریازجرم ......................................................................................................48گفتاراول: انواعپیشگیریازحیثرویکرد ..................................................................................................50بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention) ....................................................50الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention) .....................................................................51ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention)............................................................................52بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) ....................................54الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention)............................................................................56ب : پیشگیری اجتماعی (....Social Preventio.........................................................................................61گفتاردوم: انواعپیشگیریازحیثنحوهعمل ..........................................................................................63بند اول : پیشگیری فعال (Active Prevention) ...............................................................................63بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) ........................................................................63گفتارسوم: انواعپیشگیریازحیثسطوحاجرایی .................................................................................64بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) .....................................................64بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) .............................................64بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention) ......................................................65بخش دوم: نقش پلیس درپیشگیریوضعیواجتماعی فصلاول: نقش پلیس درپیشگیریوضعی .........................................................................67مبحثاول: دشوارساختنارتکابجرم .............................................................................................68گفتار اول : شناسایی آماج های جرم .................................................................................................................69گفتار دوم : كاهشآماجهايجرموجاذبههايآن .............................................................................70گفتارسوم: حذفوکنترلآلاتوادواتجرم ............................................................................................74گفتارچهارم: دادن آموزش وهشدار عمومی ...................................................................................................74مبحثدوم: افزایش خطرارتکابجرم ................................................................................................75گفتاراول: مراقبتهایرسمی .........................................................................................................................76گفتاردوم: مراقبتهایغیررسمی ................................................................................................................77گفتار سوم: مراقبتهايطبيعي .....................................................................................................................77فصلدوم: نقش پلیس درپیشگیریاجتماعی .................................................................78مبحثاول: ضرورتوگونههایپیشگیریاجتماعی ...............................................................78گفتاراول: ضرورتتوجهپلیس بهپیشگیریاجتماعی .........................................................................80گفتاردوم: گونههایپیشگیریاجتماعی ....................................................................................................81مبحثدوم: نقش پلیس درگونههایپیشگیریاجتماعی ....................................................84گفتاراول: مشارکتدرسیاستهایتوسعهاجتماعی ..........................................................................84بند اول: مشارکتپلیسدرشوراهايپیشگیريازجرم(فرانسه) ...................................................85بنددوم: محلهایباخانههایامنتر )لیسسترشایرانگلستان) ................................................86بند سوم : افسرانپشتیبانجامعه(انگلستان) ........................................................................................87بندچهارم: پلیس وتشکیلاتچندعاملیپیشگیریازجرم ...............................................................89بند پنجم: تأسیساداره جوانان،مرکزتوجهپلیسمردمی ...........................................................89گفتار دوم: پلیسوپیشگیريازجرمازطریقتمرکزبرنهادهاياجتماعی ...........................90مبحثسوم: پلیسوپیشگیریازجرمازطریقمدارس...................................................92گفتاراول : رویکردهایموجوددرزمینهمداخلاتپیشگیرانۀپلیسدرمدارس .......................93گفتاردوم: الگوهایموجوددرزمینهاقدامپلیسدرمدارس..........................................................95الف: الگویپلیسمدرسه.......................................................................................................................................96ب: فعالیتمامورانپلیسبهعنوانآموزشدهنده ............................................................................................96پ: الگویهمکاریجامعپلیسومدرسه..........................................................................................................97گفتار سوم: پلیس وپیشگیريازطریقاقدامدرموردگروههايدرمعرضخطر ..................98الف: اقداماتپیشگیرانهپلیسدرموردبزهدیدگیزنان ..................................................................................981- مبارزهباخشونتعلیهزنان................................................................................................................................992- تشکیلپلیسزن................................................................................................................................................100ب: پیشگیريازجرمدرمیاناطفال ونوجوانان.............................................................................................1011- تشکیلپلیساطفال ........................................................................................ ..............................................1012- برنامهگروههايآموزشمردمیپلیسدرپیشگیريازبزهکارياطفالونوجوانان.........................103پ: اقداماتاجراییپلیسدرپیشگیریازبزهکاری اطفال ونوجوانان ........................................................1041-نظارتاخلاقیوباندهاینوجوانان(بروکسل،بلژیک) ...............................................................................1042- تمرکزبرنوجوانان(شهربوستون،ایالتماساچوست،آمریکا) ................................................................1053-میانجیگریوعدالتترمیمی(تاسمانیا،استرالیا) .....................................................................................1064- ابزارهاییبرایحلتقابلباجوانان(ایالتکبک،کانادا) ............................................................................1075-پروژۀسگسورتمه(کپنهاک،دانمارک) ......................................................................................................1086-سرقتازفروشگاهومسئولیتبزهکار(میلتونکینز،انگلستان) ............................................................1087-مراکزتفریحی: محلگفتگو(فرانسه) ...........................................................................................................1098-حامیاننوجوانان(فرانسه) ................................................................................................................................1109-خرابکاریومسئولیت(هلند) ......................................................................................... ............................ 11210-مشارکتچندجانبهبرایپیشگیریازبزهکاریاطفال(انگلستان) ...................................................... 112 ت: پیشگیريازبزهدیدگیاقلیتهايقومیونژادي ....................................................................................114گفتار چهارم : پیشگیریازجرمازطریقبکارگیریراهبردپلیسجامعهمحور ...................115بنداول: مراقبتهمسایگی................................................................................................................................116بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه ازطریقافزایشتماسپلیسبامردم .......................117بند سوم : اطلاعرسانیبهجامعهدرموردجرم ...................................................................................119بندچهارم: افزایش مقبولیتپلیس ...............................................................................................................119نتیجه گیری ................................................................................................................................................................123پیشنهادها.....................................................................................................................................................................124منابعوماخذ
چکیده انگلیسی ......................................................................................................................................................135
علایم اختصاری
1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی پولی تیا 2 به معنای شهر و اداره امور شهر مشتقشده و در قرن چهاردهم میلادی به پلیسی و سپس در قرن پانزدهم به پلیس تغییر نام یافت که مفهوم آن قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها است. در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرایقانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.3
4از نظر لغوی به معنای جلوگیری و دفع و پیشگیری کردن به معنای مانع شدن بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]
ب)سوالاتتحقیق
پ)فرضیههایتحقیق
ج)اهدافوکاربردهایتحقیق
ح)روش تحقیق
خ)ساختاروپلانتحقیق
بخش نخست:
پلیس وپیشگیریازجرم
فصلاول:پلیس
فصل دوم :پیشگیری از جرم
فصلاول: پلیس
گفتاراول:تعریفپلیس
گفتاردوم:ساختارپلیس
[1] Police.
2Politia.
3وايت، راب و هينس، فيونا،درآمدي بر جرم و جرم شناسي، ترجمه مير روح الله صديق، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص325.
4 Prevention.
1بيات ، بهرام و دیگران ، پيشگيري از جرم با تکيه بر رويکرد اجتماعي محور ، تهران، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ، اداره کل مطالعات اجتماعی ، 1387،ص42.
2گلمحمديخامنه،علي،پیشگیری ازجرایم تهران ،تهران،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،اداره کل تدوین متون آموزشی،
1384،صص147-148.
[4] Police.
[5]Polity.
[6]Politia.
4 احمدي، محمد حسین ، توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان، نخستین همایش پیشگیری ازجرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ،1388، ص2.
5حق شناسوهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم،1385،ص267.
1 جعفری لنگرودي،محمدجعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران،کتابخانه گنج دانش ،چ سوم ،1378،ص 128.
[10]Ferliak.
3رجبی پور،محمود،مبانی پیشگیري اجتماعی از بزهکاري اطفال و نوجوانان،آموزش و پرورش و پیشگیرياجتماعی پلیس،نشر منتهی، 1387، ص 115.
4شاكري،ابوالحسن،قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم،مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم،مازندران،1382،ص23.
1استفانی،گاستون ولواسور،ژرژوبولک،برنار،آیین دادرسی کیفری ،ترجمه حسن دادیان،ج1،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،چ اول ،1377صص429-430.
2همان.
3انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران،سمت، چ اول ،1380، ص20.
4اینتعریفازمواد2و3قانوننیرویانتظامیمصوب27/04/1369اقتباسشدهاست.
1وايت، راب و هينس، فيونا،درآمدي بر جرم و جرم شناسي، ترجمه مير روح الله صديق، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص325 .
2همان، صص 30- 31.
1 Administrative Police.
2 Judiciary Police.
3آشوری ، محمد، جایگزین های زندان یامجازات های بینابینی، تهران ،نشر گرایش،1385،ص 137.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نقش پلیس در پیشگیری از جرم


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه